Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Hankintaoikaisuvaatimus Tuusulanjärven nuottausta 2021 - 2022 koskevassa tarjouskilpailussa

TUUDno-2021-1263

Valmistelija

  • Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö, tapio.reijonen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Jomiset Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päällikön viranhaltijapäätöksestä 28.5.2021, jolla Tmi Arto Hautala on valittu Tuusulanjärven hoitokalastuksen toteuttajaksi tarjouskilpailussa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnisti tarjouskilpailun Tuusulanjärven hoitokalastuksesta nuottaamalla julkaisemalla 29.4.2021 hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjat Cloudia-hankintajärjestelmässä.

Hankinta on arvoltaan hankintalain (1397/2016/) 25 §:ssä säädetyn kansallisen kynnysarvon ylittävä. Kilpailutus toteutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen lähettämällä tarjouspyyntö neljälle (4) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli jättää 13.5.2021 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kahdelta (2) urakoitsijalta.

26.5.2021 tehtyyn hankintapäätöksen (TUUDno-2021-1263) vertailutaulukkoon kirjattiin laatupisteet virheellisesti antamalla molemmille samat pisteet toimintavarmuudesta, vaikka tarjoukset olisi pitänyt tarjouspyynnön mukaisesti asettaa paremmuusjärjestykseen. Kirjaus korjattiin hankintaoikaisupäätökseen (hankintalain 132 §) 28.5.2021, jolloin tarjouskilpailun voitti Tmi Hautala.

Hankintaoikaisuvaatimus

Käsittelyn edellytykset

Voimassa olevan hankintalain 133 §:n mukaan asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisua koskeva vaatimus 14 päivän kuluessa sitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Saman lain 127 §:n mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava kirjallisesti tiedoksi niille, joita asia koskee. Hankintapäätös on lähetetty vaatimuksentekijälle sähköpostilla, jolloin asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolme vuorokauden kuluessa viestin lähettämispäivänä.

Jomiset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Tuusulan kunnan kirjaamoon 10.6.2021. Oikaisuvaatimuksentekijälle on annettu hankintapäätös tiedoksi sähköpostitse 28.5.2021. Hankintaoikaisuvaatimus on siten saapunut hankintaoikaisuvaatimukselle varatun ajan kuluessa.

Hankintaoikaisuissa esitetyt vaatimukset

Jomiset Oy on vaatinut 10.6.2021 päivätyssä oikaisuvaatimuksessaan, että Tuusulan kunta kumoaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen (TUUDno-2021-1263) ja että Tuusulanjärven hoitokalastuskilpailutuksen järjestetään uudelleen järjestämistä tavalla, joka ei suosi jotain tiettyä tahoa. Vaatimuksen perusteluina ovat virheellisesti tehty hankintapäätös sekä referenssikohteiden ja toimintavarmuuden arviointi ja pisteytys.

Hallintolain mukainen kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiassa sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Tarjouskilpailussa valituksi tulleelle toimittajalle Tmi Arto Hautalalle varattiin tilaisuus vastineen antamiseen hankintayksikölle saapuneesta hankintaoikaisuvaatimuksesta. Vastine on liitteenä.

23.6.2021 antamassaan vastineessa Tmi Arto Hautala esitti näkemyksensä oikaisupyynnön perusteisiin. Vastineen mukaan arvioitaviksi referenssikohteiksi valittiin Tuusulanjärven lisäksi kaksi vastaavaa kohdetta (Ulemsitejärvi ja Finjasjö) ja muita kalastuskohteita on n. 200 kpl 1990-luvulta nykyhetkeen. Saaliin määrän mittauksessa käytetty saalisotoksen punnitukseen perustuva menetelmä on tarkka ja sen ovat kehittäneet Helsingin yliopiston tutkijat tarkkuutta vaativaa populaatioanalyysiä varten. Toiminnan varmuuden on perustuttava ensisijaisesti varakalustoon. Aiempien Tuusulanjärven 15 kalastusvuoden aikana Tmi Hautala ei ole kaluston rikkoutumisen vuoksi jättänyt kalastuspäiviä väliin. Kalastus tapahtuu kahden kalastajan toimesta kerrallaan. Kalastajaporukkaankuuluu neljä rekisteröityä (kaupallisen kalastuksen rekisteri) ammattikalastajaa.

