Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Terveydensuojelulain mukainen valvontatutkimusohjelman hyväksyntä vuosille 2021-2025 Nurmijärven Vesi

TUUDno-2021-1686

Valmistelija

 • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Nurmijärven Vesi toimittaa talousvettä tällä hetkellä keskimäärin 6 733 m3/d. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on lisäksi vireillä Lepsämän vedenottamon hyväksymishakemus ottamon olennaisesta muutoksesta. Hakemuksen mukaan Lepsämän vedenottamo on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2021 aikana. Lepsämän vedentuotantomäärät huomioiden, toimittaa Nurmijärven Vesi talousvettä noin 7 333 m3/d. Nurmijärven vedellä on 10 pohjavedenottamoa, joista käytössä olevia on tällä hetkellä 5 kpl. Lepsämän vedenottamon käyttöönoton jälkeen ottamoita on käytössä yhteensä 6 kpl. Omien pohjavedenottamoiden lisäksi laitos ostaa vettä Altia Oyj:ltä 400 m3/vrk.

Laitos toimittaa talousvettä Rajamäen, Röykkän, Nukarin, kirkonkylän ja Klaukkalan alueille. Nurmijärven Vesi myy talousvettä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) Vantaan Syväosalle 100 m3/vrk. Laitos myy vettä myös Numlahden, Haaran, Hakapellon, Perttulan, Leppälammen ja Nummimäen vesiosuuskunnille. Nurmijärven Veden riskinarviointi on hyväksytty 13.2.2018. Pohjavedenmuodostumisalueita ei käsitelty WSP-riskinarvioinnissa. Pohjavesialueiden riskit on kartoitettu pohjavedensuojelusuunnitelmissa, jotka on päivitetty 2008 - 2012. Pohjavesien suojalutyöryhmää, jolla seuttaisiin ehdotuksien ja toimenpiteiden suorantaa ei kuitenkaan ole perustettu.

Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan, kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m³ päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 8 §:ssä todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia talousvettä toimittavan laitosten vedenjakelualueelle valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta. Valvontatutkimusohjelma koskee verkostoveden laadunvalvontaa ja siihen kootaan tiedot laitoksen omasta käyttötarkkailusta ja raakaveden laadunvalvonnasta sekä mahdollisesta laitoskohtaisesta erityisvalvonnasta. Valvontatutkimusohjelmassa on oltava STM:n asetuksen 1352/2015 3 a §:ssä esitetyt tiedot sekä liitteen II mukaiset tutkimukset.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta.

Nurmijärven Vesi on laatinut valvontatutkimusohjelman vuosille 2021 - 2025. Laitokselle on aiemmin laadittu valvontatutkimusohjelmat vuosina 2006, 2011 ja 2016. Valvontatutkimusohjelmasta pyydettiin lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY). Molemmilta tahoilta saatiin lausunto määräajan puitteissa ja lausunnot huomioitiin valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa.

Pyydetyt lausunnot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) pyydettiin lausuntoja 15.8.2021 mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi lausunnon antamiselle lisäaikaa 27.8.2021 saakka, joka myönnettiin.

ESAVI toteaa 25.8.2021 päivätyssä lausunnossaan (ESAVI/24045/2021) seuraavaa: Henkilöstön osaaminen tulisi käsitellä kattavammin, minimi viranomaisnäytemäärät on tarpeen kuvata tarkemmin luvussa 16.2.1 ja jaksottaisen seurannan näyteajankohtaa on tarpeen vaihdella eri vuosina, jottei kaikki tulisi otettua aina samana vuodenaikana. Kloramiini on eri kemiallinen yhdiste kuin klooriamiini, joka oli kirjattu näytteenottosuunnitelmaan. Muuttujien vähentämisen perusteet tulee kirjata jokaisen muuttujan kohdelle erikseen ja talousvesiasetuksen harventamisehtojen on täytyttävä. Joitakin muuttujia puuttui näytteenottosuunnitelman taulukoista ja listauksista. Lisäksi ESAVI suositteli määrittämään Clostridium perfringens -bakteerit vuosittain Kiljavan ja Nukarin vedenottamoilta, joissa pintavesi voi vaikuttaa vedenlaatuun, vaikka tutkimustiehyttä harvennettaisiinkin talousvesiasetuksen liitteen II luvun 5 kriteereihin pohjautuen aiemmasta tutkimustiheydestä. Lopuksi ESAVI muistuttaa riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista tiedottamisen tärkeydestä vedenkäyttäjille ja sen laatimisesta ja julkaisemisesta viipymättä.

ELY-keskus toteaa 28.7.2021 päivätyssä lausunnossaan (UUDELY/6733/2015) seuraavaa: UUDELY-keskus pitää valvontatutkimusohjelmaa monipuolisesti kattavana ja laajana kokonaispakettina Nurmijärven käytössä olevista pohjaveden ottamoista. Liitteen 9 Näytteenottosuunnitelman lyhenteet eivät avaudu heti satunnaiselle lukijalle lyhenteiden osalta. Lisäksi jaksottaisen seurannan näytteenotto on yleensä toteutettu vesilaitoksilla keväisin, kun se Nurmijärven Veden näytteenottosuunnitelmaan oli merkitty marraskuulle.

Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa huomioitiin ESAVI:n ja UUDELY:n lausunnot.

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 • hyväksyä Nurmijärven Veden valvontatutkimusohjelman 2021–2025
 • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2025
 • toteaa, että riskinarviointi ja talousvesiasetus 1352/2015 sekä sen muutos 683/2017 on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa.
 • toteaa, että riskinarviointi on tarpeen laatia myös raakaveden muodostumisalueen osalta
 • toteaa, että riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista tulee tiedottaa vedenkäyttäjiä viipymättä

Perustelut

Valvontatutkimusohjelma 2021-2025 täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.8.2021 ja Uudenmaan ELY-keskuksen 28.7.2021 antamat lausunnot.

Maksu
Valvontatutkimusohjelman hyväksymisestä ei Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksutaksan mukaan peritä erillistä maksua.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Nurmijärven Veden valvontatutkimusohjelma 2021-2025

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/24045/2021

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto UUDELY/6733/2015

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurmijärven Vesi s-posti: kunta@nurmijarvi.fi; Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö s-posti: kirjaamo.etela@avi.fi; Uudenmaan ELY-keskus s-posti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.