Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry, lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampmaradan alueella, Mäntsälä

TUUDno-2020-2455

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Sorsa, ympäristötarkastaja, sirpa.sorsa@tuusula.fi
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.6.2021 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Hirvihaaran Ampumaratayhdistys ry:n vesi- ja ympäristölakien mukaisista lupahakemuksien täydennyksistä koskien Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan alueelle suunniteltua jätemateriaalien hyödyntämistä vallirakenteissa sekä vallien rakennusalueella olevien lampien ruoppaamista ja täyttämistä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut lupahakemuksista aiemmin lausunnon 8.12.2020 (§ 141). 

Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään erityisesti lausuntoa Hirvihaaran ampumaradan ympäristöluvan muutostarpeesta tai siitä olisiko kyseessä ampumaradan ja viitteen mukaisten hakemusten toimintojen tekninen ja toiminnallinen yhteys siten, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä (YSL 41 §). Tällöin toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella.  Ampumaradalta johdetaan hulevesiä samaan laskeutusaltaaseen ja puretaan ojaan yhdessä jätemateriaalin hyödyntämisalueelta johdettavien vesien kanssa. Molemmat toiminnot edellyttävät yhteisten purkuvesien tarkkailua. 

Diaarinumerot: 

  1. Lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampumaradan alueella, Mäntsälä (ESAVI/16440/2020)
  2. Jätemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa (ESAVI/16442/2020) 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on vastaanottanut aluehallintoviraston lausunnon vasta sen jälkeen, kun määräaika lausunnon jättämiseen oli jo umpeutunut. Jotta lupahakemuksen käsittely aluehallintovirastossa ei olisi viivästynyt kohtuuttomasti, on lausunto jätetty ensin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden lausuntona 16.9.2021. Koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännössä 11.5.2021 § 52 lausunnon jättämistä ei ole delgoitu viranhaltijalle, tulee lausunto vahvistaa Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta).  

Ehdotus

Esittelijä

Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta täydentää aiempaa lausuntoaan seuraavasti.  

Lupien yhdistäminen 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Mäntsälän ampumarata ry:lle ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle 18.9.2018. Toiminta sijoittuu Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylälle tilalle Kaivanto 505-403-8-36. Ympäristölupapäätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Ympäristöluvassa meluesteenä toimivien vallien valmistuminen on edellytetty valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että ampumaratatoiminnolla ja meluvalliin sijoitettavalla ammattimaisella jätteenkäsittelyllä ei ole ympäristönsuojelulain (527/2014) 41 §:n momentin tarkoittamia teknisiä ja toiminnallisia yhteyksiä eikä ampumaradan ympäristölupaa ole tarpeen muuttaa. Siten Etelä-Suomen aluehallintovirastossa oleva lupahakemus voidaan käsitellä erillisenä. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on arvioinut meluvallin rakentamishankkeen yhteyttä ampumaratatoimintaan. Kyse on siitä, onko hankkeilla vesien johtamisen tai muiden toimintojen osalta ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettu tekninen ja toiminnallinen yhteys siten, että niiden vesistövaikutuksia tai muita vaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä ja onko hankkeen ympäristöluvan myöntämisen edellytykset arvioitava ottaen huomioon alueella harjoitettava ampumaratatoiminta kokonaisuudessaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole ampumaratatoiminnon muuttaminen eikä sellainen uusi toiminta, joka muodostaisi ampumaratatoimintaan liittyvän erillisen, mutta siihen teknisesti ja toiminnallisesti liittyvän osan. Ampumarataa koskevassa ympäristöluvassa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 11.09.2018/ 87 §) haulikkoratojen meluntorjuntaan ja haulien leviämisalueen rajoittamiseen tarpeellisista valleista on esitetty vain yleissuunnitelmat. Yksityiskohteisten suunnitelmia ei ole pidetty tarpeellisena ampumaradan ympäristölupahakemuksen ratkaisemiseksi. Rakentamisolosuhteet ovat soisen maaperän, korkeiden vallien ja maakaasuputken läheisyyden vuoksi erittäin vaativia, jolloin toimivien ja turvallisten meluvallien rakentaminen edellyttää erityisasiantuntijan tekemiä suunnitelmia ja vakavuusarviointia. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu Iupamääräyksillä 9 ja 10 laatimaan tarkemmat suunnitelmat ja hakemaan hankkeelle erikseen sen tarvitsemat luvat (vesilupa, ympäristölupa tai muu viranomaishyväksyntä). Siten ampumaradan käsittelyssä on jo huomioitu tarvittavilta osin meluvallien tarvitsema mahdollisten muiden lupien tarve.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 11.09.2018 § 87 hyväksymässä Hirvihaaran ampumaradan ympäristöluvassa hyväksytään ampumaratatoiminto sekä hakijan esittämät tilat, rakenteet ja suojaukset ampumaharrastus- ja kilpailutoiminnalle. Vireillä olevassa meluvallia koskevassa ympäristölupahakemuksessa käsitellään erilaisten jätejakeiden hyötykäyttöä ja loppusijoittamista ampumaradan meluntorjunnassa käytettävään rakenteeseen. Lupamääräys melun torjumiseksi voidaan toteuttaa ilman jätteiden hyödyntämistäkin. Jätteiden sijoittamisesta meluvalliin ei aiheudu hakemuksen mukaan suurempaa ympäristökuormitusta kuin itse ampumaratatoiminnasta. Rakentamisenkin päästöt ovat tilapäisiä. Erillistä ympäristölupaa  meluvalleihin sijoitettavien jätemateriaalien vuoksi tai vesitalouslupaa lampien täyttämiseen voidaan hakea erikseen, sillä hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa voimassa olevaa Hirvihaaran ampumaratatoiminnon ympäristölupaa eikä tarkastella ympäristövaikutuksia yhteisesti. 

