Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Nurmijärven Moottorikerho ry, sijoituspaikkaluvan rauettaminen, Nurmijärvi

TUUDno-2021-2034

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Sijoituspaikkaluvan rauettaminen ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla.

Ilmoituksen tekijä

Nurmijärven Moottorikerho ry

Laitos ja sijainti

Nurmijärven Moottorikerho ry:n harjoittama ajoharjoittelu on tapahtunut Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Kiinteistön  543-2-141-2 omistaa ASM Kiviainespalvelu Oy. Kyseinen kiinteistö on muodostunut 24.1.2018 kiinteistöistä Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91.

Nurmijärven kunta omistaa kiinteistöt Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91.

Lupaviranomainen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupaviranomainen ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 11 b perusteella.

Ilmoituksen vireilletuloaika

Asia on tullut vireille 27.8.2021. Ilmoitusta on täsmennetty 13.9.2021 ja 14.9.2021.

Alueen nykyinen kaavoituksen ja maankäytön tilanne ja voimassa olevat luvat

Alueella on voimassa Kirkonkylän Metsä-Tuomelan asemakaava. Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten sekä jätteenkäsittelyn korttelialueella (T-EJ). Tämä alue on nykyään kiviainesyrityksen omistuksessa ja käytössä. Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella jätteenkäsittelyalueella (EJ-1), joka on tarkoitettu puhtaiden maa-aineksien varastointiin ja loppusijoitukseen. Alueella on maankaatopaikkatoimintaa. Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella suojaviheralueella (EV).


Nurmijärven kunnan terveyslautakunta on 12.12.1995 § 74 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Nurmijärven Moottorikerho ry:lle terveydenhoitolain mukaisen sijoituspaikkaluvan ajoharjoitteluun maastossa tiloilla Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91. Päätöksestä on valitettu Uudenmaan lääninoikeuteen. Lääninoikeus on päätöksellään 14.3.1997 n:o 214/5 valitukset enemmälti hyläten muuttanut toiminta-aikoja koskevaa lupaehtoa ja antanut luvansaajalle eräitä lisämääräyksiä. Lääninoikeuden päätöksestä on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on päätöksellä 27.8.1999 hylännyt valituksen.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Nurmijärven Moottorikerho ry on ilmoittanut 27.8.2021, 13.9.2021 ja 14.9.2021 sähköpostiviesteillä, että ajoharjoittelu on lopetettu Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa sijaitsevilla kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Ilmoituksen mukaan toiminnan lopettaminen on tehty yhteistyössä kunnanpuutarhurin kanssa. Alueelle ei jäänyt kiinteää omaisuutta, eikä muita merkkejä ajamiseen liittyen.


Asian käsittely

Tarkastus

Ottaen huomioon ilmoituksen tiedot, harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö ei toiminnan lopettamiseen liittyvä tarkastus ole tässä tapauksessa tarpeellinen.

Kuuleminen

Ottaen huomioon ilmoituksen tiedot, harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö ei asianosaisten kuten lopetetun toiminnan sijaintialueen maanomistajien kuuleminen ole tässä tapauksessa tarpeellista.
 

Ehdotus

Esittelijä

Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että Nurmijärven kunnan terveyslautakunnan Nurmijärven Moottorikerho ry:lle myöntämä sijoituspaikkalupa 12.12.1995 § 74 koskien ajoharjoittelua maastossa kiinteistöillä 543-2-141-2, Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91 raukeaa.


Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. Nurmijärven Moottorikerho ry on ilmoittanut, että ajoharjoittelu on lopetettu Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa sijaitsevilla kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Tällä päätöksellä rauetetussa sijoituspaikkaluvassa ei ole mainittu kiinteistöä 543-2-141-2, koska se on muodostunut vasta vuonna 2018 kiinteistöistä Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91. Ajoreitti on kuitenkin kulkenut alun perin myös nykyisen kiinteistön 543-2-141-2 alueella, joten tämä päätös koskee toiminnan lopettamista ja luvan rauettamista myös ko. kiinteistön alueelta.


Asiassa ei ole tarpeen antaa ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisia lopettamisen jälkeisiä määräyksiä, kun otetaan huomioon harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö. Alueelle ei ole ilmoituksen mukaan jäänyt ajamiseen liittyviä kiinteitä rakenteita tai rakennelmia, eikä muita merkkejä ajamiseen liittyen.


Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2020 § 129 hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Käsittelymaksu määräytyy taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 27.1 mukaan ja on 330 euroa. Koska kyse on mikroyrityksestä, voidaan maksu periä 25 prosenttia pienempänä. Tämä huomioon ottaen käsittelymaksu on 247,50 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 6, 7, 16, 17, 27, 34, 83, 85, 88, 94, 96, 172, 190, 191, 205 ja 206 §;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §;
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 223);
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 10.11.2020 § 129);

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52).

Päätöksestä tiedottaminen  

Päätösote /      Nurmijärven Moottorikerho ry

Asiaote /           Uudenmaan ELY-keskus
                         Nurmijärven kunnanhallitus

                         ASM Kiviainespalvelu Oy

Ilmoittaminen kuntien ilmoitustauluilla

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 18.10.2021-24.11.2021.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 24.11.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asian aiempi käsittely

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 12.10.2021 § 96 päättänyt, että Nurmijärven kunnan terveyslautakunnan Nurmijärven Moottorikerho ry:lle myöntämä sijoituspaikkalupa 12.12.1995 § 74 koskien ajoharjoittelua maastossa kiinteistöillä 543-2-141-2, Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91 raukeaa. Kyseinen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut laillisesti koolle kutsuttu. Näin ollen päätös on mitätön. Kyseinen hakemusasia ratkaistaan uudelleen tällä valituskelpoisella päätöksellä. Mahdolliset päätöstä koskevat valitukset tulee tehdä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 23.11.2021 tekemästä päätöksestä.

