Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 19.1.2021

§ 4 Terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antaminen, As Oy Mäntsälän Veteraanintie 7, Mäntsälä

TUUDno-2020-3008

Valmistelija

  • Ari Antila, terveystarkastaja, ari.antila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7 (Veteraanitie 7, 04600 Mäntsälä) käsittää vuonna 1973 rakennetun betonielementtirakenteisen kerrostalon. Huoneiston C 22 asukas laittoi 19.5.2020 terveydensuojeluun vireille asuntoa koskevan terveyshaittaepäilyn. Asukkailla oli ollut asunnossa oleskellessa sisäilmaepäkohtaan viittaavia oireita.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti 29.5.2020 pyynnöstä terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen asunnossa C 22 terveyshaittaepäilyn johdosta. Asunnontarkastuksessa todettiin puutteita asunnon ilmanvaihdossa ja kosteusvaurioita ikkunapuitteissa/-liittymissä, joista osasta todettiin tulevan asuntoon mikrobiperäistä hajua. Todettujen epäkohtien vuoksi taloyhtiötä kehotettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään epäpuhtauksien kulkeutuminen ilmavuotojen mukana ikkunaliittymistä / rakenteista sekä varmistetaan riittävä ja puhdas korvausilmansaanti. Taloyhtiötä kehotettiin myös ryhtymään toimenpiteisiin ikkunoiden alla todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden syyn ja laajuuden selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Lisäksi taloyhtiötä kehotettiin järjestämään kylpyhuoneen ja eteisen välille asianmukainen siirtoilmareitti ja mittaamaan asunnon poistoilmanvaihdon ilmamäärät.

Asukkaalta 27.11.2020 saadun tiedon mukaan taloyhtiön korjaustoimenpiteet olivat valmistuneet, mutta asukkaiden oireilu ei ollut loppunut. Asukas kertoi myös, että kosteuden vaurioittamien ikkunakarmien listoja ei oltu korjausten yhteydessä avattu ja kastumaan päässeiden rakenteiden kuntoa ei oltu kunnolla selvitetty.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastajan 1.12.2020 suorittamassa jälkivalvontatarkastuksessa todettiin, että asunnon C 22 makuuhuoneisiin ja keittiöön oli asennettu korvausilmaventtiilit (4 kpl) ikkunakarmiin. Käytetty venttiilityyppi ottaa tuloilman ikkunoiden välistä, joissa on tuloilman kanssa kosketuksissa kosteuden vaurioittamia puuosia.

Kylpyhuoneen ja eteisen välille oli tehty asianmukainen siirtoilmareitti.

Betoniseinää oli maalattu ikkunoiden alla olleiden kosteusjälkien kohdalta, mutta ikkunalistoja ei oltu korjausten yhteydessä avattu. Ikkunapuitteiden alaosissa oli edelleen huonokuntoisia kosteuden vaurioittamia puuosia. Takapihan puoleisten makuuhuoneiden ikkunoiden alaosassa todettiin edelleen mikrobiperäinen haju. Merkkisavun avulla arvioiden asuntoon virtasi korvausilmaa ilmavuotona ikkunapuitteiden epätiiveyskohdista. Haastattelutietojen perusteella on syytä epäillä, että taloyhtiön muissakin asunnoissa voi olla vastaavia ikkunarakenteiden /-liittymien kosteus- ja mikrobivaurioita.

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli tarkastushetkellä 1578 ppm, joka ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja indikoi puutteellista ilmanvaihtoa. Isännöitsijän 9.12.2020 toimittaman poistoilmanvaihdon mittauspöytäkirjan mukaan asunnon poistoilmavirtaus on 1/2-teholla 0,25 dm3/s/m2 ja 1/1-teholla 0,49 dm3/s/m2. Talon ilmanvaihtojärjestelmä käy 1/2-teholla suurimman osan vuorokaudesta. Asunnon ilmanvaihto ei ole riittävää 1/2-teholla käydessään.

