Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 62 Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen muutoshakemus Nukarin vedenottamo, Nurmijärvi

TUUDno-2022-989

Valmistelija

  • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Nurmijärven Vesi on hakenut hyväksymistä Nukarin vedenottamon olennaiselle muutokselle 4.5.2022. Nukarin vedenottamoa on saneerattu syksystä 2021 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön alkukesällä 2022. Nukarin vedenottamolta on otettu näytteet ottamon raakavedestä saneerauksen jälkeen 24.5.2022. Raakavesi oli tutkittujen muuttujien osalta talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaista. Lähtevästä vedestä ei otettu talousvesinäytteitä.

Nurmijärven Vesi toimitti talousvettä vuorokaudessa keskimäärin 6 350 m3/vrk vuonna 2021. Nurmijärven Vedellä on 10 pohjavedenottamoa, joista käytössä olevia on tällä hetkellä 5 kpl. Nukarin ja Lepsämän vedenottamot ovat olleet saneerauksessa. Kaninlähteen, Pellonperän ja Röykän vedenottamot toimivat varavedenottamoina. Omien pohjavedenottamoiden lisäksi Nurmijärven Vesi ostaa vettä Altia Oyj:ltä 400 m3/vrk (tilanne 1.10.2021). Nurmijärven Vesi toimittaa talousvettä Rajamäen, Röykän, Nukarin, kirkonkylän ja Klaukkalan alueille. Nurmijärven Vesi myy talousvettä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) lisäksi Numlahden, Haaran, Hakapellon, Perttulan, Leppälammen ja Nummimäen vesiosuuskunnille. Nurmijärven Veden riskinarviointi on hyväksytty 13.2.2018.

Nukarin vedenottamolta toimitetaan vettä keskimäärin 88 m3/vrk Nukarille tai kirkonkylään ja sieltä edelleen Klaukkalan käyttöön. Nurmijärven Vesi myy talousvettä lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelulle (HSY) Vantaan Syväojaan 100 m3/vrk, joka on sekoitus mm. kirkonkylään toimitettua talousvettä. Nukarin vedenottamon vedenjakelualueen käyttäjämäärä on noin 28 000 henkilöä. Ottamolle on vuonna 1979 myönnetty vedenottolupa on 1 600 m3/d vuosikeskiarvona. Nukarin raakavesi on laadultaan hyvää, siinä on rautaa ja mangaania erittäin vähän, pohjaveden happipitoisuus on hyvällä tasolla ja hiilidioksidipitoisuus kohtalaisen alhainen. 

Nukarin pohjavesialue noudattelee muodoltaan Vantaanjokilaaksoa. Pohjavesialueeseen kuuluvat jokilaakson reunoilla olevat moreeni- ja soraharjanteet, jotka ovat pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta. Pohjavettä muodostuu myös Vantaanjoesta harjujaksoon rantaimeytymällä. Jokilaakson ympäröivät savikkoalueet ovat pääsääntöisesti maatalousaluetta. Muodostumisalueen rinteillä on haja-asutustyyppistä asutusta ja maatiloja. Pohjavedessä on harvakseltaan havaittu pieniä määriä maataloudesta peräisin olevia kasvinsuojeluaineita ja pestisidejä. Pohjaveden nitraattipitoisuus on ollut satunnaisesti hieman koholla todennäköisesti Vantaanjoen kuormituksesta johtuen. Alueen raakavedestä ja pohjavesihavaintoputkista seurataan pohjavedenpintaa reaaliaikaisesti ja mahdollisia haitta-aineiden jäämiä kahdesti vuodessa.

Ottamolla on 1 kaivo, jolle on saneerauksessa vuonna 2022 rakennettu huoltorakennus. Saneerauksen yhteydessä vanha laitosrakennus on purettu ja korvattu uudella laitosrakennuksella. Uuteen laitosrakennukseen on sijoitettu UV-desinfiointilaite, jolla kaivon raakavesi voidaan desinfioida. UV-desinfioinnin jälkeen talousvesi voidaan johtaa sellaisenaan Nukarille ja/tai kirkonkylään. UV-laitteen rinnalle on asennettu myös kloorausasema hypokloriittikloorausta varten. Laitoksella ei säilytetä natriumhypokloriittia. Normaali käytössä Nukarin vedenottamolta pumpattu raakavesi johdetaan suoraan raakavetenä käsittelyyn Teilinummen vedenottamolle, samoin kuin ennen saneerausta. Vedenkäsittelyn jälkeen vedenottamolla tuotettu talousvesi täyttää talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja -suositukset. Tuotetun talousveden odotusarvo rautapitoisuudelle on alle 15 mg/l ja mangaanille alle 10 mg/l. Talousveden pH on noin 7,2, CO2-pitoisuus noin 10 mg/l ja alkaliteetti noin 1,5.

