Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 61 Tuusulan Vesi, valvontatutkimusohjelman 2022-2026 hyväksyminen, Kelatie, Tuusula

TUUDno-2022-957

Valmistelija

  • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos (Tuusulan Vesi) toimittaa talousvettä Tuusulan kunnan alueelle. Tuusulan vesi ostaa pääosan (n. 99 %) jakelemastaan talousvedestä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymältä (KUVESI). KUVESI:n valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu osakaskuntien (Kerava, Tuusula, Sipoo ja Järvenpää) verkostot ja verkostovesinäytteet. Tuusulan Kelatien alueelle talousveden toimittaa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY).

Normaalitilanteessa talousvesi Kelatien alueelle tulee Tuusulassa sijaitsevalta HSY:n Kuninkaanlähteen pohjavedenottamolta. Kuninkaanlähteen vedenottamon terveydensuojelulain mukaista valvontaa suorittaa Vantaan terveydensuojeluviranomainen.  Kelatien vedenjakelualueelle toimitetaan talousvettä noin 75 asiakkaalle, joista suurin osa on teollisuuskiinteistöjä. Vedenkäyttäjien määrän arviointi on haastavaa, koska kunnassa ei ole mitään tietoja työntekijöiden määrästä alueella. Alueella on yksi vakituinen asunto. Talousvettä toimitetaan Kelatielle keskimäärin 60 m³ päivässä. Kaikki toimitettu vesi myydään talousvesiasetuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tuusulan Vedellä ei ole omia vedenottamoita.

Tuusulan Veden riskinarviointi on hyväksytty 13.4.2021.

Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan, kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m³ päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 8 §:ssä todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia talousvettä toimittavan laitosten vedenjakelualueelle valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta. Valvontatutkimusohjelma koskee verkostoveden laadunvalvontaa ja siihen kootaan tiedot laitoksen omasta käyttötarkkailusta ja raakaveden laadunvalvonnasta sekä mahdollisesta laitoskohtaisesta erityisvalvonnasta. Valvontatutkimusohjelmassa on oltava STM:n asetuksen 1352/2015 3 a §:ssä esitetyt tiedot sekä liitteen II mukaiset tutkimukset.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta. Lausunto on pyydettävä lisäksi kaikilta niiltä kunnan terveydensuojeluviranomaisilta, joiden toiminta-alueelle vedenjakelualue ulottuu.

Tuusulan Vesi on laatinut Kelatien vedenjakelualueelle valvontatutkimusohjelman vuosille 2022 - 2026. Kelatielle on laadittu edellinen valvontatutkimusohjelma vuosille 2017–2021. Valvontatutkimusohjelmasta pyydettiin lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY). Lausuntoa pyydettiin lisäksi Vantaan ympäristöterveyden talousvesivalvontaa suorittavalta taholta, vaikkakaan Kelatien vedenjakelualue ei ulotu Vantaan puolelle. Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Vantaan ympäristöterveydeltä saatiin lausunnot valvontatutkimusohjelmasta määräajan puitteissa. ELY-keskus ei antanut valvontatutkimuksesta lausuntoa määräajassa.

Pyydetyt lausunnot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) pyydettiin lausuntoja 31.5.2022 mennessä. Vantaan ympäristöterveys pyysi lausunnon antamiselle lisäaikaa 1.6.2022 saakka. Uudenmaan ELY-keskus ei antanut valvontatutkimusohjelmasta lausuntoa.

ESAVI toteaa 30.5.2022 päivätyssä lausunnossaan (ESAVI/17505/2022) seuraavaa: Valvontatutkimusohjelmasta käy ilmi lähes kaikki talousvesiasetuksen 3 a §:ssä vaaditut tiedot. Valvontatutkimukset ovat asetuksen liitteen II vaatimusten mukaiset. Vesityökorttien lisäksi tulisi valvontatutkimusohjelmassa käsitellä henkilökunnan pätevyys (koulutus ja kokemus). Valvontatutkimusohjelmassa todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteystyö toiminnanharjoittajan kanssa riskinarvioinnissa, häiriötilanteisiin varautumisessa ja valvontatutkimusohjelman laadinnassa ei ole laskutettavaa toimintaa. Vuoden 2022 alusta lukien kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnan harjoittajalta. Valvontatutkimusohjelman luvusta 11.2 HSY:n tutkimista verkostossa muuttumattomista muuttujista puuttuivat tetra- ja trikloorieteeni, jotka HSY tutkii luvun 11.3 näytteenottopaikat-taulukon mukaan.

Vantaan ympäristöterveyden talousvesivalvontaa suorittava taho toteaa 1.6.2022 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Vantaan näytemäärät lasketaan vuosittain erikseen edellisen vuoden laskutetun talousvesimäärän mukaan. Uraanin ja bentso(a)pyreenin tutkimustiheyksiä on vähennetty valvontatutkimusohjelman 2020 - 2024 laatimisen jälkeen. Kloorifenolit eivät ole kuuluneet viranomaisvalvontaan vuoden 2020 - 2024 valvontatutkimusohjelmassa.

Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa huomioitiin ESAVI:n ja Vantaan ympäristöterveyden lausunnot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä Tuusulan Veden Kelatien valvontatutkimusohjelman 2022–2026.
  • toteaa, että riskinarviointi ja talousvesiasetus 1352/2015 on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa.
  • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2026.

 

Perustelut

Tuusulan Veden Kelatien valvontatutkimusohjelma 2022–2026 täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.5.2022 ja Vantaan ympäristöterveyden antamat lausunnot.

Maksu
Talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman hyväksymisestä ei Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaan peritä erillistä maksua. 

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Kelatien valvontatutkimusohjelma 2022–2026

Tuusulan Veden riskinarviointi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/17505/2022

Vantaan ympäristöterveyden lausunto 1.6.2022

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan Vesi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus, Vantaan ympäristöterveys

Muutoksenhaku

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000
Faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1.    päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2.    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset
3.    vaatimusten perustelut
4.    mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.