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riitävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia. Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (n. 410 ppm).

Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Asumisterveysasetuksen liitteessä 3 esitetään rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvän terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö ja osaamisvaatimukset.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 10.12.2020 päivätyllä kirjeellä As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7:lle ja asunnon C 22 asukkaalle mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Kuulemisessa ei annettu vastineita.

Yhteenveto

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voi myös teettää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia terveyshaittojen selvittämiseksi. Viranomaistarkastuksessa As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7:n asunnossa C 22 on todettu ikkunapuitteissa / -seinäliittymissä kosteuden vaurioittamia materiaaleja, mikrobivaurioon viittaavaa hajua ja vaurioituneesta rakenteesta ilmayhteys asunnon sisäilmaan. Vaurioiden ja korjaustarpeen laajuutta ei tiedetä. Taloyhiö ei ryhtynyt terveysvalvonnan antaman kehotuksen mukaisesti riittäviin toimenpiteisiin mikrobivaurioiden laajuuden selvittämiseksi ja epäpuhtauksien kulkeutumisen ehkäisemiseksi. Tästä johtuen on tarpeellista, että terveydensuojeluviranomainen määrää kiinteistön omistajan teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksen, jolla selvitetään todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden, sekä terveysperusteisen korjaustarpeen laajuus. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että tarvittavat korjaukset eivät toteudu riittävässä laajuudessa, mikäli vaurioiden laajuutta ei tarkemmin selvitetä taloyhtiölle annettavalla määräyksellä.

Huoneiston C 22 ilmanvaihto on todettu hiilidioksidipitoisuuden ja ilmamäärämittausten perusteella riittämättömäksi ja on tarpeen antaa taloyhtiölle määräys ilmanvaihdon parantamiseksi. Ilmanvaihtoa parannatteassa on syytä huolehtia, että ilmanvaihdon vaatimukset täyttyvät myös taloyhtiön muissa huoneistoissa. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että taloyhtiön ilmanvaihtoa ei paranneta riittävässä laajuudessa, ilman taloyhtiölle annettavaa määräystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7:lle seuraavat terveydensuojelulain 27 §:n ja 45 §:n mukaisen määräykset:

Päävelvoitteet

  1. As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7:n tulee parantaa ilmanvaihtoa siten, että se täyttää asumisterveysasetuksen minimivaatimukset kaikkina vuorokaudenaikoina taloyhtiön kaikissa asunnoissa.
  2. As Oy Mäntsälän Veteraanitie 7:n tulee teettää asuntoon C 22 kosteus- ja sisäilmatekninen  kuntotutkimus, jolla selvitetään kattavasti asunnon ikkunapuitteiden / -seinäliittymien kosteuden vaurioittamien materiaalien mikrobivaurioituneisuus ja terveysperusteinen korjaustarve (altistumisolosuhde). Tutkimukseen tulee sisällyttää arvio vastaavien kosteusvaurioiden esiintymisestä taloyhtiön muissa asunnoissa. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys. Käytettävä asiantuntija tulee hyväksyttää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ennen tutkimusten tekemistä.

Määräaika
Päävelvoitteiden mukaiset toimenpiteet tulee suorittaa viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Uhkasakko
Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan seuraavat uhkasakot:
Päävelvoite 1: 4000 €
Päävelvoite 2: 4000 €

Perustelut

Asunnon C 22 ilmanvaihto ei täytä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen minimivaatimuksia ilmamäärien osalta ja asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (n. 410 ppm).

Asunnon C 22 ikkunapuitteissa / -seinäliittymissä on todettu kosteusvaurioita, mikrobiperäistä hajua ja ilmayhteys sisätilaan. Terveysperusteisen korjaustarpeen laajuutta ei tiedetä ilman tarkempia tutkimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään mikrobikasvustoa rakenteessa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Uhkasakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.