Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kirjallinen vireillepano savuhaitasta, Nurmijärvi

TUUDno-2020-977

Valmistelija

 • Katja Koli, ympäristötarkastaja, katja.koli@tuusula.fi

Perustelut

Vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on tehty 28.4.2020 kirjallinen vireillepano, jonka mukaan ilmoittajan naapurikiinteistöllä Nurmijärven Leppälammessa poltetaan jätteitä avopolttona asukkaan pihalla ja tästä aiheutuu vireillepanijalle savu- ja hajuaittaa. Vireillepanija on ilmoituksessaan vaatinut, että viranomaisen tulee puuttua naapurin toimintaan toimenpiteillä tai mahdollisesti jopa uhkasakolla. 

Asian selvittäminen viranomaisessa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonta on tehnyt tarkastuksen 28.5.2020 kiinteistölle, johon vireillepano kohdistuu. Tarkastukseen osallistui kaksi ympäristötarkastajaa sekä kiinteistön edustaja. Kiinteistön edustaja kertoi tarkastuksella polttavansa risuja ja oksia omalla pihallaan, mutta kiistää polttavansa jätteitä. Tarkastuksella ei havaittu viitteitä siitä, että pihalla olisi poltettu jätteitä. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus.

Vireillepanon kohdetta on kuultu vireillepanon johdosta. Kirjallinen vastine on toimitettu 18.6.2020. Asianosainen kiistää polttavansa jätteitä, hän on ilmoittanut polttavansa risuja, oksia sekä lehtiä omalla kiinteistöllään. Kiinteistöllä kaadettiin keväällä kaksi kelomäntyä, joiden oksia ja risuja poltettiin avopolttona. 

Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset (hyväksytty 20.6.2012 § 63) sekä jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset (12.3.2020) sallivat vaarattomien kasviperäisten polttokelpoisten kuivien jätteiden, kuten olkien, risujen ja hakkuutähteiden poltton avopolttona taajaan rakennettujen alueiden ulkopuolella. Polttamisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.

Vireillepanijaa on kehotettu pitämään kirjaa naapurin avopolttamisesta. Hänelle on 28.4.2020 lähetetty savupäiväkirja-lomake. Päiväkirja on pyydetty palauttamaan asiaa hoitavalle ympäristötarkastajalle 13.8.2020 mennessä, mutta päiväkirjaa ei kuitenkaan ole palautettu ajoissa.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut 21.7.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti asianosaisille mahdollisuuden esittää kirjallisesti mielipiteensä ja selityksen kuulemiskirjeessä sekä asian käsittelyn aikana muodostuneissa asiakirjoissa esitetyn johdosta sekä antaa selityksensä ja selvityksensä kaikista sellaisista asioista, jonka he katsovat saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun. 

Vireillepanija on toimittanut vastineen 29.7.2020. Vireillepanija on vastineessaan ilmoittanut polttamisen olevan jatkuvaa, ei pelkästään keväisin ja syksyisin, ja savumuodostuman olevan yleensä runsasta. Kiinteistön rajalla olevat puut eivät hänen mukaansa estä savuhaittaa, savu ei kierrä vaan tulee suoraan hänen kiinteistölleen. Ilmoituksen kohde ei ole toimittanut vastinetta. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Ehdotus 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tutkinut 28.4.2020 saapuneen kirjallisen vireillepanon mahdollisesta jätteenpoltosta osoitteessa Kettusuontie 26 ja siitä koituvaa savu- ja hajuhaittaa. Ympäristölautakunta katsoo, että vireillepano ei edellytä ympäristönsuojeluviranomaiselta toimenpiteitä. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lopettaa asian käsittely ympäristönsuojelu-viranomaisessa.  

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 186 §:ssä on säädetty asianosaiselle, kuten mahdolliselle haitan kärsijälle, erityinen vireillepano-oikeus. Vireillepano-oikeuden perusteella vireille tulleessa asiassa on aina tehtävä valituskelpoinen päätös. 

Ympäristönsuojelulain 5.1 §:n mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetaan päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään. 

Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveyshaittaa, b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

Jätteiden polttamisesta säädetään sekä Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, että Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräyksissä. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten (hyväksytty 20.6.2012 § 63) 11 §:n mukaisesti taajaan rakennettujen alueiden ulkopuolella saa puutarhan hoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä puistojen hoidossa syntyviä myrkyttömiä ja poltettavaksi kelpaavia kuivia jätteitä, kuten olkia, risuja ja hakkuutähteitä, polttaa avopolttona vähäisessä määrin. Polttamisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle.
Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten (hyväksytty 12.3.2020) 20 §:ssä säädetään, että taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 
Valvontaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisesti kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. Viranomaisen on YSL 184 §:n mukaan tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, ympäristönsuojelulain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Hallintopakkomenettelyn käynnistäminen edellyttää, että ympäristönsuojelulakia taikka sen nojalla annettua säännöstä olisi rikottu. Ympäristökeskuksen selvityksissä ei ole ilmennyt lainsäädännön rikkomusta 
Saadun selvityksen mukaan polttaminen on ajoittaista ja liittynyt normaaliin piha-alueen hoitoon. Keväällä kaadettujen puiden osalta mahdolliset haittavaikutukset ovat olleet lyhytaikaisia. Vireillepanijalta ei ole saatu savuhaittapäiväkirjaa tai muuta tarkempaa selvitystä haitan määrän tai jatkuvuuden tueksi. Tarkastuksella tehdyt havainnot eivät tue vireillepanijan väitettä jätteiden poltosta, eikä viittaa jatkuvaan toimintaan. 
Edellä mainittujen lainkohtien ja säännösten sekä selvitysten ja havaintojen perusteella lautakunta katsoo, että saadun selvityksen mukaisesta avopoltosta mahdollisesti syntyvä savu sekä haju eivät aiheuta sellaista ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa, joka edellyttäisi laajempia toimenpiteitä viranomaiselta.  

Sovelletut oikeusohjeet  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 172 §, 186 §, 190 §, 191 §, 202 § 
Hallintolaki (434/2003) 11 §, 20 §, 34 §, 36 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 §, 54 §, 55 §, 56 §, 59 §
Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset (20.6.2012 § 63) 
Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset (12.3.2020)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja valitusosoitus / asianosaiset

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).