Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Suojelualueen perustamisesta tilalle Jokilaakso, lausunto Tuusulan kunnnan kaavoitukselle

TUUDno-2021-2105

Valmistelija

  • Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö, tapio.reijonen@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 23.9.2021 päivätyllä kirjeellään (Dnro UUDELY/10048/2021). pyytänyt Tuusulan kunnalta lausuntoa Elämän tähden ry:n hakemuksesta perustaa luonnonsuojelualue Tuusulanjoen rannalla sijaitsevalle kiinteistölle Jokilaakso 858-411-5-177. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa pyynnön mukaisesti 10.11.2021 saakka. Tuusulan kunnan kaavoitus pyytää asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ennen lausunnon antamista Uudenmaan ELY-keskukselle.

Hakemus

Maanomistaja on hakenut 7,6 hehtaarin kiinteistön suojelua perusteluinaan mm. viitasammakon esiintyminen alueella ja arvokas linnusto.

Liite: Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö, joka sisältää tiedot hakemuksesta

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Jaana Hietala puh. 040 3144703

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että luonnonsuojelualueen perustamiselle on hyvät edellytykset. Kiinteistölle kaivetuille altaille on kehittynyt monipuolinen kosteikkoympäristö, jossa esiintyy viitasammakoita ja vesilintuja. Altailla on merkitystä myös vesiensuojelun kannalta: ne tasaavat virtaamaa vähentäen tulvahaittoja sekä pidättävät ravinteita. Suojelu turvaa alueelle syntyneen kosteikkoluonnon säilymisen ja kehittymisen. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa neuvotteluissa esille tulleesta pienestä muutoksesta suojelualueen kaakkoiskulman rajaukseen niin, että purouoma ei kuuluisi suojeltavaan alueeseen. Lisäksi suosittelemme vielä lisäämään rauhoitusmääräyksiin olemassa olevan hiihtoladun kunnossapidon sallimisen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunta, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.