Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 66 VK-Bioenergiajalosteet Oy, ympäristöluvan muutos, Nurmijärvi

TUUDno-2018-1140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Lupatilanne

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 8.9.2015 § 121 VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle ympäristöluvan puutavaran vastaanotolle, välivarastoinnille ja haketukselle/murskaukselle. Ympäristölupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Ympäristölupa on lainvoimainen. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n puun lyhytaikainen varastointi ja puun haketus/murskaus tapahtuu kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219, osoitteessa Periäistentie 70, 05200 Rajamäki.  Toiminnan luvanvaraisuus perustuu mm. siihen, että toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristölupamääräyksen nro 2 mukaan haketus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa syys-huhtikuussa maanantaista perjantaihin pois lukien juhlapyhät klo 7.00 - 18.00 enintään 4 tuntia päivässä ja lisäksi tarvittaessa joulu-huhtikuun aikana pois lukien juhlapyhät lauantaisin klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana enintään 3 tuntia päivässä.

Ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaan toiminnanharjoittajan tulee rakentaa murskaamista/hakettamista varten 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste. Meluesteen rakenteena tulee olla maa-aines tai vastaava muu kiinteä rakenne. Meluesteen tulee olla valmis 31.10.2016 mennessä. Meluesteestä tulee esittää suunnitelma Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ennen rakentamista, viimeistään 30.11.2015.

VK-Bioenergiajalosteet Oy:n ympäristöluvan vastuuhenkilö kertoi ympäristöluvanvaraisten laitosten valvontasuunnitelman mukaisella määräaikaistarkastuksella 14.12.2016, että kiinteistölle RN:o 543-401-15-219 on rakennettu meluestettä 13.5.2015 päivätyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn asemapiirroksen ja leikkauspiirustuksen mukaisesti. Tarkastuksen aikana meluvallin rakentaminen oli käynnissä. Toiminnanharjoittajan mukaan ympäristöluvassa määrätty meluvallin rakentamisaika oli kohtuuttoman lyhyt. Puuttuvia kiinteitä meluvallirakenteita oli korvattu korkeilla puu- ja hakekasoilla, joiden sisäpuolella haketustoiminta tapahtui. Tarkastuksella 14.12.2016 toiminnanharjoittaja kertoi, että kesällä 2017 selviää VK-Bioenergiajalosteet Oy:n toiminnan jatko, kun voimassa oleva sopimuskausi loppuu. VK-Bioenergiajalosteet Oy oli myynyt jo haketus- ja murskauskoneensa pois. Toiminnanharjoittaja ilmoitti vuoden 2017 vuosiraportoinnin yhteydessä, ettei laitoksella ollut haketustoimintaa enää syksyn-talven 2017 aikana.

Valvontatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella ympäristöluvanvaraisten laitosten valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaistarkastuksen 13.3.2020. Tarkastuksella saadun tiedon mukaan L&T Biowatti Oy on toiminut VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella viimeksi vuokralla ja harjoittanut kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219 puun haketustoimintaa talven 2019-2020 aikana. Tarkastuksella 13.3.2020 saatujen tietojen mukaan L&T Biowatti Oy vuokrasopimus loppuu kesällä 2020.  

Tarkastuksella 13.3.2020 todettiin, että laitoksella oleva melueste ei ollut ympäristöluvan myöntämisen perusteena olleen 13.5.2015 päivätyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn asemapiirroksen ja leikkauspiirustuksen mukainen. Tarkastuksella todettiin, että meluesteestä puuttui kokonaan läntinen maavalli, jonka itäpuolelle asemapiirustuksen mukaan jäisivät varastointi- ja käsittelykentällä sijaitsevat murskain ja haketin. Melun leviämistä haketusalueelta länteen päin ei estä mikään. Tämän lisäksi eteläinen meluvalli ei ulottunut asemapiirustuksen mukaisesti kiinteistöllä sijaitsevaan talousrakennukseen asti, vaan oli huomattavasti lyhyempi. Pohjoinen meluvalli taas oli asemapiirustusta huomattavasti pitempi ja ulottui lähelle kiinteistöllä sijaitsevaa lampea. Näiden lisäksi meluvalli vaikutti vallirakenteen koilliskulmassa poikkileikkauskuvaa matalammalta. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n vastuuhenkilö ilmoitti tarkastuksella, ettei meluvallin korkeutta ole mitattu.