Asia

Sijoituspaikkaluvan rauettaminen ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla.

Ilmoituksen tekijä

Nurmijärven Moottorikerho ry

Laitos ja sen sijainti

Nurmijärven Moottorikerho ry:n harjoittama ajoharjoittelu on tapahtunut Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Kiinteistön  543-2-141-2 omistaa ASM Kiviainespalvelu Oy. Kyseinen kiinteistö on muodostunut 24.1.2018 kiinteistöistä Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91.

Nurmijärven kunta omistaa kiinteistöt Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91.

Lupaviranomainen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupaviranomainen ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 11 b perusteella.

Ilmoituksen vireilletuloaika

Asia on tullut vireille 27.8.2021. Ilmoitusta on täsmennetty 13.9.2021 ja 14.9.2021.

Alueen nykyinen kaavoituksen ja maankäytön tilanne ja voimassa olevat luvat

Alueella on voimassa Kirkonkylän Metsä-Tuomelan asemakaava.

Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten sekä jätteenkäsittelyn korttelialueella (T-EJ). Tämä alue on nykyään kiviainesyrityksen omistuksessa ja käytössä.

Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella jätteenkäsittelyalueella (EJ-1), joka on tarkoitettu puhtaiden maa-aineksien varastointiin ja loppusijoitukseen. Alueella on maankaatopaikkatoimintaa.

Osa ajoharjoittelureitistä on sijainnut asemakaavan mukaisella suojaviheralueella (EV).

Nurmijärven kunnan terveyslautakunta on 12.12.1995 § 74 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Nurmijärven Moottorikerho ry:lle terveydenhoitolain mukaisen sijoituspaikkaluvan ajoharjoitteluun maastossa tiloilla Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91. Päätöksestä on valitettu Uudenmaan lääninoikeuteen. Lääninoikeus on päätöksellään 14.3.1997 n:o 214/5 valitukset enemmälti hyläten muuttanut toiminta-aikoja koskevaa lupaehtoa ja antanut luvansaajalle eräitä lisämääräyksiä. Lääninoikeuden päätöksestä on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on päätöksellä 27.8.1999 hylännyt valituksen.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Nurmijärven Moottorikerho ry on ilmoittanut 27.8.2021, 13.9.2021 ja 14.9.2021 sähköpostiviesteillä, että ajoharjoittelu on lopetettu Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa sijaitsevilla kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Ilmoituksen mukaan Toiminnan lopettaminen on tehty yhteistyössä kunnanpuutarhurin kanssa. Alueelle ei jäänyt kiinteää omaisuutta, eikä muita merkkejä ajamiseen liittyen.

Asian käsittely

Tarkastus

Ottaen huomioon ilmoituksen tiedot, harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö ei toiminnan lopettamiseen liittyvä tarkastus ole tässä tapauksessa tarpeellinen.

Kuuleminen

Ottaen huomioon ilmoituksen tiedot, harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö ei asianosaisten kuten lopetetun toiminnan sijaintialueen maanomistajien kuuleminen ole tässä tapauksessa tarpeellista.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että Nurmijärven kunnan terveyslautakunnan Nurmijärven Moottorikerho ry:lle myöntämä sijoituspaikkalupa 12.12.1995 § 74 koskien ajoharjoittelua maastossa kiinteistöillä 543-2-141-2, Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91 raukeaa.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. Nurmijärven Moottorikerho ry on ilmoittanut, että ajoharjoittelu on lopetettu Nurmijärven kunnassa Metsä-Tuomelassa sijaitsevilla kiinteistöillä 543-2-141-2, 543-402-7-88 ja 543-402-7-91.

Tällä päätöksellä rauetetussa sijoituspaikkaluvassa ei ole mainittu kiinteistöä 543-2-141-2, koska se on muodostunut vasta vuonna 2018 kiinteistöistä Metsä-Tuomela 543-402-7-88 ja Rajala 543-402-7-91. Ajoreitti on kuitenkin kulkenut alun perin myös nykyisen kiinteistön 543-2-141-2 alueella, joten tämä päätös koskee toiminnan lopettamista ja luvan rauettamista myös ko. kiinteistön alueelta.

Asiassa ei ole tarpeen antaa ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisia lopettamisen jälkeisiä määräyksiä, kun otetaan huomioon harjoitetun toiminnan luonne ja alueen nykyinen maankäyttö. Alueelle ei ole ilmoituksen mukaan jäänyt ajamiseen liittyviä kiinteitä rakenteita tai rakennelmia, eikä muita merkkejä ajamiseen liittyen.

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2020 § 129 hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Käsittelymaksu määräytyy taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 27.1 mukaan ja on 330 euroa. Koska kyse on mikroyrityksestä, voidaan maksu periä 25 prosenttia pienempänä. Tämä huomioon ottaen käsittelymaksu on 247,50 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 6, 7, 16, 17, 27, 34, 83, 85, 88, 94, 96, 172, 190, 191, 205 ja 206 §;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §;
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 223);
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 10.11.2020 § 129);

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52).

Päätöksestä tiedottaminen

Päätösote /      Nurmijärven Moottorikerho ry

Asiaote /           Uudenmaan ELY-keskus
                         Nurmijärven kunnanhallitus

                         ASM Kiviainespalvelu

Ilmoittaminen kuntien ilmoitustauluilla

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 29.11.2021-7.1.2022.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 7.1.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Edellä olevan tiedoksiannon mukaisesti.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).