Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2022-2024

TUUDno-2021-1732

Valmistelija

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2022–2024 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2022 maksuosuuksia 27.5.2021 pitämässään kokouksessa.  

Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2022–2024 on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää 

  • omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2022–2024 
  • pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot 
  • ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2022–2024 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien siitä antamat lausunnot. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.