Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Mäntsälän Biovoima Oy, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle  ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen

TUUDno-2017-299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee biohajoavan jätteen ammattimaista käsittelyä anaerobiseen mädätykseen perustuvassa biokaasulaitoksessa sekä biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksisin hyödyntäminen metanointilaitoksessa Mäntsälän kunnassa tilalla Lassila RN:o 505-403-8-63, osoitteessa Helsingintie 387, 04600 Mäntsälä. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen päätöksen oikeudesta johtaa vettä toisen alueella sijaitsevaan ojaan.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Mäntsälän Biovoima Oy:lle ympäristöluvan biojätteen mädätykselle ja aloitusluvan sekä oikeuden hulevesien johtamiseen tienvarsiojaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus pyytää 24.10.2018 lähetetyllä lähetteellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta lausuntoa tehtyyn valitukseen Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristöluvasta, aloitusluvasta ja luvasta vesien johtamiseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt ko. luvat 12.6.2018 § 62.

Asia koskee Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumerolle 00900/18/5107 kirjattua valitusta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 21.11.2018 mennessä. Lausunnossa tulee ilmoittaa asian diaarinumero.

Valitus
Vaasan hallinto-oikeuteen toimitetussa valituksessa on esitetty, että laitos sijaitsee ympäristöherkällä alueella ja tontti on kallioista, jolloin siihen rakentaminen on hankalaa. Kalliota täytyy valittajan mukaan räjäyttää, joka aiheuttaa turvallisuusriskin lähialueen toiminnoille. Valituksessa tuodaan esille huoli pohjavedestä sekä pintavesistä sekä niiden mahdollisesta pilaantumisesta. Valituksessa on esitetty huoli biokaasun polttamisesta soihdussa ja siitä mm. sähkölinjalle ja moottoritielle aiheutuvista vaaroista. Valituksessa on lisäksi kiinnitetty huomiota meluun ja liikennöintiin kiinteistölle sekä hajuhaittoihin. Valituksessa vaaditaan varautumista uhkiin ja häiriötilanteisiin.
 

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen (17.7.2018, DNro 00900/18/5107) johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan lausunto
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös, aloituslupa sekä lupa vesien johtamiseen tulee pitää voimassa. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi jo huomioitu ympäristölautakunnan päätöksessä. Hylkäysperusteina lautakunta esittää seuraavaa:

Ympäristölupapäätöksessä sekä lupamääräyksissä on otettu kantaa valituksessa esitettyihin asioihin, niiltä osin kun ne kuuluvat ympäristölupamenettelyn sovel-tamisalaan. Ympäristöluvassa ei voida rajoittaa liikennöintiä yleisellä tiellä eikä ottaa kantaa mm. rakennusluvassa ratkaistaviin asioihin. Laitoksen rakentamiseen liittyvät asiat, kuten mahdollinen tontin kallioisuus otetaan huomioon laitoksen suunnittelussa sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa luvassa. Rakentamiseen mahdollisesti liittyvä louhinta saattaa edellyttää ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta. Sitä ei ole ratkaistu tällä luvalla.

Laitos tulee sijoittumaan noin 450-500 metrin päähän lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Valittajan kiinteistö sijaitsee seututie 140 toisella puolella noin 500 metrin päässä laitoksen sijaintipaikasta. Toiminta ei aiheuta sellaista viihtyvyyshaittaa, joka vaikeuttaisi naapurikiinteistöjen tai valittajan kiinteistön normaalia käyttöä eikä haittaa kiinteistöllä oleskelulle. 

