Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2022

TUUDno-2021-2322

Valmistelija

 • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 • kokoontua vuonna 2022 seuraavasti:
  • tiistai 18.1.
  • tiistai 15.2.
  • tiistai 15.3.
  • tiistai 19.4.
  • tiistai 17.5.
  • tiistai 14.6.
  • tiistai 16.8.
  • tiistai 20.9.
  • tiistai 11.10.
  • tiistai 15.11.
  • tiistai 13.12. 
 • että kokoukset alkavat klo 17.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti Hyrylässä Rykmentinpuiston ruokalassa, Rykmentintie, rakennus 48 tai tarvittaessa Teams-kokouksena;
 • että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä tiedoksi pormestarille, kunnanhallituksen varapuheenjohtajille, kansliapäällikölle sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja kummeille;
 • että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti;
 • että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) ja toimitetaan tiedoksi ympäristökeskuksen muille sopijakunnille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Annina Vuorensalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Ympäristökeskuksen sopijakunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.