Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2020

TUUDno-2021-204

Valmistelija

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen on oltava valmis tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Kuntalain mukainen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslas­kelman, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä konsernirahoitus­laskelman, edellisten liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun ja toimin­takertomuksen. Lisäksi laaditaan tase-erittelyt.

Kunnan tilinpäätökseen on sisällytettävä toimintakertomus. Toimintakerto­muksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat talou­delliset ja toiminnalliset tavoitteet (valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoit­teet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista ja kokonaista­louden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakerto­muksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kunta­konsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintaker­tomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muu­toksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä selon­teko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla: onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä val­vontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota suunniteltujen kehitystoimen­piteiden toteutumiseen. Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tule­vasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta (KL 115 §).

Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa. Olennaiset tapahtumat kerrotaan kuten osavuosikatsauksissa, minkä lisäksi henkilöstöasioista tulee raportoida. Myös tavoitteiden toteutuminen raportoidaan valtuuston asettamien määrä­rahojen ja tuloarvioiden sekä investointiosan hankkeiden tavoitteiden koh­dalla samaa rakennetta noudattaen kuin osavuosikatsauksessa. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa tulee lisäksi antaa perustelut poikkeamille.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 9.12.2019 § 165 hyväksynyt Keski-Uuden­maan ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksuosuudet vuodelle 2020. Lisäksi valtuusto on 9.12.2019 § 171 hyväksynyt Keski-Uu­denmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2019–2021.

Ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelman alkuperäisen talousarvionsa toimintakatteeseen. Kirjanpitotietojen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020 tilinpäätös jää 251 132 euroa positiiviseksi ennen sopijakuntien yh­teistoimintakorvausten palautuksia.

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja pa­lautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille. Ympäristö­keskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset peritään tilikausittain Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksyttyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen osana kunnan tilin­päätöstä. Sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset maksetaan tai liikaa peritty yhteistoimintakorvaus palautetaan vuosittain tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä noudattaen talousarviossa hyväksyttyjä kustannusten jakoperustei­ta.

Kirjanpitotietojen perusteella sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palau­tukset vuodelta 2020 ovat seuraavat:

  • Järvenpää 57 653,35 €
  • Kerava 39 870,23 €
  • Mäntsälä 12 020,48 €
  • Nurmijärvi 114 825,39 €
  • Tuusula 26 762,30 €.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus vuodelta 2020 on liitteenä. Sen lukutaulukoihin voi helmikuun aikana tulla vielä joitakin täsmäytyksiä. Ympäristökeskuksen vuosiraportti vuodelta 2020 toimitetaan lautakunnan jäsenille myöhemmin kevään 2021 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • antaa liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle toimitettavaksi
  • oikeuttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemään vuoden 2020 tilinpäätökseen tarvittavat kirjanpitokorjaukset
  • toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen tiedoksi sopijakunnille ja KUUMA-seudulle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.