Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Osavuosikatsaus II 2020, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TUUDno-2020-2075

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hallintosäännön 42.1 §:n mukaan: "Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti. Toimielimet tuottavat tiedot kunnanhallitukselle yhteisten palvelujen toimialueella koottavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta yhteisten palvelujen toimialueen antaman aikataulun mukaisesti."

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten, toimialueiden sekä palvelualueiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisten toimielinten tietoon. Ohjeen mukaan toimialueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä toimialueittain. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan miten tavoitteet ovat toteutuneet. Tammi-elokuun 2020 osavuosikatsausta koskevan ohjeen mukaan toimialueiden talousosion osavuosikatsaustietojen tulee olla valmiina 11.9.2020 klo 12 mennessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 11.1-kohdan mukaan ympäristökeskus raportoi sopijakuntia ja KUUMA-hallitusta (KUUMA-johtokuntaa) toiminnastaan vuosittain osavuosikatsauksilla, toiminta- ja tilinpäätöskertomuksella sekä valvontasuunnitelmilla. Raportointi sisältää kuntakohtaiset tiedot palveluiden kohdentumisesta ja maksuosuuk­sista. Ympäristökeskus tuottaa tarvittaessa muutakin toimintaansa koskevaa tietoa sopijakuntien käyttöön.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 9.12.2019 § 165 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksuosuudet vuodelle 2020. Lisäksi valtuusto on 9.12.2019 § 172 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen 2020–2022.

Talousarvion seurantatietojen perusteella ympäristökeskuksen toimintakate oli elokuun 2020 lopussa 116 970,61 euroa. Koronavirusepidemia on elokuun kirjanpitotietojen perusteella vaikuttanut ympäristökeskuksen maksu- ja myyntituloihin keväällä arvioitua vähemmän, vaikka merkittävä osa valvonnasta olikin tuolloin epidemiatilanteen vuoksi keskeytetty ja siirretty myöhempään ajankohtaan.

Sopijakunnat ovat tammi–huhtikuulta 2020 maksaneet Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle talousarvion mukaisesti yhteistoimintakorvauksia seu­raavasti:

  • Järvenpää                  469 753 €
  • Kerava                         355 582 €
  • Mäntsälä                     293 732 €
  • Nurmijärvi                   539 215 €
  • Tuusula                      591 888 €.

Sopijakuntien maksuosuudet korjataan tarvittaessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistuttua, eikä talousarviomuutokseen ole aihetta osavuosikatsauksen yhteydessä.

Ympäristökeskuksen toimintasuunnitelman seurantatiedot on kirjattu liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • merkitsee tiedokseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2020
  • toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikat­sauksen tammi-elokuulta 2020 tiedoksi ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä KUUMA-johtokunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.