Toiminnallista yhteyttä ei myöskään tee ampumarata-alueen pilaantuneiden maa-alueiden kapselointi meluvalliin. Ampumaradan maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta on tehty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös 21.11.2019 Uudenmaan ELY- keskuksessa (UUDELY/12436/ 2019). Ampumaradan kiinteistöltä on poistettava suoja- ja meluvallien rakennusalueilta maa-ainekset, joiden metallien ja/tai puolimetallien ja/tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. Asia on ratkaistu kertaalleen jo lainvoimaisella päätöksellä. Nyt esitetyssä jätteiden hyödyntämislupahakemuksessa on esitetty näitä maita hyödynnettäväksi ja tätä ilmoitusta muutettavaksi, ei ampumaradan ympäristölupaa. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo kuitenkin, että ampumaradan luvan sekä vireillä olevan meluvalleja koskevan ympäristöluvan suunnitelmalliset tarkastukset olisi hyvä tehdä samaan aikaan. Myös muun valvonnan osalta tiivis yhteydenpito lupien valvojien kesken on ensisijaisen tärkeää. Tarkkailutulokset tulee toimittaa sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, että ELY-keskukselle. Yhteystyö ELY-keskuksen kanssa on ollut mutkatonta, eikä kahdelle eri viranomaiselle jakautuva valvonta tule todennäköisesti olemaan ongelma lupien valvonnassa. 

Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää erittäin tärkeänä, että pinta- ja pohjavesitarkkailua jatketaan meluvallien valmistumisenkin jälkeen molempien ympäristölupien määräysten mukaisesti. Meluvalleja koskeva ympäristölupa ja siinä määrätyt tarkkailuvelvoitteet jäisivät siten voimaan meluvallien valmistumisen jälkeen, kun jätetäyttö ja rakentamistoiminta ovat päättyneet. Tarkkailua voidaan harventaa taikka muuttaa tarkkailutulosten perusteella.

Vesien tarkkailua voidaan tehdä myös yhteistarkkailuna. Tällöin molempien lupien lupamääräyksistä tulevat velvoitteet on esitettävä yhteisessä vesientarkkailusuunnitelmassa, jonka ampumaradan ympäristöluvan osalta hyväksyy erillisellä päätöksellä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mitattavista parametreista Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa, että metalleista puuttuu antimoni, ja että pintavesien pH:n jatkuvatoiminen tarkkailu on tärkeää.   

Muita huomioita

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä maankaatopaikan ja jätteenkäsittelyn ympäristölupahakemus kiinteistölle 505-403-8-69 (Hirvihaarantie 809). Se sijaitsee noin 400 m lounaaseen ampumaradasta. Lupahakemuksen yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä 26.8.2020 havaittiin viitasammakkoyksilö maankaatopaikka-alueen turvealtaalla. Tästä syystä selvitys uusittiin keväällä 2021 (22.4., 3.5. ja 8.5.2021). Tuolloin viitasammakoista ei tehty havaintoja. Maankaatopaikan ympäristölupahakemuksessa esitetään lupa-alueella olevien turvealtaiden kompensoimista viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvilla hulevesien viivytysaltailla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei ota kantaa muihin täydennysasiakirjoissa esitettyihin asioihin.  

