Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Elintarvikelain 23/2006 55§:n mukaisen määräyksen antaminen Ravinnon Voima/Nutrimia Oy Klaukkala Nurmijärvi

TUUDno-2020-2531

Valmistelija

  • Tarmo Asikainen, elintarviketarkastaja, tarmo.asikainen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

Nutrimia Oy markkinoi ja vähittäismyy toiminnassaan hyvinvointiohjelmiin liittyviä elintarvikkeita mm. ravintolisiä.

Tukesista hallintolain mukaisena asian siirtona 24.4.2020 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tulleen yhteydenoton mukaan toimijalla on verkkosivustollaan mm. lääkkeelliseksi katsottavia väitteitä. Toimijaan otettiin välittömästi yhteyttä sähköpostitse ja ohjeistettiin elintarvikkeiden markkinointiin sekä elintarvikehuoneiston ilmoittamiseen liittyvissä asioissa.

Toimintaan tehtiin 14.9.2020 elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen tarkastus (tarkastuspöytäkirja 15.9.2020). Asiakirjatarkastuksella todettiin, että elintarvikkeita markkinoidaan lääkkeellisillä sekä ei-hyväksytyillä terveysväitteillä. Tarkastuskertomuksessa annettiin kirjallinen kehotus korjata epäkohdat. Tarkastuksen jälkeen toimijaa ohjeistettiin ja neuvottiin toistuvasti elintarvikkeiden markkinoinnin suhteen.

Seurantatarkastuksella 26.10.2020 (tarkastuspöytäkirja 3.11.2020) todettiin, että kaikkia epäkohtia ei ole korjattu. Toimijan hallinnassa olevan sosiaalisen median sivustolla (facebook) havaittiin elintarvikkeiden lääkkeellisyyteen viittaavaa markkinointia ja ei-hyväksyttyjä terveysväitteitä, joten toimijaa kuultiin 2.11.2020 elintarvikelain § 55 mukaisen määräyksen antamisesta.

Havainnot

Seurantatarkastuksella 27.1.2021 (tarkastuspöytäkirja 2.2.2021) havaittiin, että toimijan hallinnassa olevalla sosiaalisen median sivulla (facebook) on edelleen elintarvikkeiden lääkkeellisyyteen viittaavaa markkinointia.

Asianosaisen kuuleminen

Toimijan vastine kuulemiseen elintarvikelain § 55 mukaisesta määräyksestä otettiin vastaan määräajan kuluessa (19.11.2020). Vastineessaan toimija toteaa haluavansa toimia ohjeiden mukaan. Hän kertoo korjanneensa vaadittuja asioita ja poistaneensa virheelliseen markkinointiin liittyvät väitteet niin verkkosivuilta kuin sosiaalisen median sivustolta. Lisäksi hän toteaa osan sosiaalisen median julkaisuista olevan jo vuodelta 2018, jonka vuoksi ei ole ei ole niitä ymmärtänyt poistaa.

Toimija ilmoitti kirjallisesti sähköpostitse 8.12.2020, että hänen facebookin tilinsä on kaapattu ja hänellä ei ole mahdollisuutta poistaa lääkkeellisiä väitteitä ja korjata markkinointia sivustolta. Hän on myös useaan kertaan tämän jälkeen ilmoittanut, että ei voi käytännössä voi asialle mitään. Hänen kertomansa mukaan asiaa on selvitelty niin sosiaalisen median asiantuntijan kuin asianajajan kanssa.

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä. Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassaan siitä, että markkinoiduista elintarvikkeista annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Mahdollinen facebook-sivujen kaappaus ei poista elintarvikealan toimijan vastuuta toimia elintarvikkeisiin liittyvän lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Yhteenveto

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä. Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassaan siitä, että markkinoiduista elintarvikkeista annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Nutrimia Oy on korjannut osan lääkkeellisistä väitteistä, mutta ei kaikkia, toimija markkinoi edelleen vähittäismyymiään elintarvikkeita lääkkeellisillä väitteillä.

Koska kaikkia epäkohtia ei ole korjattu kehotuksista huolimatta, on epäkohtien poistamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Nutrimia Oy:lle (Kirintie 6b, 01800 Klaukkala, y-tunnus 2806271-3) seuraavan elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen.

Päävelvoite

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi tulee lopettaa välittömästi. Toimijan vastuulla olevalta sosiaalisen median sivustoilta on poistettava kaikki väitteet, joissa elintarvikkeen väitetään ennaltaehkäisevän, hoitavan tai parantavan sairauksia.

Määräaika

Päävelvoite tulee toteuttaa 31.3.2021 mennessä.

Ympäristölautakunnan edellä mainittu päätös tullaan määräämään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Uhkasakko

Päävelvoitteen tehostamiseksi asetetaan 10 000 euron uhkasakko. Uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä.

Perustelut määräyksen antamiselle

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä. Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassaan siitä, että markkinoiduista elintarvikkeista annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Mahdollinen facebook- sivuston kaappaus ei poista elintarvikealan toimijan vastuuta toimia elintarvikkeisiin liittyvän lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklan 7, 1 kohdan mukaan elintarviketiedot eivät saa johtaa harhaan, erityisesti liittämällä elintarvikkeeseen vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Artiklan 7, kohdan 2-3 mukaan elintarviketietojen on oltava oikeellisia ja elintarviketiedoissa ei saa antaa sellaista kuvaa, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, eikä viitata sellaisiin ominaisuuksiin.

Elintarvikelain 9 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja ja elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Täytäntöönpano         

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

  1. Tarkastuspöytäkirja 15.9.2020
  2. Tarkastuspöytäkirja 3.11.2020
  3. Kuulemiskirje 2.11.2020
  4. Toimijan vastine kuulemiseen 19.11.2020
  5. Tarkastuspöytäkirja 2.2.2021

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006 1 §, 2 §, 7 §; 9 §, 55 §, 74 §; 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 artikla 7

Hallintolaki 434/2003

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pirjo Maula liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

päätösote saantitodistuksella Nutrimia Oy, Kirintie 6b, 01800 Klaukkala