Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2021

TUUDno-2021-241

Valmistelija

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä YSL:n ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Säännös mahdollistaa myös tehtävien asettamisen tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 30 §:ssä on säädetty tarkemmin valvontasuunnitelman sisällöstä. Sen mukaan valvontaohjelmassa on oltava suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista sekä tiedot muista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä. Valvontaohjelmassa on myös esitettävä kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Valvontaohjelma on laadittu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tässä samassa kokouksessa 9.2.2021 vahvistettavassa valvontasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi valvontaohjelman vahvistaminen tapahtuu poikkeuksellisesti vasta helmikuussa 2021. Valvontasuunnitelman mukaisesti lautakunta käsittelee seuraavan vuoden valvontaohjelman yleensä loppuvuodesta. Valvontaohjelma kokonaisuudessaan sisältää toiminnanharjoittajakohtaiset tiedot riskinarviosta ja vuosittaisesta säännöllisestä valvonnasta. Lautakunnalle esitettävä kooste sisältää yhteenvedon tästä laajemmasta kokonaisuudesta ja lyhyen arvion vuoden 2020 valvontaohjelman toteutumisesta.

Valvontaohjelma sisältää myös jätelain säännöllisen valvontaa koskevan valvontaohjelman vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sopijakunnat, Uudenmaan ELY-keskus