Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Destia oy, ympäristö- ja maa-aineslupa kalliokiviainesotto, louhinta ja murskaus ja aloituslupa, sekä päätös vesien johtamisesta toisen alueelle, Mäntsälä

TUUDno-2019-2561

Valmistelija

 • Sirpa Sorsa, ympäristötarkastaja, sirpa.sorsa@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-​aineslain (555/1981,​MAL) 4 §:n mukaisesta ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain (527/2014,​YSL) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (kalliokiviaineksen ottaminen,​louhinta ja murskaus). Samalla on haettu ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle. Lupahakemukset käsitellään maa-​aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Päätös sisältää ratkaisun maa-​aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupa-​ja maa-​aineslupahakemus ratkaistaan yhteismenettelyssä yhdellä lupapäätöksellä.

Luvan hakija:
Destia Oy, ​Neilikkatie 17,​ PL 206,​01301 Vantaa

Toiminta ja sen sijainti:
Lupahakemusalue sijoittuu Mäntsälän kuntaan, ​kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus päätökseksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää liitteen mukaisesti myöntää Destia oy:lle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan (yhteisluvan) Mäntsälän kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13. Lisäksi ympäristölautakunta myöntää Destia oy:lle oikeuden johtaa toiminnasta tulevat hulevedet kiinteistöjen 505-407-44-13 ja 505-416-3-58 väliseen rajaojaan hakemuksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää liitteen mukaisesti olla myöntämättä Destia oy:lle oikeutta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Mäntsälän kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan edustaja Sini Halm sekä jäsen Anne tuotinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 15.11.2021- 22.12.2021.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).