Kuuleminen valvontamääräyksen antamisesta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi toiminnanharjoittajalle uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) § 185 mukaisesti mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen annettavan valvontamääräyksen ja määräyksen tehosteeksi asetettavan uhan johdosta. VK-Bioenergiajalosteet Oy ei antanut asiassa kirjallista vastinetta.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle seuraavat ympäristönsuojelulain 175 §:n määräykset ja tehostaa määräyksiä seuraavilla uhilla.

Päävelvoite 1

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta määrää, että VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219 ei saa harjoittaa ympäristöluvanvaraista haketus-/murskaustoimintaa, ennen kuin laitoksella on toteutettu ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti lupahakemuksen 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste. Määräystä tehostetaan toiminnan keskeyttämisuhalla.    

Päävelvoite 2

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta määrää, että VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella tulee rakentaa ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti ympäristölupahakemuksen 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste 30.9.2020 mennessä. Meluesteen rakenteena tulee olla lupamääräyksen nro 8 mukaisesti maa-aines tai vastaava muu kiinteä rakenne. Määräystä tehostetaan 10 000 euron uhkasakolla.

Päävelvoitteiden perustelut

Päävelvoite 1

VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle on myönnetty ympäristölupa puun haketus- ja murskaustoiminnalle sen perusteella, että laitoksella toteutetaan lupahakemuksessa esitetyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyt vai vastaavat meluesteet. Ympäristölupamääräyksessä nro 8 on yksilöity, mitä melutorjuntatoimenpiteitä laitoksella tulee tehdä, jotta murskaaminen/hakettaminen on mahdollista laitoksella ja toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7-18 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. Lupamääräyksen nro 8 mukaan meluesteen tuli olla valmis 31.10.2016 mennessä. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n määräaikaistarkastuksella 13.3.2020 todettiin, ettei meluesteitä ollut toteutettu ympäristölupahakemuksen ja -päätöksen mukaisesti. Meluesteiden toteuttamatta jättäminen on ympäristölupapäätöksen vastaista ja toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toteuttamatta jätettyjen meluesteiden johdosta laitoksella ei voi harjoittaa ympäristöluvanvaraista puun haketus-/murskaustoimintaa.   

Päävelvoite 2

Ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaan 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste tuli olla valmis 31.10.2016 mennessä. Tarkastuksella 13.3.2020 todettiin mm., että meluvallirakenteesta puuttui kokonaan läntinen melueste, eteläinen meluvallirakenne oli liian lyhyt ja tarkastuksen perusteella aistinvaraisesti meluvallirakenne ei kaikilta osin täyttänyt riittävää korkeusvaatimusta. Toiminnanharjoittajan tulee esittää mittauksin, että meluvallirakenne on 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn korkuinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175, 184 ja 185 §:t;

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 6, 7, 8, 19 ja 22 §:t

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus pyytää 1.2.2021 lähetetyllä kirjeellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausuntoa VK-Bioenergiajalosteet Oy:n valituksesta, joka liittyy Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätökseen 9.6.2020 § 71. Ympäristölautakunta antoi ympäristönsuojelulain 175 §:n perusteella VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle määräykset ja asetti määräysten tehosteeksi keskeyttämisuhan ja uhkasakon. Lausunto ja valituksenalaisen päätökseen kuuluvat asiakirjat on pyydetty 1.3.2021 mennessä, mutta niiden toimittamiselle on saatu lisäaikaa 12.3.2021 asti. Vaasan hallinto-oikeudessa asian diaarinumero on 20211/2020.