Nukarin vedenottamon arvioidaan toimivan itsenäisenä vedenottamona 5–40 vuorokautta vuodessa, jolloin vedentuotantomääräksi on arvioitu 36 000 m3.  Laitosrakennukseen sijoitetaan myös Teilinummelta tulevan talousveden paineenkorotuspumppaus Nukarille. Vedenottamon toiminta on kokonaan automatisoitu ja sitä seurataan Nurmijärven Veden automaatiojärjestelmän kaukovalvonnalla 24/7.  

Laitoksen hyväksyminen

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi niille aluehallintovirastoille, elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksille ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, ja varattava näille tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksymispäätöksessään nimettävä talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueet. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annettava hyväksymispäätöksessään hakijalle 20 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset määräykset.

Laitokselle tehdyt tarkastukset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Terveysvalvonta tekee Nukarin vedenottamolle laitostarkastuksen 8.6.2022. Edellinen laitostarkastus ottamolle on tehty 14.7.2020 Teilinummen vedenottamon tarkastuksen yhteydessä. Vuonna 2021 Nukarin vedenottamolle ei tehty terveydensuojelulain mukaista tarkastusta ottamon saneerauksen alkamisen takia. Viimeisimmällä tarkastuksella suositeltiin Nukarin kaivon huoltotilan tiivistämistä valumavesien kaivoon pääsemisen estämiseksi sekä suojauksen asentamista vedenottamon purkuputken päähän.

Pyydetyt lausunnot

Nukarin vedenottamon hyväksymishakemus lähetettiin tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI), Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Vantaan terveydensuojeluviranomaiselle. ESAVI:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen mahdolliset lausunnot asiaan liittyen pyydettiin toimittamaan 31.5.2022 mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta saatiin lausunnot määräaikaan mennessä. Vantaan terveydensuojeluviranomaiselle hakemus laitettiin tiedoksi perjantaina 3.6.2022 mahdollista lausuntoa varten. Vantaan ympäristöterveydeltä saatiin lausunto 6.6.2022.

ESAVI toteaa 31.5.2022 päivätyssä lausunnossaan (ESAVI/18566/2022) seuraavaa: Muutos varmistaa laitoksen toimittaman veden mikrobiologista laatua. Pohjavesialueelle voi imeytyä viereisen Vantaanjoen vettä, minkä vuoksi jatkuvatoiminen UV-desinfiointi ja hypokloriittikloorausmahdollisuus ovat tärkeä lisä vedenkäsittelyssä. Ajantasaiseen riskinarviointiin pohjautuva valvontatutkimusohjelma sekä häiriötilannesuunnitelma on päivitettävä vastaamaan muuttuvaa tilannetta.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa 31.5.2022 ja 9.5.2022 seuraavaa: Hakemus vaikutti asialliselta. Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa eikä lausuttavaa Nurmijärven Veden Nukarin pohjavedenottamon muutokseen.

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen toteaa 6.6.2022 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

ESAVI:n lausunto huomioitiin päätöksen teossa.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen

Nurmijärven Vettä ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5.kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja muita asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Päätösehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä Nurmijärven Veden Nukarin laitoksen hyväksymishakemuksen, koskien Nukarin vedenottamoa
  • toteaa, että mahdolliset Nukarin laitostarkastuksella havaitut puutteet tulee korjata tarkastuskertomuksessa anettuun määräaikaan mennessä ennen laitoksen käyttöönottoa
  • toteaa, että laitoksen riskinarviointi, valvontatutkimusohjelma ja häiriötilannesuunnitelma on päivitettävä vastaamaan muuttunutta tilannetta

 

Perustelut

Muutoksen alaisella laitoksella on voimassa oleva valvontatutkimusohjelma, jonka mukaisesti laitoksen toimintaa valvotaan. Laitokselle on sovittu terveydensuojeluviranomaisen tarkastus 8.6.2022, jossa tarkastetaan laitoksen tilat ja toiminta. Tarvittaessa laitokselle annettaan toimenpidekehotuksia tai -suosituksia tarkastuksella havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Maksu

Vesilaitoksen olennaisen toiminnan muutoksen päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 104 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h). Laitostarkastus veloitetaan toimijalta erikseen.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan terveydensuojeluviranomaisella. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Vesilaitoksen hyväksymishakemus 4.5.2022, Nurmijärven Vesi Nukarin vedenottamo, Nurmijärvi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/18566/2022

Uudenmaan ELY-keskuksen vastaus lausuntopyyntöön 9.5.2022 ja 31.5.2022

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto 6.6.2022

Nurmijärven Veden valvontatutkimusohjelma 2021–2025

Nurmijärven Veden WSP-riskinarviointi 6.6.2022

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurmijärven Vesi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan terveydensuojeluviranomainen

Muutoksenhaku

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000
Faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1.    päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2.    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset
3.    vaatimusten perustelut
4.    mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.