Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen muutoshakemus, Lepsämän vedenottamo, Nurmijärvi

TUUDno-2021-1920

Valmistelija

 • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Nurmijärven Vesi on hakenut hyväksymistä Lepsämän vedenottamon olennaiselle muutokselle 24.8.2021. Laitos otettiin pois käytöstä 10.10.2017 kohonneiden mangaanipitoisuuksien vuoksi. Lepsämän vedenottamoa on saneerattu keväästä 2021 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2021 aikana sen jälkeen, kun näytteenotossa havaitut mangaani- ja heterotrofisten bakteereiden pitoisuudet ovat laskeneet talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisiksi.

Nurmijärven Vesi toimittaa talovettä tällä hetkellä keskimäärin 6 733 m3/vrk. Lepsämän vedentuotantomäärät (600 m3/vrk) huomioiden Nurmijärven Vesi toimittaa talousvettä noin 7 333 m3/vrk. Nurmijärven vedellä on 10 pohjavedenottamoa, joista käytössä olevia on tällä hetkellä 5 kpl. Lepsämän vedenottamon käyttöönoton jälkeen ottamoita on käytössä yhteensä 6 kpl. Omien pohjavedenottamoiden lisäksi Nurmijärven Vesi ostaa vettä Altia Oyj:ltä 400 m3/vrk. Laitos toimittaa talousvettä Rajamäen, Röykän, Nukarin, kirkonkylän ja Klaukkalan alueille. Nurmijärven Vesi myy talousvettä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) lisäksi Numlahden, Haaran, Hakapellon, Perttulan, Leppälammen ja Nummimäen vesiosuuskunnille. Nurmijärven Veden riskinarviointi on hyväksytty 13.2.2018.

Lepsämän vedenottamolta toimitetaan vettä 600 m3/vrk Klaukkalaan. Lepsämän vedenottamon vedenjakelualueen käyttäjämäärä on noin 18 000 henkilöä. Nurmijärven Vesi myy talousvettä lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelulle (HSY) Vantaan Syväojaan 100 m3/vrk, jonne toimitetaan Lepsämän vedenottamolla tuotettua talousvettä. Ottamolle vuonna 1973 myönnetty vedenottolupa on 1200 m3/d vuosikeskiarvona. Pohjavesi on savenalaista ja paineellista. Pohjavesialueella on maataloutta sekä haja-asutusta. Pohjavedessä on todettu pieniä määriä torjunta-aineita. Vedenottamoa ympäröi metsäalueet ja pellot.

Ottamolla on 3 kaivoa, joista yksi (kaivo 3) toimii tuotantokaivona, muut kaivot (kaivot 4 ja 5) ovat maaperähapetuskäytössä. Vedenkäsittelyprosessiin kuuluu maaperähapetus, ilmastus ja UV-desinfiointi. Laitoksella on aiemminkin ollut käytössä maaperähapetus, mutta sen tekninen toteutus oli erilainen. Nykyinen maaperähapetus on hakemuksen tietojen mukaan huomattavasti tehokkaampi. Myös ilmastuskapasiteettia on tehostettu. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan riittävä raudan- ja mangaaninpoisto käsiteltävästä vedestä.

Laitoksen hyväksyminen

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi niille aluehallintovirastoille, elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksille ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, ja varattava näille tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksymispäätöksessään nimettävä talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueet. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annettava hyväksymispäätöksessään hakijalle 20 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset määräykset.

Laitokselle tehdyt tarkastukset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Terveysvalvonta teki Lepsämän vedenottamolle laitostarkastuksen 14.9.2021. Edellinen laitostarkastus ottamolle on tehty 16.8.2017. Viimeisimmällä tarkastuksella havaittiin puutteita riskinarvioinnin ajantasaisuudessa, varautumissuunnitelman ajantasaisuudessa, näytteenottosuunnitelmassa, talousveden laadussa sekä laitoksen ja kaivojen toimintaympäristössä. Puutteiden korjaamiselle asetettiin tarkastuskertomuksessa määräaika 31.10.2021 mennessä.

Pyydetyt lausunnot

Lepsämän vedenottamon hyväksymishakemus lähetettiin tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI), Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Vantaan terveydensuojeluviranomaiselle. Mahdolliset lausunnot asiaan liittyen pyydettiin toimittamaan 30.9.2021 ja 1.10.2021 mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saatiin lausunto määräaikaan mennessä. ELY-keskukselta ja Vantaan terveydensuojeluviranomaiselta ei saatu lausuntoa. Vantaan terveydensuojelutarkastajan kanssa keskusteltiin hakemuksesta sähköpostitse.

