Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Sosiaali- ja terveysasetuksen 401/2001 soveltaminen elintarvikehuoneistoissa ja julkisen ja kaupallisen alan toimijoiden talousvesikaivojen valvonnassa

TUUDno-2021-1763

Valmistelija

 • Mikko Lappalainen, terveystarkastaja, mikko.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015 2 § mukaan asetusta sovelletaan, kun talousvettä käytetään osana julkista tai kaupallista toimintaa tai elintarvikehuoneistoissa ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan terveydensuojeluviranomainen on varmistanut, ettei veden laatu heikennä valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001 1 § mukaan, asetusta sovelletaan elintarvikealan yrityksissä joihin ei terveydensuojeluviranomaisen päätöksen nojalla sovelleta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) (kumottu asetuksella 1352/2015) vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut soveltamisohjeen asetuksesta 1352/2015 (Valviran Ohje 5/2020). Ohjeessa on esitetty, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 2 § mukaisessa tapauksessa, jossa terveydensuojeluviranomainen on varmistanut, ettei veden laatu heikennä toiminnan tai valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua, laaditaan hallinnollinen päätös Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 soveltamisesta. Veden laatu voidaan varmistaa tutkituttamalla vesi Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa toiminnanharjoittajan tai terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Toiminnan harjoittaja voi esittää myös muita perusteluita asetuksen 401/2001 soveltamisesta, kuten toiminnan pienimuotoisuus. Pienimuotoiseksi toiminnaksi voidaan tulkita toiminta, jossa vedenkäyttäjiä on yhteensä alle 50 henkilöä tai vettä toimitetaan alle 10 m3 vuorokaudessa.

Elintarvikehuoneistot ja julkisen tai kaupallisen alan toimipaikat, jotka täyttävät vaatimukset tutkitun talousveden laadun ja/tai toiminnan pienimuotoisuuden osalta ovat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella:

Kerava

 • Grillikioski Kontti-Grilli, leppäkorvenlevähdysalue II 

Mäntsälä

 • Catya's catering, Puustellintie 10
 • Kera-Grilli, Hyvinkääntie 1135
 • Kotipiiri leipomo, Pohjoinen pikatie 955
 • K-Market Saarentaus, Viljamaantie 9
 • Leiripaikka Rajamyyrä, Viljamaantie 685 
 • Mäntsälän ampumaurheilukeskus, Hakapellontie 19
 • Seppälä Niina, Hunajalinkoomo, Viljamaantie 376

Nurmijärvi

 • Kahvila Roosa, Hämeenlinnantie 189
 • Ketolan Strutsitila Oy Agrocenter Ltd, Korvenojantie 17
 • Kids World play school, Petärinttentie 95 
 • Kotopelto Familiar, Siippoontie 303
 • Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
 • Lähilampi Caravan Oy, Lähilammentie 71
 • Palojoen koulu, Koulukulmantie 166
 • Puolmatkan krouvi, Koulukulmantie 34
 • Tauko.Nukari, Hämeentie 139
 • Taaborin kesäteatteri / kahvila, Palojoentie 272
 • Valkjärven koulu, Valkjärventie 460
 • Vauhtifarmi, Suonojantie 200

Tuusula

 • Aittakahvila, Paijalantie 341

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 • päättää soveltaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001 seuraavien toimipaikkojen valvonnassa

        Kerava

 • Grillikioski Kontti-Grilli, leppäkorvenlevähdysalue II 

         Mäntsälä

 • Catya's catering, Puustellintie 10
 • Kera-Grilli, Hyvinkääntie 1135
 • Kotipiiri leipomo, Pohjoinen pikatie 955
 • K-Market Saarentaus, Viljamaantie 9
 • Leiripaikka Rajamyyrä, Viljamaantie 685 
 • Mäntsälän ampumaurheilukeskus, Hakapellontie 19
 • Seppälä Niina, Hunajalinkoomo, Viljamaantie 376

        Nurmijärvi

 • Kahvila Roosa, Hämeenlinnantie 189
 • Ketolan Strutsitila Oy Agrocenter Ltd, Korvenojantie 17
 • Kids World play school, Petärinttentie 95 
 • Kotopelto Familiar, Siippoontie 303
 • Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
 • Lähilampi Caravan Oy, Lähilammentie 71
 • Palojoen koulu, Koulukulmantie 166
 • Puolmatkan krouvi, Koulukulmantie 34
 • Tauko.Nukari, Hämeentie 139
 • Taaborin kesäteatteri / kahvila, Palojoentie 272
 • Valkjärven koulu, Valkjärventie 460
 • Vauhtifarmi, Suonojantie 200

        Tuusula

 • Aittakahvila, Paijalantie 341

Perustelut
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seurannut lueteltujen toimipaikkojen veden laatua säännöllisesti toiminnanharjoittajan teettämistä tutkimuksista tai ympäristökeskuksen itse ottamista talousvesinäytteistä. Toimipaikkojen toiminta on todettu pienimuotoiseksi, eikä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 soveltamatta jättämisen oleteta heikentävän elintarvikkeiden tai toiminnan ja palveluiden terveydellistä laatua.

Sovelletut säädökset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015 2§
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001 1 §
 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Grillikioski Kontti-Grilli, leppäkorvenlevähdysalue II, Kerava, Catya's catering, Puustellintie 10, Mäntsälä, Kera-Grilli, Hyvinkääntie 1135, Mäntsälä Kotipiiri leipomo, Pohjoinen pikatie 955, Mäntsälä, K-Market Saarentaus, Viljamaantie 9, Mäntsälä, Leiripaikka Rajamyyrä, Viljamaantie 685, Mäntsälä, Mäntsälän ampumaurheilukeskus, Hakapellontie 19, Mäntsälä , Seppälä Niina, Hunajalinkoomo, Viljamaantie 376, Mäntsälä, Kahvila Roosa, Hämeenlinnantie 189, Nurmijärvi, Ketolan Strutsitila Oy Agrocenter Ltd, Korvenojantie 17, Nurmijärvi, Kids World play school, Petärinttentie 95 , Nurmijärvi, Kotopelto Familiar, Siippoontie 303, Nurmijärvi, Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775, Nurmijärvi ,Lähilampi Caravan Oy, Lähilammentie 71; Nurmijärvi, Palojoen koulu, Koulukulmantie 166, Nurmijärvi ,Puolmatkan krouvi, Koulukulmantie 34, Nurmijärvi,Tauko.Nukari, Hämeentie 139, Nurmijärvi, Taaborin kesäteatteri / kahvila, Palojoentie 272, Nurmijärvi, Valkjärven koulu, Valkjärventie 460, Nurmijärvi, Vauhtifarmi, Suonojantie 200, Nurmijärvi ,Aittakahvila, Paijalantie 341, Tuusula

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.