Hankintayksikön perustelut

Tarjouspyynnön vaatimukset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 29.4.2021 julkaisemassaan tarjouspyynnössä määritellyt nuottausta koskevan hankinnan vaatimukset kaluston ja pyyntimenetelmien suhteen. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnössä esitetyn pisteytyksen mukaisesti tarjoajien ilmoittamien referenssikohteiden ja urakoitsijoiden toimintavarmuus arvioitiin varakaluston ja miehistön kokemuksen ja määrän perusteella. Jomiset Oy vetoaa oikaisuvaatimuksessaan kotipaikkaan, mutta tarjouksen tekijän kotipaikka ei saa vaikuttaa arviointiin.

Laatupisteiden arviointi

Referenssit

Aiempaa kalastuskokemusta arvioitiin referenssikohteiden perusteella. Tmi Arto Hautala on toiminut hoitokalastajana vuodesta 1993. Ilmoitettujen kohteiden saalismäärät ja menetelmät on kuvattu referenssikohteiden raporteissa. Referenssikohteiden lisäksi hoitokalastuskohteita on ollut n. 200 kpl. Jomiset Oy on myös kokenut kalastaja, mutta työkohteiden määrä on pienempi, n. 50 kpl. Molemmat urakoitsijat ovat kalastaneet Tuusulanjärvellä. Jomiset vuosina 2018 - 2020 ja Hautala 15 vuotta vuosina 2001 - 2017. Tmi Hautalan saaliit Tuusulanjärvellä ovat olleet keskimäärin Jomiset Oy:n saaliita suuremmat. Saalismääriä verrattaessa huomioitiin, että veden sameus vähentää kalojen parveutumista, jolloin saalismäärä voi jäädä tavoitetta pienemmäksi. Molemmilla urakoitsijoilla on ollut keskimääräistä huonompia vuosia. Tmi Hautalan referenssit ja aiempi kalastuskokemus arvioitiin paremmaksi (20 pistettä).

Toimintavarmuus

Tarjouspyynnön mukaan kalastuksen tavoitteena on vähintään 20 nuottauspäivää (jos kaksi vetoa päivässä, 40 apajaa). Tehokas kalastusjakso on lyhyt ja tämän takia urakoitsijan sitoutuneisuus ja toimintavarmuus on tärkeää. Tätä arvioitiin kokeneen henkilöstön määrän ja varakaluston perusteella sekä vertaamalla aiempaa kokemusta Tuusulanjärvellä.

Molemmat urakoitsijat pystyvät selvityksensä perusteella toimittamaan varakaluston rikkoontuneen tilalle. Hautalalla on varakalustoa enemmän ja neljän ammattikalastajan tiimi, kun Jomiset Oy:llä on kaksi kokenutta kalastajaa. Jomiset Oy vetoaa oikaisuvaatimuksessaan myös henkilöstön määrään nuottauslautalla. Tmi Hautalan tiimissä on neljä ammattikalastajaa, jotka toimivat työparina. Aiemmat kokemukset Tuusulanjärvellä ovat osoittaneet, että kaksi kalastajaa pystyy nuottamaan kaksi apajaa päivässä, kuten Tmi Hautala useimpina nuottauspäivinä. Tmi Hautalan toimintavarmuutta parantaa atrappiverkkojen käyttö. Ero urakoitsijoiden välillä ei ollut suuri, mutta Tmi Hautalan toimintavarmuus arvioitiin paremmaksi (20 pistettä).

Lisätiedot

lakimies Sakari Eskelinen 040 314 3037

sakari.eskelinen@tuusula.fi,

ympäristösuunnittelija Jaana Hietala 040 314 4703

jaana.hietala@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Edellä mainituilla perusteilla Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että hankintapäätöksessä 28.5.2021 TUUDno-2021-1263 esitetty lopputulos on oikea eikä tarjousvertailun muuttamiseen ja hankintapäätöksen kumoamiseen ole tarvetta. Jomiset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jomiset Oy ja Tmi Arto Hautala

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.