Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Destia Oy, ympäristö- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, Jokivarsi, Kerava

TUUDno-2019-2474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain (555/1981, MAL) 4 §:n mukaisesta ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus). Samalla on haettu ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle. Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ratkaistaan yhteismenettelyssä yhdellä lupapäätöksellä.

Luvan hakija:

Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa

Toiminta ja sen sijainti:

Lupahakemusalue sijoittuu Keravan kaupunkiin, Jokivarren alueelle, kiinteistölle Takala 245-401-8-169. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus päätökseksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää liitteen mukaisesti olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä aloituslupia (yhteislupaa) Keravan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Takala 245-401-8-169. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain (555/1981, MAL) 4 §:n mukaisesta ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus). Samalla on haettu ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle. Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ratkaistaan yhteismenettelyssä yhdellä lupapäätöksellä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 12.10.2021 § 97 päättänyt olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa (yhteislupaa) kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Keravan kaupungissa Jokivarren alueella sijaitsevalle kiinteistölle Takala 245-401-8-169. Kyseinen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut laillisesti koolle kutsuttu. Näin ollen päätös on mitätön. Kyseinen hakemusasia ratkaistaan uudelleen tällä valituskelpoisella päätöksellä. Mahdolliset päätöstä koskevat valitukset tulee tehdä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 23.11.2021 tekemästä päätöksestä.

Luvan hakija:

Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa

Toiminta ja sen sijainti:

Lupahakemusalue sijoittuu Keravan kaupunkiin, Jokivarren alueelle, kiinteistölle Takala 245-401-8-169. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus päätökseksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Saku Nurminen, vs. ympäristövalvontapäällikkö, saku.nurminen@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää liitteen mukaisesti olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä aloituslupia (yhteislupaa) Keravan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Takala 245-401-8-169. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 29.11.2021- 7.1.2022.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).