Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tupakkalain mukainen päätös, parveketupakointikiellon rikkominen, Asunto Oy Pöytäalhontie 80-82 Järvenpää

TUUDno-2020-629

Valmistelija

  • Ari Antila, terveystarkastaja, ari.antila@tuusula.fi

Perustelut

As Oy Pöytäalhontie 80-82 on kerrostaloyhtiö, jossa on 34 asuntoa. Asunnoissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilmaventtiilit sekä huoneistojen hallinnassa olevat parvekkeet. Osa asuntojen tuuletusikkunoista ja korvausilmaventtiileistä sijaitsee lähellä huoneistoparvekkeita.

As Oy Pöytäalhontie 80-82 päätti 19.11.2019 ylimääräisessä yhtiökokouksessaan hakea terveydensuojeluviranomaiselta tupakkalain 79 §:n mukaista tupakointikieltoa kaikille taloyhtiön huoneistojen hallinnassa oleville parvekkeille. Taloyhtiö toimitti 26.3.2020 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja päätti 11.5.2020 As Oy Pöytäalhontie 80-82:n hakemuksen mukaisesti määrätä tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon taloyhtiön huoneistojen hallinnassa oleville parvekkeille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 18.9.2020 puhelimitse tulleen ilmoituksen mukaan asunnon A3 hallinnassa olevalla parvekkeella poltetaan toistuvasti tupakkaa lainvoimaisesta tupakointikiellosta huolimatta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja totesi 18.11.2020 tekemänsä tarkastuksen näköhavainnon perusteella, että asunnon A3 hallinnassa olevalla parvekkeella oli henkilö tupakoimassa.

Asuinyhteisöjen tupakointikieltoja koskeva lainsäädäntö

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Kunnan on 79 §:n 2 momentin mukaan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Tupakkalain 8 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kunta valvoo alueellaan tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Valviran ohjeen 6/2017 mukaan ulkotilojen osalta tupakointikiellon rikkominen voidaan todeta ulkoapäin tehdyin näköhavainnoin.

Tupakkalain 96 §:n mukaan: Jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alueellaan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaista toimintaa, kunta voi kieltää tällaisen toiminnan.

Tupakkalain 105 §:n 1 momentin mukaan kunta voi asettaa tupakkalain säännösten perusteella antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 23.11.2020 päivätyllä kirjeellä As Oy Pöytäalhontie 80-82 asunnon A 3 haltijalle (vuokralainen), asunto-osakkeen omistajallelle ja taloyhtiölle mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Asunnon A3 haltija esittää 19.1.2021 toimittamassaan vastineessa seuraavaa: "En ole polttanut nikotiinipitoisia savukkeita parvekkeella enkä huoneistossani, ainoastaan sähkötupakkaa olen polttanut parvekkeella. Eikö se ole sallittua?
Jos ei ole sallittua niin olisi pyyntö että onko mahdollista saada tupakkakatos talon asukkaille ja vieraille."

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteaa vastineena huoneiston haltijan esittämään, että parveketupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa, eikä tuotteen nikotiinipitoisuudella ole merkitystä. 

Yhteenveto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on määrännyt As Oy Pöytäalhontie 80-82:n parvekkeille taloyhtiön hakemuksen johdosta parveketupakointikiellon ja päätös on lainvoimainen. Asunnon A3 hallinnassa olevalla parvekkeella on ilmoituksen mukaan tupakoitu kiellosta huolimatta ja terveystarkastaja on tarkastuksella tämän todennut. Laittoman tilanteen korjaamiseksi on tarpeellista antaa uhkasakolla tehostettu määräys.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa osoitteessa Pöytäalhontie 80-82 A3  04430 Järvenpää sijaitsevan huoneiston haltija ***** seuraavan tupakkalain 96 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite

Osoitteessa Pöytäalhontie 80-82 A3  04430 Järvenpää sijaitsevan huoneiston haltija ***** tulee huolehtia siitä, että huoneiston A3 parveketta ei käytetä tupakoimiseen.

Uhkasakko

Päävelvoitteen tehosteeksi asetetaan 1000 €:n uhkasakko.

Perustelut

Osoitteessa Pöytäalhontie 80-82 A3  04430 Järvenpää sijaitsevan huoneiston parvekkeella poltetaan tupakkaa lainvoimaisesta tupakointikiellosta huolimatta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on määrännyt taloyhtiön hakemuksesta tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon osoitteessa Pöytäalhontie 80-82  04430 Järvenpää sijaitsen kerrostaloyhtiön parvekkeille 11.5.2020.

Tupakkalain 73 §:n mukaan, mitä tupakkalain 10 luvussa säädetään tupakoinnista ja tupakansavusta, sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki 549/2016

Hallintolaki 434/2003

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.