Keskusvaalilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Aluevaaleista tiedottaminen ja kuulutusten julkaiseminen

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilaki säätää aluevaaleihin liittyvästä tiedottamisesta seuraavaa:

"49 § Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen

Kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

67 § Vaalipäivän äänestyksen toimittaminen

3 momentti: Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

143 l § Vaalien tuloksen vahvistaminen aluevaaleissa

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön määräämällä tavalla aluevaalilautakunnalle.

Saatuaan l momentissa tarkoitetun ilmoituksen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta aluevaalilautakunta vahvistaa viipymättä aluevaalien tuloksen noudattaen, mitä 88–91 §:ssä säädetään vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä.

Aluevaalilautakunnan on tuloksen vahvistamisen jälkeen viipymättä:

1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen seitsemän päivän ajan siten kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään maakuntavaltuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi;

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

143 b §

Aluevaaleissa valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

Aluevaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua hyvinvointialueella valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä."

Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan kuuluttaa myös kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne internetissä kunnan verkkosivuilla. Lisäksi ne voidaan julkaista ilmoitustaululla kunnantalolla ja sanomalehti Keski-Uusimaassa ja ilmaisjakelulehti Viikkouutiset Keski-Uusimaassa.

Liitteet

Aluevaalikuulutus, vaalipäivän- ja ennakkoäänestys, keva 17.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Rantanen, matti.rantanen@luottamus.tuusula.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

• että äänestyspaikkoja koskeva kuulutus julkaistaan joulukuun loppuun mennessä

• että kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivujen lisäksi sanomalehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -ilmaisjakelulehdessä

• tiedottaa myös muilla edellä perusteluosasta ilmenevillä vaalilain edellyttämillä tavoilla.

• oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään kuulutuksiin tarvittaessa pieniä muutoksia.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päättää

• että äänestyspaikkoja koskeva kuulutus julkaistaan joulukuun loppuun mennessä

• että kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivujen lisäksi sanomalehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -ilmaisjakelulehdessä

• tiedottaa myös muilla edellä perusteluosasta ilmenevillä vaalilain edellyttämillä tavoilla.

• oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään kuulutuksiin tarvittaessa pieniä muutoksia.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.