Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hio-Mex Oy, ympäristöluvan rauettaminen,Tuusula

TUUDno-2018-573

Valmistelija

  • Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

ASIA

Ympäristöluvan rauettaminen ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Hio-Mex Oy
Pihasaunionkuja 8
04300 Tuusula

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Hio-Mex Oy:n pintakäsittelylaitos on sijainnut Tuusulan kunnassa, Ristikiven teollisuusalueella kiinteistöllä 858-407-4-72 osoitteessa Pihasaunionkuja 8, 04300 Tuusula. 

Kiinteistön 858-407-4-72 omistaa Kiinteistö Oy Tuusulan Mikkolannummi. 

LUPAVIRANOMAINEN

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupaviranomainen ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 2 perusteella.

ASIAN VIREILLETULOAIKA

Asia on tullut vireille 27.10.2020.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT

Kaavoitus

Kiinteistö sijaitsee asemakaavassa alueella T-7, eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Kiinteistöllä on voimassa myös asemakaava merkintä pv-11, jonka mukaan korttelialue kuuluu pohjaveden kertymäalueeseen. Alueella ei saa suorittaa pohjaveden määrään, laatuun tai virtausolosuhteisiin vaikuttavaa maa-ainesten ottoa, läjitystä, kaivutöitä, massanvaihtoja, varastointia tms. toimenpiteitä. Korttelin pysäköintialueet ja ulkovarastoalueet tulee asfaltoida tai muuten pinnoittaa vettä läpäisemättömällä pintamateriaalilla ja sadevedet näiltä alueilta on johdettava viemäriverkon kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennukseen. 

Voimassa olevat luvat

Hio-Mex Oy:llä on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 § 189 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa koskien metallien pintakäsittelyä. 

HAKIJAN ILMOITUS TOIMINNAN LOPETTAMISESTA

Hio-Mex Oy on ilmoittanut sähköpostitse 15.6.2020 lopettaneensa sähkökemiallisen kiillotuksen osoitteessa Pihasaunionkuja 8. 

ASIAN KÄSITTELY

Tarkastus

Kiinteistölle tehtiin 27.10.2020 toiminnan lopettamiseen ja ympäristöluvan rauettamiseen liittyvä tarkastus.

Tarkastuksella todettiin, että ympäristöluvan mukainen metallien pintakäsittely on päättynyt kiinteistöllä. Hio-Mex Oy jatkaa toimintaansa metallipaja -tyylisenä toimintana. Mahdollinen pintakäsittely ostetaan jatkossa alihankintana muualta. Laitoksella ei varastoitu enää pintakäsittelyyn liittyviä kemikaaleja. Pintakäsittelyyn liittyvät käsittelyaltaat ja jäteveden esikäsittelylaitteisto oli purettu. Tarkastuksen perusteella toiminnassa ei ollut huomautettavaa.

Rauettamisesta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuuluttanut rauttamisilmoituksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 16.11.-23.12.2020. Rauettamista koskeva ilmoitus on julkaistu Keski-Uusimaa viikko lehdessä 14.11.2020. Ympäristökeskus on kuullut rauettamisen johdosta rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset. 

Laitoksen naapureille on toimitettu tieto rauettamisesta erityistiedoksiantona. 

Lausunnot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän sekä Tuusulan terveydensuojeluviranomaisen lausunnot rauettamisen johdosta. 

Rauettamisen johdosta on jätetty kaksi lausuntoa:

Tuusulan kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa 21.12.2020 antamassaan lausunnossaan mm. seuraavaa:

Terveysvalvonta esittää, että Hio-Mex Oy:n laitoksen pohjavesitarkkailua jatketaan ympäristöluvan mukaisen toiminnan päättymisestä huolimatta vähintään kahden (2) vuoden ajan toiminnan lopettamisesta.

Terveysvalvonta näkee pohjavesitarkkailun jatkamisen luvan varaisen toiminnan päättymisen jälkeenkin tarpeellisena, sillä osa pohjaveden laatua uhkaavista aineista voi päätyä pohjaveteen hitaammin ja näkyä pohjavedentarkkailutuloksissa vasta toiminnan päätyttyä. Lisäksi pohjavedessä on ympäristöluvan mukaista pohjavesitarkkailua suoritettaessa havaittu uutena löydöksenä PAH-yhdisteisiin kuuluvaa naftaleeniä 0,13 µg/l. Naftaleeniä ei ole löydetty aiemmissa pohjavesitarkkailun mukaisissa tutkimuksissa. Naftaleenin lisäksi pohjavedessä on havaittu pieniä pitoisuuksia liuenneita metalleja sekä 0,71 µg/l trikloorieteeniä. Vastaava pieni pitoisuus trikloorieteeniä on todettu myös vuosina 2017-2020. 

Pohjavesitarkkailun jatkamisellä varmistetaan, että Hio-Mex:n kiinteistöltä pohjaveteen mahdollisesti myöhemmin päätyvät ja sen laatua uhkaavat aineet havaitaan ajoissa. Näin toimimalla korjaustoimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi voidaan aloittaa nopeammin. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa 22.12.2020 antamassaan lausunnossaan mm. seuraavaa:

Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Hio-Mex Oy:n ympäristöluvan rauettamiselle ei ole estettä edellyttäen, että toiminnan lopettaminen toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen 23. mukaisesti. Alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä kattavin tutkimuksin ja tarvittaessa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on laadittava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Arviointi maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Uudenmaan ELY-keskukselle on tarvittaessa laadittava ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. 

Muistutukset ja mielipiteet

Rauettamisesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen ja vastine

Toiminnanharjoittajalta on pyydetty vastinetta 29.12.2020 päivätyllä kirjeellä.

