Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Tarpaper Recycling Finland Oy, hallintopakkomääräyksen asettamien, Mäntsälä

TUUDno-2019-2370

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Tarpaper Recycling Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta
hakemuksesta, joka koskee kattohuopajätteen siirtokuormausasemaa. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen päätöksen oikeudesta johtaa vettä toisen alueella sijaitsevaan ojaan.

Luvan hakija:

Tarpaper Recycling Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, y-tunnus 2584787-3

Toiminta ja sijainti:

Siirtokuormausasema sijaitsee Mäntsälän kunnan kirkonkylän kiinteistölle Marjala 505-407-31-25, os. Suoniityntie 12. Hakemuksen johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Tarpaper Recycling Finland Oy:lle
ympäristöluvan kattohuopajätteen siirtokuormausasemalle Mäntsälän kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Marjala 505-407-31-25 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Kuvaus: 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukainen hallintopakkomääräys  Tarpaper Recycling Finland Oy:lle kattohuopajätteen varastokasan pienentämiseksi,  sekä roskaantuneen alueen siivoamiseksi ja lupa-alueen saattamiseksi luvanmukaiseen kuntoon kiinteistöllä 505-407-31-25 (Marjala). 

Lupapäätös ja sen sijainti: 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupapäätös kattohuopajätteen siirtokuormausasemalle on annettu Tarpaper Recycling Finland Oy:lle 10. 11. 2020 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 125 §).  

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Mäntsälässä kiinteistöllä Marjala 505-407-31-25, os. Suoniityntie 12. Kiinteistön omistaa Mäntsälän kunta, joka on vuokrannut lupa-alueen Tarpaper Recycling Finland Oy:lle 5.2.2019 alkaen viideksi vuodeksi.  

Asian valvontatietoja 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tuli 11.5.2021 toimenpidepyyntö koskien  Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattohuopajätteen käsittelylaitoksen roskaantumista Mäntsälässä. Ilmoituksen mukaan kattohuopamateriaalit alkavat levitä yleisessä käytössä olevalle tielle. Ennen tarkastusta oltiin yhteydessä Tarpaper Recycling Finland Oy:n Country Manageriin, ja pyydettiin lisätietoa kiinteistöllä olevista kattohuopajätemääristä, sekä kehotettiin siistimään jätteet pois kiinteistön ulkopuolelta (sähköposti 11.5.2021). Toiminnanharjoittaja ilmoitti, että yhteensä tontilla on reilu 7 000 tonnia huopajätettä, ja että urakoitsija tulee työntämään jätteet kiinteistön rajojen sisäpuolelle. Lisäksi hän ilmoitti, että tontilla olevaa jätettä ajetaan pois sitä mukaa tuotantoon Kujalan käsittelyalueelle Lahteen, kun saadaan tuotantokapasiteettia kasvatettua.  

Ympäristölupahakemuksen mukaan kattohuopajätteen varastomäärä siirtokuormausasemalla saa olla enintään 6000 tonnia. Kiinteistöllä oli toiminnanharjoittajan arvion mukaan reilu 7000 tonnia jätettä, eli yli 1000 tonnia liikaa. Ympäristöluvan mukainen jätevakuus on määrätty luvan sallimien  välivarastojen enimmäismäärien perusteella. Vakuus kattaa korkeintaan 6000 tonnin  välivarastossa olevien materiaalien poistamisen alueelta.  

Toimenpidepyynnön johdosta Mäntsälän siirtokuormausasemalle tehtiin tarkastus 12.5.2021. Tarkastuksesta ilmoitettiin ennakkoon, mutta toiminnanharjoittaja ei saapunut paikalle. Tarkastuksella todettiin, että jätteenkäsittelyalue oli täynnä kattohuopaa tieliittymää myöten. Osa kattohuopajätteestä oli pudonnut liittymässä olevalta kasalta Suoniityntien tiealueelle. Myös ympärysojissa ja suojavallissa oli huopajätettä. Lisäksi muita kevyitä roskia oli kulkeutunut tuulen mukana ympäristöön lupa-alueen ulkopuolelle. Kattohuopajätteen varastokasa täytti koko siirtokuormausaseman tilan ja oli huomattavasti suurempi kuin lupahakemuksen asemapiirustuksessa oli esitetty. 

Tarkastuksen perusteella Tarpaper Recycling Finland Oy:lle annettiin kehotus  jätteenkäsittelyalueen siistimiseksi ja saattamiseksi luvanmukaiseen kuntoon. Kattohuopajätteet ja roskat tuli poistaa ympärysojista, Suoniityntieltä ja tieliittymästä ja siirtää asfaltoidulle käsittelykentälle 30.5.2021 mennessä. Lisäksi ympäristöön levinneet irtoroskat tuli poistaa 30.5.2021 mennessä. Siivouskehotuksen lisäksi kehotettiin poistamaan ylimääräiset reilu 1000 tonnia kattohuopajätettä jätteenkäsittelyalueelta sekä saattaa toiminta luvanmukaiseen tilaan 15.8.2021 mennessä.  

Samassa yhteydessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kuuli Tarpaper Recycling Finland Oy:tä mahdollisen hallintopakkomääräyksen antamisesta kehotuksen mukaisessa asiassa. Kirjallinen vastine tuli jättää 30.6.2021 mennessä. Tarpaper Recycling Finland Oy ei antanut vastinetta määräaikaan mennessä. 

Kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtiin siirtokuormausalueelle tarkastus 10.9.2021. Tarkastuksesta ilmoitettiin toiminnanharjoittajalle ennakkoon, mutta toiminnanharjoittaja ei saapunut paikalle. Tarkastuksella havaittiin, että irtoroskat ympäristöstä oli siivottu pois. Suoniityntien tiealueella ei ollut enää kattohuopajätettä. Sen sijaan asfaltin reunojen ulkopuolella ja ympärysojissa oli vielä runsaasti huopajätettä. Kattohuopajätteen määrä ei ollut vähentynyt viime tarkastuksesta ja lupa-alue oli edelleen ääriään myöten täynnä kattohuopajätettä.  Siirtokuormausasemalla oli edelleen arviolta 1000 tonnia liikaa kattohuopajätettä varastoituna. Toiminta ei vastannut lupahakemuksessa esitettyä. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ilmoitti tarkastuksen jälkeen laaditussa tarkastuskertomuksessa toiminnanharjoittajalle, että tulee esittämään asianosaisen kuulemisen  jälkeen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle, että asiassa annetaan  ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukaiset velvoittavat määräykset kattohuopajätteen varastomäärän pienentämiseksi reilulla 1000 tonnilla sekä ojien ja lupa-alueen siivoamiksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi asianosaiselle mahdollisuuden vastineen jättämiseen 15.10. 2021 mennessä. Tarpaper Recycling Finland Oy ei antanut vastinetta määräaikaan mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää: 

 • todeta, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksen 10. 11. 2020 (125 §) määräystä 1 on rikottu varastomäärien, sekä määräystä 15 roskaantumisen osalta; 
 • määrätä ympäristönsuojelulain 175 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella Tarpaper Recycling Finland Oy:lle alla olevat päävelvoitteet (1 ja 2) ja niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 184 §:n mukaiset tehosteet  siirtokuormausaseman saattamiseksi luvan mukaiseen kuntoon;
   
 • asettaa päävelvoitteen 1 noudattamisen tehosteeksi 20 000 € :n ja päävelvoitteen 2 noudattamiseksi 5000 € kiinteät uhkasakkolain 6 §:n mukaiset uhkasakot;
 • määrätä, että tätä päätöstä on noudatettava ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päävelvoite 1

Kiinteistölle 505-407-31-25 (Marjala) varastoidut ja tarkastuksella 12.5.2021 sekä toistamiseen 10.9.2021 todetut ylimääräiset kattohuopajätteet tulee poistaa siirtokuormausasemalta Tarpaper Recycling Finland Oy:n toimesta kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jätteitä tulee poistaa niin paljon, että varastoon jää korkeintaan 6000 tonnia käsiteltyä ja/tai käsittelemätöntä kattohuopajätettä. Siirtoasiakirjat jätteen toimittamisesta tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Päävelvoite 2

Kattohuopajätteet ja muut roskat tulee poistaa siirtokuormausaseman ympärysojista sekä asfaltoidun käsittelykentän ulkopuolelta ja tieliittymästä. Toimenpiteet tulee suorittaa viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. 

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa. Saman pykälän kohdan 2 mukaan valvontaviranomainen voi määrätä palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta. 184 §:n mukaan viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Päätöksen tehnyt viranomainen voi 200 §:n mukaan määrätä, että 175 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 

Ympäristölupapäätöksen (10.11.2020, 125 §) lupamääräystä 1 on rikottu. Lupamääräyksen mukaan hakemuksessa ilmoitettuja varastomääriä ei saa ylittää. Kattohuopajätteen kertavarastomäärä ylittää lupahakemuksessa esitetyn 6000 tonnia. Varastomäärä on tällä hetkellä  toiminnanharjoittajan arvion mukaan reilu 7000 tonnia. Ympäristöluvan mukainen jätevakuus on määrätty luvan sallimien välivarastojen enimmäismäärien perusteella.   

Lisäksi ympäristölupapäätöksen lupamääräystä 15 on rikottu roskaantumisen osalta. Lupamääräyksen mukaan toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

Ympärysojiin ja asfaltoidun käsittelynkentän ulkopuolelle jätetyt kattohuopajätteet aiheuttavat jätelain  tarkoittamaa roskaantumista. Jätelain 13 §:n mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai –paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. 

Toiminnanharjoittajaa on kehotettu viemään ylimääräiset kattohuopajätteet pois siirtokuormausasemalta, poistamaan jätteet ympärysojista sekä siivoamaan roskat ympäristöstä. Kehotusta on noudatettu siltä osin, että irtoroskat on poistettu ympäristöstä ja kattohuopajätteet  siirretty pois Suoniityntien tiealueelta. Sen sijaan ojia eikä tieliittymää ole siistitty, eikä varastomäärää ole vähennetty ympäristöluvan mukaisiksi.  

Edellä esitetyn johdosta asiassa on tarpeen antaa ja tehostaa määräystä kiinteän uhkasakon uhalla. Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi. Ympäristönsuojelulain 200 §:n perusteella kiinteistö on siivottava ja ylimääräiset kattohuopajätteet vietävä pois kiinteistöltä 505-407-31-25 heti, eikä muutoksenhaku saa viivästyttää toimenpiteitä. 

Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 16 §, 172 §, 175 §, 184; 200 
Hallintolaki (434/2003) 34 §; 39 § 
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 7 §, 8 §, 10 § ja 22 § 
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiaote ja valitusosoitus haastetiedoksiantona/ Tarpaper Recycling Finland Oy;   tiedoksi /Mäntsälän kunta. Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti (tuomitseminen), Rekisterimerkintä (jätelain mukaisen uhkasakon tuomitseminen) koskee kiinteistöä 505-407-31-25)/Etelä-Suomen maanmittauslaitos, kiinteistörekisterimerkinnät PL 86, 00521 Helsinki.  

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).