Luvassa on huomioitu toiminnasta mahdollisesti aiheutuva riski pintavesille ja hulevesien asianmukainen hallinta. Kiinteistöltä ei lasketa jätevesiä tai hulevesiä suoraan Mustijokeen. Kiinteistön piha-alueelta syntyvät hulevedet johdetaan tienvarsiojaan näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta. Lopulta vedet johtuvat Mustijokeen. Vahinko- ja vaaratilanteessa hulevesilinjasto on mahdollista sulkea. Hulevesien tarkkailusta on annettu määräys 36. Hulevesien ja jätevesien johtamisesta on ympäristöluvassa annettu määräykset 25-30. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, joten pohjavesien tarkkailusta ei ole tarpeen antaa määräyksiä. Toimittaessa lupahakemuksessa kuvatulla tavalla sekä lupamääräyksiä noudattaen, toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Biokaasun polttamiseksi soihdussa on annettu määräys 18. Laitoksen palo- ja räjähdeturvallisuus kuuluu kunnan pelastusviranomaiselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES), joten ko. asioita ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin ympäristöluvassa. Ilmansuojelusta, johon myös haju, pöly ja biokaasun polttaminen soihdussa kuuluvat, on annettu lupamääräykset 16-19. Toiminnan aiheuttamia hajuhaittoja on mallinnettu sekä hajupäästöjen mittauksesta on annettu tarkkailumääräys 34. Toiminnan maksimimelutasosta on annettu määräys 15. Melun mittaamisesta lähimmissä häiriintyvässä kohteesta on annettu määräys 33.

Ympäristöluvassa on annettu toiminnanharjoittajalle määräyksiä toiminnan tarkkailusta (määräykset 31, 33-36), häiriöistä- ja poikkeuksellisista tilanteista (määräys 41) sekä mahdollisten häiriötilanteiden varalle on lisäksi määrätty laatimaan suunnitelma (määräys 32).

Laitoksella syntyvä mädäte tullaan varastoimaan separointikatoksessa sijaitsevissa tiiviissä siirtokonteissa sekä kaasuvarastojen alla olevissa nestetiiviissä betonisissa varastosäiliöissä (määräykset 7-8), eikä siitä aiheudu päästöjä ympäristöön.

Ympäristölupa ei sido toiminnanharjoittajaa tietyn laitetoimittajan laitteistoihin, joten laitostoimittajan mahdollisella konkurssilla ei ole merkitystä ympäristöluvan lupaharkinnassa. 

Ympäristölautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta tarkisti ja hyväksyi pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaisen ja laitosmaisen käsittelyn, biojätteen mädätys, olennaista muuttamista. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

Mäntsälän Biovoima Oy 
Helsingintie 387
04600 Mäntsälä

Toiminnan sijainti:

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylän tilalla Lassila RN:o 505-403-8-63, osoitteessa Helsingintie 387, 04600 Mäntsälä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Mäntsälän Biovoima Oy:lle ympäristöluvan ja aloitusluvan biojätteen mädätykselle liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tapio Reijonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus pyytää 10.8.2020 lähetetyllä lähetteellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta lausuntoa tehtyyn valitukseen Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristö- ja aloitusluvasta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt em. luvat 12.5.2020 § 50. 

Asia koskee Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumerolla 00770/20/5107 kirjattua valitusta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 7.9.2020. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa ympäristölautakunnan kokousaikataulun vuoksi. Lausunnolle on saatu 12.8.2020 Vaasan hallinto-oikeudelta lisäaikaa 15.9.2020 asti.   

Valitus 

Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetussa valituksessa on esitetty, että alun perin suljetuissa tiloissa tapahtuva toiminta on nyt muutettu niin, että  jätettä säilytettäisiin ulkona taivasalla, joko säkitettynä tai aumaan sijoitettuna. Myös välivarastointi ulkona olisi väliaikaisesti käytössä. Lupamuutoksella myös laajennus käsiteltäviin jätteisiin on melkoinen. 

Valituksessa on esitetty, että eläinperäiset jakeet lisäävät haittaeläinten määrää (supi, rotta, lokit, kanahaukat, varikset). Varastoinnin siirtyminen ulkotiloihin saattaa myös lisätä tuhohyönteisten mm. kirjanpainajan sekä erillaisten lahottajasienten vaikutusta  lähipuihin, metsiin ja metsäpohjaan. 

