Keskusvaalilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kuntavaaleista tiedottaminen ja kuulutusten julkaiseminen

TUUDno-2021-135

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vaalilaki säätää kuntavaaleihin liittyvästä tiedottamisesta seuraavaa:

34 § Asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja kuuluttaminen

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 55. päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä.

44 § Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksisaattaminen

3 momentti: Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana

49 § Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen

Kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

67 § Vaalipäivän äänestyksen toimittaminen

3 momentti: Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

95 § Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

 Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa aatetaan tiedoksi; sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

145 § Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.

Edellä mainittujen lisäksi keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan kuuluttaa myös kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne internetissä kunnan verkkosivuilla. Tarkoituksenmukaista on, että vaalikuulutukset julkaistaan  kunnan verkkosivujen lisäksi sanomalehti Keski-Uusimaassa ja ilmaisjakelulehti Viikkouutiset Keski-Uusimaassa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  • että lukuun ottamatta vaalilain 95 §:n mukaista vaalien jälkeen tapahtuvaa vaalien tuloksen julkistamista muut kuulutukset yhdistetään oheisten liitteiden mukaisiksi kahdeksi kuulutukseksi. Valtuutettujen lukumäärää, ehdokashakemusten jättämistä ja ehdokaslistojen yhdistelmää koskeva kuulutus julkaistaan 26.2.2021 mennessä ja äänestyspaikkoja ym. koskeva kuulutus julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä
  • että kuulutukset julkaistaan kunnan www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa 
  • tiedottaa myös muilla edellä perusteluosasta ilmenevillä vaalilain edellyttämillä tavoilla.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Pirttinen

Keskusvaalilautakunta päättää

  • että lukuun ottamatta vaalilain 95 §:n mukaista vaalien jälkeen tapahtuvaa vaalien tuloksen julkistamista muut kuulutukset yhdistetään oheisten liitteiden mukaisiksi kahdeksi kuulutukseksi. Valtuutettujen lukumäärää, ehdokashakemusten jättämistä ja ehdokaslistojen yhdistelmää koskeva kuulutus julkaistaan 21.4.2021 mennessä ja äänestyspaikkoja ym. koskeva kuulutus julkaistaan 16.5.2021 mennessä
  •  että kuulutukset julkaistaan kunnan www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa
  •  tiedottaa myös muilla edellä perusteluosasta ilmenevillä vaalilain edellyttämillä tavoilla ja
  • oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään kuulutuksiin tarvittaessa pieniä muutoksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

vaaliasiamiehet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.