Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan luottamushenkilöiden perehdytyskoulutus

TUUDno-2021-2168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua etänä FCG:n ja Kuntaliiton järjestämälle striimattavalle ympäristölautakuntien koulutuspäivälle 8.12.2021. Koulutuspäivän osallistumiskustannukset maksetaan ympäristölautakuntaa koskevista määrärahoista. Lisäksi koulutuspäivään osallistuville maksetaan erillisen hakemuksen perusteella ansionmenetyksestä ym. aiheutuvat korvaukset Tuusulan kunnan hallintosäännön 17 luvun luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Koulutuspäivän hinta/henkilö on 290 € + alv. 24 %. Jos organisaatiosta osallistuu etänä 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 hlöä, hinta yhteensä 1150 € + alv
11–20 hlöä, hinta yhteensä 1800 € + alv
21–30 hlöä, hinta yhteensä 2200 € + alv
31–40 hlöä, hinta yhteensä 2600 € + alv
41–50 hlöä, hinta yhteensä 3000 € + alv
51–60 hlöä, hinta yhteensä 3400 € + alv
61 hlöä tai enemmän, hinta yhteensä 3800 € + alv

Koulutuksen tiedot: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/11941

Lisäksi lautakunnalle järjestetään seuraavat tietoiskut ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä aina puoli tuntia ennen varsinaisen kokouksen alkua. Tietoiskuun voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet: 

Marraskuu: Perustiedot palvelualueiden toiminnasta ja lautakunnalle tulevista päätösasioista, Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Joulukuu: Ympäristöterveydenhuollon päätösasiat, Miia Suurkuukka, terveysvalvonnan päällikkö ja Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollon päällikkö

Tammikuu: Ympäristövalvonnan päätösasiat, NN, Ympäristövalvontapäällikkö

Helmikuu: Ympäristönsuojelun päätös- ja lausuntoasiat, ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Muista koulutus- ja infotilaisuuksista päätetään tai sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että halukkaat lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua selostusosan maksulliseen koulutukseen. Koulutuspäivän osallistumiskustannukset maksetaan ympäristölautakuntaa koskevista määrärahoista. Lisäksi koulutuspäivään osallistuville maksetaan erillisen hakemuksen perusteella ansionmenetyksestä ym. aiheutuvat korvaukset Tuusulan kunnan hallintosäännön 17 luvun luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja -lautakunnan toimintaan perehdytetään erillisillä tietoiskuilla selostuksen mukaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tapio Reijonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua etänä FCG:n ja Kuntaliiton järjestämälle striimattavalle ympäristölautakuntien koulutuspäivälle 8.12.2021. Koulutuspäivän osallistumiskustannukset maksetaan ympäristölautakuntaa koskevista määrärahoista. Lisäksi koulutuspäivään osallistuville maksetaan erillisen hakemuksen perusteella ansionmenetyksestä ym. aiheutuvat korvaukset Tuusulan kunnan hallintosäännön 17 luvun luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Koulutuspäivän hinta/henkilö on 290 € + alv. 24 %. Jos organisaatiosta osallistuu etänä 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 hlöä, hinta yhteensä 1150 € + alv
11–20 hlöä, hinta yhteensä 1800 € + alv
21–30 hlöä, hinta yhteensä 2200 € + alv
31–40 hlöä, hinta yhteensä 2600 € + alv
41–50 hlöä, hinta yhteensä 3000 € + alv
51–60 hlöä, hinta yhteensä 3400 € + alv
61 hlöä tai enemmän, hinta yhteensä 3800 € + alv

Koulutuksen tiedot: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/11941

Lisäksi lautakunnalle järjestetään seuraavat tietoiskut ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä aina puoli tuntia ennen varsinaisen kokouksen alkua. Tietoiskuun voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet: 

Marraskuu: Perustiedot palvelualueiden toiminnasta ja lautakunnalle tulevista päätösasioista, Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Joulukuu: Ympäristöterveydenhuollon päätösasiat, Miia Suurkuukka, terveysvalvonnan päällikkö ja Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollon päällikkö

Tammikuu: Ympäristövalvonnan päätösasiat, Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Helmikuu: Ympäristönsuojelun päätös- ja lausuntoasiat, ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Muista koulutus- ja infotilaisuuksista päätetään tai sovitaan erikseen.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 12.10.2021. Kyseinen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut laillisesti koolle kutsuttu. Näin ollen siinä tehdyt päätökset ovat mitättömiä ja ne käsitellään uudelleen kokouksessa 23.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että halukkaat lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua selostusosan maksulliseen koulutukseen. Koulutuspäivän osallistumiskustannukset maksetaan ympäristölautakuntaa koskevista määrärahoista. Lisäksi koulutuspäivään osallistuville maksetaan erillisen hakemuksen perusteella ansionmenetyksestä ym. aiheutuvat korvaukset Tuusulan kunnan hallintosäännön 17 luvun luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja -lautakunnan toimintaan perehdytetään erillisillä tietoiskuilla selostuksen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181