Valituksessa on esitetty hajuhaittojen mallinnukseen viitaten huoli hajun leviämiseen Mattilan alueen suuntaan. Lähes kaikki tuulet kiertävät pohjoisen- ja luoteen suunnista. Haju vaikuttaa pienimmilläänkin alueen asukkaiden jokapäiväiseen elämiseen ja viihtyvyyteen. 

Valittaja katsoo, että jätteen säilytystä ja käsittelyä ei tule missään tilanteessa sallia kattamattomassa tilassa. Laitoksella ei tule sallia ulkomailta toimitettavaa jätettä, mädätettä tai muuten käsiteltävää materiaalia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen (18.6.2020, Dnro 00770/20/5107) johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: 

Ympäristölautakunnan lausunto 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä ja ympäristölautakunnan ympäristölupa- ja aloituslupapäätös tulee pitää voimassa. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi jo huomioitu ympäristölautakunnan päätöksessä. Hylkäysperusteina lautakunta esittää seuraavaa: 

Jätteiden käsittely tapahtuu laitoksella sisätiloissa, eikä tähän ole esitetty muutosta tai tältä osin muutettu lainvoimaista ympäristölupaa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.6.2018 § 62 ja VHO 26.6.2019, 19/0316/3, Dno 00900/18/5107 sekä KHO 27.11.2019, 5649, Dno 3580/1/19). Ympäristölupaharkinnassa on arvioitu, että laitoksen toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä kohtuutonta rasitusta lähimmille häiriintyville kohteille. Tämä on varmistettu antamalla toimintaa koskevia lupamääräyksiä. 

Laitokselle on rakennettu uutena toimintona varapurkupaikka, jonka käytöstä on määrätty lupamääräyksessä 8.1. Varapurkupaikan käyttö on rajattu 10 päivään vuodessa. Varapurkupaikkaan saa vastaanottaa vain kuivaa ja kiinteää jätettä. Samaa jäte-erää ei saa varastoida varapurkupaikalla kuin enintään kahden vuorokauden ajan.  

Laitokselta mädätysprosessissa muodostuva kiinteä mädäte voidaan välivarastoida aumoissa nestetiiviillä kentällä lupamääräyksen 7 mukaisesti. Tässä yhteydessä on määrätty myös kiinteän mädätteen varastointiajasta (max 7 kk/mädäte-erä) ja määrästä (max 1500 tonnia). Aiempaan ympäristölupaan verrattuna toiminnassa on tältä osin tapahtunut olennainen muutos, koska aiemmassa luvassa kiinteä mädätejäte oli tarkoitus varastoida kolmella siirtolavalla katoksessa.  

Nestemäinen mädäte varastoidaan 3000 m3 PVC-muovista valmistetusta säkissä (lupamääräys 8), joka täytetään putkea pitkin pohjasta ja tyhjennetään letkuliittymän kautta säkin päältä säiliöautoon. Lietesäkin tarkkailusta on annettu määräys 36.1. Edelliseen ympäristölupaan verrattuna ainoastaan nestemäisen lietteen varastointitapa on muuttunut betonisesta pinnoitetusta lietesäiliöstä muoviseen nestetiiviiseen lietesäkkiin. 

Valituksessa on tuotu esille kirjanpainajat (kaarnakuoriainen). Laitoksessa ei käsitellä jätteitä ulkona ja niitä varastoidaan varapurkupaikalla ainoastaan yksittäisinä päivinä. Kentällä välivarastoitava kiinteä mädäte puolestaan on käynyt läpi mädätysprosessin. Metsätalouden tuholaiset eivät ole olennaisia tässä ympäristöluparatkaisussa. Mahdollisia muita haittaeläimiä (esim. rotat) varten on annettu uusi määräys niiden torjumiseksi, joka määrää toiminnanharjoittajan pitämään torjunnan käynnissä jatkuvatoimisesti (lupamääräys 8.2.).