Valitus

VK-Bioenergiajalosteet Oy on Vaasan hallinto-oikeuteen 10.11.2020 päivätyssä valituksessaan esittänyt, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tulee käsitellä asian uudelleen ja ympäristölautakunnan tulee samalla käsitellä valituksen liitteenä 22.4.2020 päivätyssä vastineessa mainitut muutokset ympäristölupaan.

Valituksen liitteenä oli 22.4.2020 päivätty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle osoitettu vastine määräaikaistarkastuksesta 13.3.2020 kirjoitettuun tarkastuskertomukseen. Vastineessa 22.4.2020 todetaan mm. seuraavaa. Yrityksen omistaja/yhteyshenkilö on muuttunut 1.1.2020. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksessä 8.9.2015 § 121 ympäristönluvanvaraisesta toiminnasta käytetään nimitystä laitos, mikä on virheellinen ja harhaanjohtava nimitys, koska alueella ei sellaista sijaitse. Kyseessä on oleellinen asiavirhe, mikä on oikaistava ja korjattava. Oikea nimitys alueelle on hake-/haketusterminaali tai -kenttä. Vastineen mukaan alueella ei ole harjoitettu ympäristöluvanvaraista toimintaa yrityksen uuden omistajan aikana ja toiminta/rakentaminen on keskeytetty siksi aikaa, kunnes selviää kannattaako hanketta jatkaa ja onko edellytyksiä saattaa hanke loppuun. Vastineessa mainitaan, että VK-Bioenergiajalosteet Oy ei omista tai hallinnoi terminaalialuetta, vaan sillä on käyttöoikeus alueeseen toistaiseksi. Edellinen omistaja on aloittanut vallien tekemisen puhtaista maa-aineksista ja rakennetut vallit ovat pääosin valmiit. Läntinen meluvalli on tarkoitus tehdä kiinteällä rakenteella, mikäli toimintaa alueella jatketaan uuden omistajan toimesta. Läntinen meluvalli pitäisi saada siirtää kentän läntiseen reunaan, jotta toimintaa voi harjoittaa koko kentällä/alueella. Onko siirrolle mitään estettä tai ehtoa? Muuten alueella toimiminen on mahdotonta ja kannattamatonta ylimääräisten työvaiheiden takia. Myöskään 4 tuntia/päivässä työskentelyaika ei ole kannattavaa toimintaa eikä kata kuluja, mitä alueen rakentamisesta ja ylläpidosta syntyy. Työskentelyaikoja on järkevöitettävä, että alue pystytään tekemään loppuun. Hankkeen toteuttamiselle ei osata antaa aikataulua.

Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetussa valituksessa mainitaan, että 22.4.2020 päivätty vastine on postitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 23.4.2020, mutta posti ei ole saanut toimitettua vastinetta perille. Valituksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös 9.6.2020 § 71 on lähetetty tiedoksi kirjeellä 16.6.2020, mutta päätös ei saapunut valittajalle perille. Valittaja on saanut tiedon päätöksestä 13.10.2020 yrityksen vanhalta omistajalta, joka ilmoitti saaneensa asiasta otteen 12.10.2020. Valituksen mukaan yrityksen posteja on mahdollisesti varastettu kesän/syksyn 2020 aikana.   

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, tanja.rajamaki@tuusula.fi

Perustelut

Päätös VK-Bioenergiajalosteet Oy:n ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan oleellista muuttamista.

Luvan hakija:

VK-Bioenergiajalosteet Oy, Periäistentie 70, 05200 Rajamäki

Toiminta ja sijainti:

Puun murskaus- ja haketusterminaali sijaitsee kiinteistöllä 543-401-15-219 os. Periäistentie 70, 05200 Rajamäki, Hangonväylän pohjoispuolella noin 2,5 km Rajamäen taajamasta pohjoiseen. Johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, marjo.alho@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle ympäristöluvan puun murskaus- ja haketustoiminnan olennaiselle muuttamiselle Nurmijärven kunnan Hyvinkään kylässä sijaitsevalle kiinteistölle  543-401-15-219 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.6.2022 - 27.7.2022.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                        Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                          PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                029 56 42780
faksi:                                    029 56 42760
sähköposti:                          vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu:   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika:                         maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).