Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 19.1.2021

§ 5 Eläinlääkintähuollon klinikkamaksu

TUUDno-2021-54

Valmistelija

  • Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollonpäällikkö, maija.kallioniemi@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteet on hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuustossa 18.5.2009 § 85. Taksan perusteista on kuultu silloisia sopijakuntia. Nurmijärvi on liittynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnaksi 1.1.2013 alkaen. Sopijakuntien lisääntyminen ei ole edellyttänyt muutoksia taksan perusteisiin. Nurmijärven kuntaa on kuultu Tuusulan kunnanvaltuuston jo hyväksymistä taksan perusteita. Nurmijärven ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.11.2012 § 109. Koska Nurmijärven kunnalla ei ole ollut huomautettavaa maksuperusteisiin eikä maksuperusteisiin ole tehty muutoksia, ei niitä ole katsottu tarpeen viedä uudelleen Tuusulan kunnanvaltuuston päätettäväksi Nurmijärven liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnaksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkintähuollon klinikkamaksu on viimeksi hyväksytty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 12.3.2013 § 15 kymmenen (10) euron, sisältäen arvonlisäveron, suuruisena.

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 21 §:n mukaisesti kunta voi periä lain 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.

Viime vuosien aikana avustavan henkilökunnan määrä on lisääntynyt vastaanotoilla. Vuodesta 2021 alkaen vastaanotoilla työskentelee kolme vakituista pieneläinhoitajaa. Vastaanotoille on hankittu tasapuolisesti työvälineitä ja laitteita. Jokaisella vastaanotolla on nyt mm. ultraäänilaite.

Klinikkamaksu tarkistaminen on perusteltua mm. kohonneiden palkkakustannusten perusteella. Ehdotus uudeksi klinikkamaksuksi on kaksitoista (12) euroa sisältäen arvonlisäveron. Taksan perusteisiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Ehdotus eläinlääkintähuollon klinikkamaksuksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • vahvistaa liitteenä olevan eläinlääkintähuollon klinikkamaksun muutoksen.
  • että klinikkamaksu astuu voimaan 1.2.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Tiedoksi

Sopijakunnat