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 450-500 metrin päässä laitoksesta. Biologiseen prosessiin perustuvan jätteenkäsittelytoiminnan voidaan olettaa myös normaalitoiminnan aikana aiheuttavan jonkun verran hajuhaittaa. Mallinnuksen ns. normaalin toiminnan skenaarion mukaan heikon hajun (1 HY/m3) leviämisen vyöhyke ulottuu 30 min ajanjakson leviämistilanteessa 1,2 km päähän biokaasulaitoksesta. Tunnin ajanjakson leviämistilanteessa heikon hajun (1 HY/m3) leviämisen vyöhyke ulottuu vajaan kilometrin päähän laitoksesta. Mallinnuksessa on esitetty, että viihtyvyyshaitan hajupitoisuuden rajana voidaan pitää selkeästi havaittavissa olevaa hajua (3 HY/m3), jonka esiintymistiheytenä pidetään 9 %:a vuoden tunneista. Mallinnuksen mukaan alue, jolla selkeää hajua (3 HY/m3) voidaan havaita 9 %:na vuoden tunneista (32 päivää vuodessa), jää 30 minuutin ajanjakson leviämistilanteessa tehdasalueen välittömään läheisyyteen. Alue, jolla selkeää hajua (3 HY/m3) voidaan havaita 9 % (32 päivää vuodessa), jää tunnin ajanjakson leviämistilanteessa tehdasalueen välittömään läheisyyteen. Hajumallinnuksen mukaan voimakasta hajuhaittaa (5 HY/m3) voidaan havaita 1 %:na vuoden tunneista (3,5 päivää vuodessa) ulottuvan 30 minuutin ajanjakson leviämistilanteessa 0,37 km päähän hajulähteestä. Voimakasta hajuhaittaa (5 HY/m3) voidaan havaita 1 %:na vuoden tunneista (3,5 päivää vuodessa) ulottuvan tunnin ajanjakson leviämistilanteessa 0,2 km päähän hajulähteestä. 

Biologisessa jätteenkäsittelyssä myös erilaisissa poikkeustilanteissa voi ilmaan päästä merkittävästi hajukaasuja. Tällöin laajemmalla alueella voi poikkeustilanteissa esiintyä voimakasta hajuhaittaa. Aiemmin tehdyn mallinnuksen mukaan poikkeustilanteessa, jossa hajut pääsevät puhdistamattomina ilmaan, selviä (3 HY/m3) ja voimakkaita (5 HY/m3) hajuja voidaan aistia kilometrin päässä suunnitellusta biokaasulaitoksesta. Heikosti havaittavan hajun (1 hy/m3) vyöhyke ulottuu poikkeustilanteessa enimmällään 4 kilometrin päähän suunnitteilla olevasta laitoksesta. Poikkeustilanteiden varalle on annettu määräyksiä jo aiemmassa ympäristöluvassa (lupamääräykset 16, 18 ja 41).  

Edellä esitettyyn perustuen lupaharkinnassa on arvioitu, että toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan hajuhaitan ei voida katsoa olevan kohtuutonta tai aiheuttavan asumisviihtyvyyden alentumista. Yksittäisten poikkeustilanteiden, esimerkiksi hajunkäsittelylaitteiston hetkellinen rikkoontuminen, ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa, koska kyseessä on yksittäinen tilanne. Poikkeuksellisista tilanteista on aina ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jos poikkeustilanteita esiintyy toiminnan aikana säännöllisesti ja niistä tai toiminnasta muuten aiheutuu säännöllistä voimakasta hajuhaittaa, pitää valvontaviranomaisen puuttua asiaan valvonnallisin keinoin. 

Ympäristölupapäätöksessä ei ole otettu kantaa siihen mistä jätteet tulevat. Laitos voi halutessaan käsitellä ulkomailta tuotuja jätteitä lupamääräyksen 1 mukaisesti. Tältä osin asiaa ohjaa jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvä jätelainsäädäntö, eikä tätä asiaa käsitellä muutoin ympäristöluvassa. 

Ympäristölautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.