Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti 2021

TUUDno-2021-2379

Valmistelija

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon yksiköihin nelipäiväisen arviointi- ja ohjauskäynnin keväällä 2021. Arviointi- ja ohjauskäyntien tarkoituksena on valvoa kunnan ympäristöterveydenhuollon toiminnan lainmukaisuutta.

 Käynneillä arvioitiin

 • kunnan tekemät terveydensuojelun, tupakkalain, elintarvikelain ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmat ja niiden toteutuminen
 • miten valvonta on järjestetty (mm. maksullisuus, toimivallan siirto, talousarviot, henkilöstöhallinto, organisaation strategia, ammattitaidon ylläpitäminen tai koulutus, varautuminen)
 • onko valvonta lainsäädännön ja valtakunnallisten valvontaohjeiden mukaista
 • kunnan tekemän valvonnan riskiperusteisuutta, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta 
 • kunnan valvontaviranomaisen tekemiä tarkastuksia elintarvikealan erilaisissa valvontakohteissa (esim. elintarvikkeiden valmistus- ja tarjoilupaikoissa) ja niissä annettujen Oiva-arvosanojen oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta
 • kunnan valvontaviranomaisen tekemiä tarkastuksia terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisissa valvontakohteissa (esim. vettä toimittavissa laitoksissa, sosiaalialan laitoksissa, tupakan myyntipaikoissa)
 • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan toteutumista
 • kunnan järjestämien eläinlääkäripalvelujen lain vaatimusten mukaisuutta

Arviointikäyntien raportit valmistuivat 28.10.2021 ja ne toimitetaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle tämän päätösasian oheismateriaalina. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon toiminta todettiin vaatimustenmukaiseksi.

Raporteissa nostettiin esiin useita asioita, joita Etelä-Suomen aluehallintovirasto piti hyvänä käytäntönä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon toiminnassa, lisäksi aluehallintovirasto toi esiin asioita, joita voisi edelleen kehittää. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen  ympäristöterveydenhuollon suorittamassa elintarvikevalvonnassa, eläinlääkäkäripalveluissa tai tupakkavalvonnassa ei todettu arviointikäynnillä yhtään korjausta vaativaa asiaa. Terveydensuojelulain mukainen arviointikäynti oli huomattavan laaja ja piti sisällään useiden asiakirjojen tarkastuksen. Terveydensuojelulain mukainen arviointiraportti sisälsi kaikkiaa 83 eri havaintoa ja valvonta todettiin pääosin laadukkaaksi. Yli kahdeksastakymmenestä havainnosta kahdeksassa todettiin korjattavaa. Korjattavat asiat koskivat mm. talousveden valvontatutkimusohjelmien toimittamista aluehallintovirastoon, uima-allasnäytteenoton rinnakkaisnäytteitä, terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hakemuslomaketta ja ympäristöterveydenhuollon maksutaksan taulukkoa. Arviointi- ja ohjauskäyntien raportit, niiden esiin tuomat hyvät käytännöt, kehitettävät asiat ja korjattavat asiat on käyty läpi yhdessä henkilökunnan kanssa ja sovittu jatkotoimenpiteistä. 

Lisätiedot: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka puh. 040 314 4711

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäyntien raportit

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.