Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antaminen, Delicatessen Kellokosken Juhlatalo, Juhlatalontie 4, 04500 Tuusula

TUUDno-2021-2253

Valmistelija

 • Ari Antila, terveystarkastaja, ari.antila@tuusula.fi

Perustelut

Delicatessen Kellokosken juhlatalo osoitteessa Juhlatalontie 4, 04500 Kellokoski toimii leirikeskuksena sekä kokous- ja juhlatiloina, jossa on 14 majoitushuonetta (vuodepaikkoja 45 kpl). Kiinteistön omistaja on Helsingin seurakuntayhtymä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja tarkasti 15.9.2021 Delicatessen Kellokosken juhlatalon toimijanvaihdosta koskevan ilmoituksen johdosta. Toiminta oli siirtynyt kiinteistön omistajalta Oy Shaba Ab:lle. 

Tiloihin aiemmin 25.2.2019 tehdyssä valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa rakennuksessa todettiin kosteusvaurioita maanvastaisissa rakenteissa, ilmavuotoa epäpuhtaista alapohjarakenteista sekä kahdessa keittiön päädyn majoitushuoneessa puutteellinen ilmanvaihto. Kiinteistön omistajaa kehotettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin rakenteissa todettujen kosteusvaurioiden syyn ja laajuuden selvittämiseksi ja epäkohtien poistamiseksi. Lisäksi kehotettiin huolehtimaan, että tiloihin ei oteta merkittävässä määrin korvausilmaa ilmavuotoina epäpuhtaista rakenteista / tiloista, sekä varmistamaan keittiön päädyn majoitushuoneiden ilmanvaihdon riittävyys. 

Kiinteistön omistajaa oli ensimmäisen kerran kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin kosteusvaurioiden syyn ja levinneisyyden selvittämiseksi, sekä keittiön päädyn ilmanvaihdon parantamiseksi vuonna 2013.

Tarkastuksessa 15.9.2021 tehdyt havainnot

Kiinteistön omistajan edustajien kertoman mukaan edellisen tarkastuksen johdosta annettuja kehotuksia ei oltu noudatettu.

Majoitushuoneiden Oslo ja Vilna ulkoseinän alaosassa todettiin kosteusjälkiä ja pintakosteusilmaisimella paikoin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Oslon ulkoseinän alaosassa kostealla alueella oli silmin havaittavaa mikrobikasvustoa. Majoitushuoneiden Tukholma, Pietari ja Helsinki käytävän puoleisien seinärakenteiden alaosissa ja käytävän seinien alaosissa todettiin pintakosteusilmaisimella paikoitellen viitteitä kohonneesta kosteudesta. Tarkastuksessa ei suoritettu systemaattista kosteuskartoitusta.

Merkkisavun avulla todettiin, että sähköpääkeskuksen lattian alta epäpuhtaasta tilasta virtasi voimakkaasti ilmavuotoa ylös päin. Sähköpääkeskuksen ja käytävän välisen oven alta virtasi voimakkaasti ilmaa käytävään päin.

Keittiön päädyssä alakerrassa olevien majoitushuoneiden ovet ovat tiiviitä palo-ovia, eikä huoneiden ja poistoilmanvaihdon välillä ollut asianmukaista siirtoilmareittiä.

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi terveydensuojelulain 53 §:n mukaan tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 23.9.2021 päivätyllä kirjeellä Helsingin seurakuntayhtymäle (kiinteistön omistaja) ja Oy Shaba Ab:lle (toimija) mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Kuulemisessa ei annettu vastineita.

Yhteenveto

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voi myös teettää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia terveyshaittojen selvittämiseksi. Viranomaistarkastuksessa Delicatessen Kellokosken juhlatalon tiloissa on todettu ulkoseinien- ja väliseinien alaosissa kosteus- ja mikrobivaurioita, lmanvaihdon puutteita kahdessa majoitushuoneessa, sekä ilmavuotoa epäpuhtaista rakenteista majoitustilojen käytävään. Vaurioiden ja korjaustarpeen laajuutta ei tiedetä. Kiinteistön omistaja ei ryhtynyt terveysvalvonnan antaman kehotuksen mukaisesti toimenpiteisiin kosteusvaurioiden syyn ja laajuuden selvittämiseksi, sekä epäkohtien poistamiseksi. Tästä johtuen on tarpeellista, että terveydensuojeluviranomainen määrää kiinteistön omistajan teettämään pätevällä ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksen, jolla selvitetään todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus, sekä rakennuksen terveysperusteinen korjaustarve. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että rakennuksen terveyshaittoja ja korjaustarvetta ei riittävässä laajuudessa selvitetä ja tarvittavat korjaukset eivät toteudu riittävässä laajuudessa ilman kattavaa kuntotutkimusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Helsingin seurakuntayhtymäle seuraavan terveydensuojelulain 45 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite

Kiinteistön 858-404-3-2138 omistajan (Helsingin seurakuntayhtymä, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki, y-tunnus 0201242-7) tulee teettää Kellokosken juhlatalon päärakennukseen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jolla selvitetään kattavasti rakenteiden kosteustekninen kunto, ilmanvaihdon riittävyys ja rakennuksen terveysperusteinen korjaustarve. Tutkimusraportin tulee sisältää Työterveyslaitoksen ohjeen mukainen altistumisolosuhteen arviointi. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys. Tutkimusraportti tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi.

Määräaika
Päävelvoitteen mukaiset toimenpiteet tulee suorittaa viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Uhkasakko
Päävelvoitteen tehosteeksi asetetaan 9000 €:n uhkasakko.

Perustelut

Viranomaistarkastuksissa Kellokosken juhlatalon alakerran rakenteissa on todettu kosteus- ja mikrobivaurioita, sekä ilmavuotoa epäpuhtaasta tilasta oleskelutiloihin. Terveysperusteisen korjaustarpeen laajuutta ei tiedetä ilman tarkempia tutkimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteusvauriota ja mikrobikasvustoa rakenteessa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.

Päärakennuksen keittiön päädyssä alakerrassa olevien majoitushuoneissa ei ole asianmukaista ilmanvaihtoa ja on syytä epäillä, että ilman vaihtuvuus kyseisissä huoneissa ei täytä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994  26 §, 27 §, 45 §, 49 §, 51 § ja 53 §

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015  9 § ja 20 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Uhkasakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy Shaba Ab, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, Helsingin seurakuntayhtymä, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.