ESAVI toteaa  22.9.2021 päivätyssä lausunnossaan (ESAVI/30303/2021) seuraavaa: Lausunnolle toimitetussa hakemuksessa ja siinä viitatuissa asiakirjoissa on aluehallintoviraston nähtävissä talousvesiasetuksessa säädetyt hakemuksen sisältövaatimukset riittävällä tarkkuudella lukuun ottamatta riskinarviointia ja häiriötilannesuunnitelmaa, jotka eivät olleet aluehallintovirastolle toimitetussa materiaalissa ja kesällä 2021 aluehallintovirastoon lausuttavaksi toimitetussa valvontatutkimusohjelmassa mukana. Suunniteltu prosessimuutos tulee parantamaan toimitettavan talousveden laatua. Muutos on otettava huomioon päivittämällä riskinarviointi ja riskien hallintakeinot sekä häiriötilannesuunnitelma vastaamaan tulevaa vedenkäsittelyä. Laitoksen omavalvonnassa on myös syytä kiinnittää huomiota prosessimuutoksen seurantaan tarkkaillen sekä raakaveden että toimitettavan talousveden laatua.

Vantaan terveydensuojelutarkastajan kanssa keskusteltiin sähköpostitse seuraavista asioista: Näytteenottosuunnitelmasta ja tulosten jaosta HSY:lle ja Vantaan terveydensuojeluviranomaiselle. Tutkittavien muuttujien osalta esille nousi etenkin pH, rauta, mangaani ja torjunta-aineet. Lisäksi esille nousi HSY:n huomioiminen Nurmijärven Veden varautumissuunnitelmassa sekä tiedottamisessa häiriötilanteissa.

ESAVI:n lausunto ja keskustelu Vantaan terveydensuojelutarkastajan kanssa huomioitiin päätöksenteossa.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen

Nurmijärven Vedelle lähettiin kuulemiskirje (tapahtumatunnus 1340895) 5.10.2021 VATI-asiakastietojärjestelmästä sähköpostitse. Nurmijärven Vesi ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen annetun määräajan (14 vrk) sisällä.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5.kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja muita asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 • hyväksyä Nurmijärven Veden Lepsämän laitoksen hyväksymishakemuksen, koskien Lepsämän vedenottamoa edellyttäen, että Nurmijärven Vesi on korjannut Lepsämän laitostarkastuksella havaitut ja tarkastuspöytäkirjaan kirjatut puutteet määräaikaan 31.10.2021 mennessä ja että Nurmijärven Vesi päivittää varautumis- ja häiriötilannesuunnitelmansa vastaamaan nykytilannetta 31.1.2022 mennessä. Varautumis- ja häiriötilannesuunnitelmassa tulee huomioida HSY:n Syvänojan alue sekä tiedottaminen häiriötilanteessa. Ennen Lepsämän vedenottamon käyttöönottoa, tulee talousveden olla STM:n talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaista ja tarkastuksella havaittujen puutteiden tulee olla korjattu.

Perustelut

Muutoksenalaisella laitoksella on ajantasaiseksi päivitetty valvontatutkimusohjelma, joka hyväksytään samanaikaisesti Lepsämän laitoksen muutoshakemuksen kanssa.  Laitoksen toimintaa valvotaan päivitetyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Laitokselle on tehty terveydensuojeluviranomaisen tarkastus 14.9.2021, jossa todettiin laitoksen olevan ilmoituksen mukainen. Tarkastuksella havaittiin kuitenkin  puutteita, joiden korjaamiseksi asetettiin määräajat. Lähtevän veden mangaani- ja heterotrofisten bakteereiden pitoisuuspitoisuudet ovat olleet yli talousvesiasetuksen 1352/2015 laatutavoitteiden otetuissa koekäyttönäytteissä.

Maksu

Vesilaitoksen olennaisen toiminnan muutoksen päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 104 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h). Laitostarkastus 156 € on veloitettu toimijalta erikseen.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan terveydensuojeluviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Vesilaitoksen hyväksymishakemus 24.8.2021, Nurmijärven Vesi Lepsämän vedenottamo, Nurmijärvi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/30303/2021

Sähköpostikeskustelu Vantaan terveydensuojelutarkastajan kanssa

Terveydensuojeluvalvonnan viranomaistarkastuskertomus Lepsämän vedenkäsittelylaitoksen tarkastukselta 14.9.2021.

Nurmijärven Veden valvontatutkimusohjelma 2021–2025

Nurmijärven Veden varautumissuunnitelma päivitetty 29.2.2016.

WSP-riskinarviointi 10.3.2021, Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 2008 - 2012

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurmijärven Vesi s-posti: kunta@nurmijarvi.fi; Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö s-posti: kirjaamo.etela@avi.fi; Uudenmaan ELY-keskus s-posti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi; Vantaan terveydensuojeluviranomainen s-posti: ymparistokeskus@vantaa.fi

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.