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Sorsa, ympäristötarkastaja, sirpa.sorsa@tuusula.fi
  • Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.6.2021 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Hirvihaaran Ampumaratayhdistys ry:n vesi- ja ympäristölakien mukaisista lupahakemuksien täydennyksistä koskien Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan alueelle suunniteltua jätemateriaalien hyödyntämistä vallirakenteissa sekä vallien rakennusalueella olevien lampien ruoppaamista ja täyttämistä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut lupahakemuksista aiemmin lausunnon 8.12.2020 (§ 141). 

Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään erityisesti lausuntoa Hirvihaaran ampumaradan ympäristöluvan muutostarpeesta tai siitä olisiko kyseessä ampumaradan ja viitteen mukaisten hakemusten toimintojen tekninen ja toiminnallinen yhteys siten, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä (YSL 41 §). Tällöin toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella.  Ampumaradalta johdetaan hulevesiä samaan laskeutusaltaaseen ja puretaan ojaan yhdessä jätemateriaalin hyödyntämisalueelta johdettavien vesien kanssa. Molemmat toiminnot edellyttävät yhteisten purkuvesien tarkkailua. 

Diaarinumerot: 

  1. Lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampumaradan alueella, Mäntsälä (ESAVI/16440/2020)
  2. Jätemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa (ESAVI/16442/2020) 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on vastaanottanut aluehallintoviraston lausunnon vasta sen jälkeen, kun määräaika lausunnon jättämiseen oli jo umpeutunut. Jotta lupahakemuksen käsittely aluehallintovirastossa ei olisi viivästynyt kohtuuttomasti, on lausunto jätetty ensin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden lausuntona 16.9.2021. Koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännössä 11.5.2021 § 52 lausunnon jättämistä ei ole delgoitu viranhaltijalle, tulee lausunto vahvistaa Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.10.2021 § 94 antanut asiasta aikaisemman viranomaislausunnon. Lautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut päätösvaltainen, joten asiasta annettu aikaisempi lausunto on mitätön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta täydentää aiempaa lausuntoaan seuraavasti.  

Lupien yhdistäminen 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Mäntsälän ampumarata ry:lle ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle 18.9.2018. Toiminta sijoittuu Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylälle tilalle Kaivanto 505-403-8-36. Ympäristölupapäätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Ympäristöluvassa meluesteenä toimivien vallien valmistuminen on edellytetty valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että ampumaratatoiminnolla ja meluvalliin sijoitettavalla ammattimaisella jätteenkäsittelyllä ei ole ympäristönsuojelulain (527/2014) 41 §:n momentin tarkoittamia teknisiä ja toiminnallisia yhteyksiä eikä ampumaradan ympäristölupaa ole tarpeen muuttaa. Siten Etelä-Suomen aluehallintovirastossa oleva lupahakemus voidaan käsitellä erillisenä. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on arvioinut meluvallin rakentamishankkeen yhteyttä ampumaratatoimintaan. Kyse on siitä, onko hankkeilla vesien johtamisen tai muiden toimintojen osalta ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettu tekninen ja toiminnallinen yhteys siten, että niiden vesistövaikutuksia tai muita vaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä ja onko hankkeen ympäristöluvan myöntämisen edellytykset arvioitava ottaen huomioon alueella harjoitettava ampumaratatoiminta kokonaisuudessaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole ampumaratatoiminnon muuttaminen eikä sellainen uusi toiminta, joka muodostaisi ampumaratatoimintaan liittyvän erillisen, mutta siihen teknisesti ja toiminnallisesti liittyvän osan. Ampumarataa koskevassa ympäristöluvassa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 11.09.2018/ 87 §) haulikkoratojen meluntorjuntaan ja haulien leviämisalueen rajoittamiseen tarpeellisista valleista on esitetty vain yleissuunnitelmat. Yksityiskohteisten suunnitelmia ei ole pidetty tarpeellisena ampumaradan ympäristölupahakemuksen ratkaisemiseksi. Rakentamisolosuhteet ovat soisen maaperän, korkeiden vallien ja maakaasuputken läheisyyden vuoksi erittäin vaativia, jolloin toimivien ja turvallisten meluvallien rakentaminen edellyttää erityisasiantuntijan tekemiä suunnitelmia ja vakavuusarviointia. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu Iupamääräyksillä 9 ja 10 laatimaan tarkemmat suunnitelmat ja hakemaan hankkeelle erikseen sen tarvitsemat luvat (vesilupa, ympäristölupa tai muu viranomaishyväksyntä). Siten ampumaradan käsittelyssä on jo huomioitu tarvittavilta osin meluvallien tarvitsema mahdollisten muiden lupien tarve.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 11.09.2018 § 87 hyväksymässä Hirvihaaran ampumaradan ympäristöluvassa hyväksytään ampumaratatoiminto sekä hakijan esittämät tilat, rakenteet ja suojaukset ampumaharrastus- ja kilpailutoiminnalle. Vireillä olevassa meluvallia koskevassa ympäristölupahakemuksessa käsitellään erilaisten jätejakeiden hyötykäyttöä ja loppusijoittamista ampumaradan meluntorjunnassa käytettävään rakenteeseen. Lupamääräys melun torjumiseksi voidaan toteuttaa ilman jätteiden hyödyntämistäkin. Jätteiden sijoittamisesta meluvalliin ei aiheudu hakemuksen mukaan suurempaa ympäristökuormitusta kuin itse ampumaratatoiminnasta. Rakentamisenkin päästöt ovat tilapäisiä. Erillistä ympäristölupaa  meluvalleihin sijoitettavien jätemateriaalien vuoksi tai vesitalouslupaa lampien täyttämiseen voidaan hakea erikseen, sillä hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa voimassa olevaa Hirvihaaran ampumaratatoiminnon ympäristölupaa eikä tarkastella ympäristövaikutuksia yhteisesti. 

