Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2021-2023

TUUDno-2021-242

Valmistelija

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Säännös mahdollistaa myös tehtävien asettamiseen tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Siinä on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Näistä määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista on laadittava valvontaohjelma, jota on pidettävä ajan tasalla. Valvontasuunnitelmassa tulee kuvata valvontaohjelman laatimismenettely.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi 19.12.2017 § 148 ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman 2018 - 2020. Valvontasuunnitelma laaditaan jätelain edellytysten mukaisesti kolmen vuoden välein. Tarvittaessa valvontasuunnitelma voidaan uudistaa aiemminkin.

Valvontasuunnitelma on laadittu noudattaen soveltuvin osin ympäristöministeriön ympäristövalvonnan ohjetta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2016). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan toimintaa ohjaa 13.12.2011 hyväksytty laatukäsikirja päivityksineen. Valvontasuunnitelmassa on menettelyjen osalta viitattu laatukäsikirjaan ja sen toimintaohjeisiin. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatiminen mahdollistaa valvonnan maksullisuuden myös jätelain valvonnan osalta. Valvonnasta perittävistä maksuista päätetään ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2021 - 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sopijakunnat, Uudenmaan ELY-keskus