Toiminnanharjoittaja toteaa 25.1.2021 antamassaan vastineessaan mm. seuraavaa: 

Meillä ei ole ollut käytössä naftaleenia eikä trikloorieteeniä sisältäviä aineita. Ei myöskään kemikaaleja, joista edellä mainittuja aineita syntyisi. Kemikaaleja, jotka oli käytössä, olemme toimittaneet teille käyttöturvatiedotteet, joista myöskin ilmenee ettei meiltä ole tullut naftaleenia eikä trikloorieteeniä. Näistä syistä olemme pohjavesitarkkailun jatkamista vastaan. 

Lisäksi Hio-Mex Oy ilmoitti vastineessaan, että kiinteistölle on tehty maaperätutkimus 30.10.2019. Tutkimusraportti toimitettiin vastineen liitteenä 26.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

  • rauettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan 13.12.2016 § 189 koskien metallien pintakäsittelyä.
  • antaa seuraavat toiminnan lopettamista koskevat määräykset.

1. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä pohjaveden puhtaus riittävillä asiantuntijakonsultin suorittamilla tutkimuksilla.

Pohjaveden puhtauden arviointia koskeva suunnitelma toteutusaikatauluineen on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 15.4.2021 mennessä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

2. Arviointi  pohjaveden pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta on toimitettava heti sen valmistuttua tarkastettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja tiedoksi Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi Uudenman ELY-keskukselle on toimitettava arvioitavaksi 30.10.2019 suoritetun maaperätutkimuksen tutkimusraportti.

3. Toiminnanharjoittajan on jatkettava pohjaveden tarkkailua vähintään kahden (2) vuoden ajan ympäristöluvan rauettamisesta. Tarkkailu tulee toteuttaa ympäristövalvontapäällikön päätöksellä 24.4.2018 § 3 hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

4. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee pohjavesitarkkailun jatkamisesta tai päättämisestä kahden vuoden kuluttua erillisen päätöksen.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lausunnot on otettu huomioon lupamääräyksissä 1, 2, 3 ja 4. 

PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. Hio-Mex Oy on ilmoittanut 15.6.2020 saapuneessa sähköpostissa, että Hio-Mex Oy:n harjoittama sähkökemiallinen kiillotus on päättynyt osoitteessa Pihasaunionkuja 8.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

Lupaviranomisen on annettava määräykset toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä asiasta. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n mukaisten määräysten antaminen katsotaan olevan tarpeen, sillä Hio-Mex Oy ei ole selvittänyt  toimintansa vaikutuksia pohjaveteen. Lisäksi Hio-Mex Oy:n pohjavesinäytteenotossa 9.11.2020 on havaittu 0,71 µg/l trikloorieteeniä sekä uutena löydöksenä 0,13 µg/l PAH-yhdisteisiin kuuluvaa naftaleenia. Trikloorieteeniä on havaittu pohjavedessä vastaavia pitoisuuksia myös vuosina 2017-2020. Naftaleeniä ei ole havaittu pohjavedessä aiemmilla näytteenottokerroilla. Ottaen huomioon pohjavedessä havaitut haitta-ainepitoisuudet ja sen, että osa haitta-aineista voi esiintyä ominaisuuksistaan johtuen pohjavedessä vasta toiminnan päättymisen jälkeen, on perusteltua edelleen jatkaa pohjaveden tarkkailua toiminnan päättymisen jälkeen 24.4.2018 § 3 hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

Hio-Mex Oy esitti vastineessaan ettei heillä ole ollut käytössä edellä mainittuja yhdisteitä. Tarkkailuohjelmassa, joka on hyväksytty ilman muutoksia 24.4.2018 § 3 on esitetty, että aiemmin mitatut öljyhiilivedyt C10-C40 jätetään pois analyysipaketista, ja korvataan se PAH-yhdisteiden sekä VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet. laaja yhdistepaketti) määrityksillä. Perusteluina muutokselle esitetiin, että Hio-Mex Oy:n pintakäsittelylaitoksella käytetään polttoöljyä lämmityksessä ja kuivatuksessa. Mahdollisissa vuototilanteissa pohjavesikerroksen pintaosassa omana faasinaan kulkeutuvien öljy-yhdisteiden jäljittäminen nykyisestä tarkkailuputkesta on kuitenkin epätodennäköistä, koska havaintoputken siiviläosa on 0,5- 1m pohjavedenpinnan alapuolella. Polttoöljyseokset sisältävät pieniä määriä PAH-yhdisteitä ja joitakin VOC-yhdisteitä, joita voidaan jäljittää pohjavesikerroksessa myös pohjaveteen liuenneena. VOC-yhdisteiden laaja analyysipaketti sisältää myös erilaissa puhdistusaineissa ja luottimissa käytettäviä yhdisteitä. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 65 §:n mukaan lupaviranomainen tai 64 §:n mukaisen suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta huolimatta. 

KÄSITTELYMAKSU

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Käsittelymaksu määräytyy taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 32 mukaan. Käsittelyn vaatima työmäärä on viisitoista (15) tuntia (15 x 53 €) ja käsittelymaksu olisi siten suuruudeltaan 795 euroa. Kun kyse on mikroyrityksestä, voidaan maksu periä 25 prosenttia pienempänä. Tämä huomioon ottaen käsittelymaksu on 596,25 euroa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 6, 7, 16, 17, 27, 34, 83, 85, 88, 94, 96, 172, 190, 191, 205 ja 206 §;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §;
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 223);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15);
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätösote / Hio-Mex Oy

Asiaote / Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan kunnanhallitus, Lausunnon ja muistutuksen jättäneet

Ilmoittaminen kuntien ilmoitustauluilla

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 15.2.2021-24.3.2021.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksestä kuin päätösasiasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hio-Mex Oy, Pihasaunionkuja 8, 04300 Tuusula