Toiminnallista yhteyttä ei myöskään tee ampumarata-alueen pilaantuneiden maa-alueiden kapselointi meluvalliin. Ampumaradan maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta on tehty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös 21.11.2019 Uudenmaan ELY- keskuksessa (UUDELY/12436/ 2019). Ampumaradan kiinteistöltä on poistettava suoja- ja meluvallien rakennusalueilta maa-ainekset, joiden metallien ja/tai puolimetallien ja/tai PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. Asia on ratkaistu kertaalleen jo lainvoimaisella päätöksellä. Nyt esitetyssä jätteiden hyödyntämislupahakemuksessa on esitetty näitä maita hyödynnettäväksi ja tätä ilmoitusta muutettavaksi, ei ampumaradan ympäristölupaa. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo kuitenkin, että ampumaradan luvan sekä vireillä olevan meluvalleja koskevan ympäristöluvan suunnitelmalliset tarkastukset olisi hyvä tehdä samaan aikaan. Myös muun valvonnan osalta tiivis yhteydenpito lupien valvojien kesken on ensisijaisen tärkeää. Tarkkailutulokset tulee toimittaa sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, että ELY-keskukselle. Yhteystyö ELY-keskuksen kanssa on ollut mutkatonta, eikä kahdelle eri viranomaiselle jakautuva valvonta tule todennäköisesti olemaan ongelma lupien valvonnassa. 

Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää erittäin tärkeänä, että pinta- ja pohjavesitarkkailua jatketaan meluvallien valmistumisenkin jälkeen molempien ympäristölupien määräysten mukaisesti. Meluvalleja koskeva ympäristölupa ja siinä määrätyt tarkkailuvelvoitteet jäisivät siten voimaan meluvallien valmistumisen jälkeen, kun jätetäyttö ja rakentamistoiminta ovat päättyneet. Tarkkailua voidaan harventaa taikka muuttaa tarkkailutulosten perusteella.

Vesien tarkkailua voidaan tehdä myös yhteistarkkailuna. Tällöin molempien lupien lupamääräyksistä tulevat velvoitteet on esitettävä yhteisessä vesientarkkailusuunnitelmassa, jonka ampumaradan ympäristöluvan osalta hyväksyy erillisellä päätöksellä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mitattavista parametreista Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa, että metalleista puuttuu antimoni, ja että pintavesien pH:n jatkuvatoiminen tarkkailu on tärkeää.   

Muita huomioita

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä maankaatopaikan ja jätteenkäsittelyn ympäristölupahakemus kiinteistölle 505-403-8-69 (Hirvihaarantie 809). Se sijaitsee noin 400 m lounaaseen ampumaradasta. Lupahakemuksen yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä 26.8.2020 havaittiin viitasammakkoyksilö maankaatopaikka-alueen turvealtaalla. Tästä syystä selvitys uusittiin keväällä 2021 (22.4., 3.5. ja 8.5.2021). Tuolloin viitasammakoista ei tehty havaintoja. Maankaatopaikan ympäristölupahakemuksessa esitetään lupa-alueella olevien turvealtaiden kompensoimista viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvilla hulevesien viivytysaltailla.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei ota kantaa muihin täydennysasiakirjoissa esitettyihin asioihin.  

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluhallintovirasto (sähköisesti)

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.