Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 63 NCC Industry oy yhteislupahakemus, lausunto, Isoahteen kiviainesalue, Hyvinkää

TUUDno-2022-977

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö 

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa NCC Industry oy:n maa-ainesten ottoa koskevasta maa-aineslupahakemuksesta sekä louhintaa- ja murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (yhteislupahakemus). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt lisäaikaa lausunnon jättämiselle 20.6.2022 asti. 

Hanketta koskevat tiedot 

NCC Industry oy on toimittanut ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisen yhteislupahakemuksen, joka koskee maa-ainesten ottoa, kallion louhintaa ja murskausta kiinteistöillä Kalkkivuori (106-405-1-454) ja Puronvarsi (106-405-1-628). Suunnitelma-alue sijaitsee Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä Hangonväylän pohjoispuolen läheisyydessä. Ottoalueen lähin reuna sijaitsee noin 900 metrin päässä Nurmijärven kuntarajasta. 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on 42,4 ha, ottamisalueen 19,93 ha ja kokonaisottomäärä 2 090 000 m³. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan 15 vuodeksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupaa haetaan myös maisemointi- ja meluntorjuntatarkoituksessa alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanottoon, joita hakijan mukaan voidaan myös mahdollisuuksien mukaan seuloa ja kierrättää uusiokäyttöön. Pilaantumattomia ylijäämämaita vastaanotetaan alueelle enintään 49 500 t/a (n. 30 000 m³). 

Hakemuksen mukaan toimintaa harjoitetaan kysynnän mukaan noin 1–4 kuukauden pituisissa jaksoissa (ei 15.6–15.8. välisenä aikana). Toiminta-ajat ovat seuraavat: poraus ma-pe klo 7–21, räjäytykset ma-pe klo 8–18, rikotus ma-pe klo 8–18, murskaus ma-pe 7–22, kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6–22 (tarvittaessa lauantaisin ja läpivuoden klo 7–18) ja ylijäämämaiden vastaanotto ma-pe 7–22. Toimintaa ei ole arkipyhinä.  

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee ottamisalueen eteläpuolella noin 330 m etäisyydellä. Lähellä ei ole laajempia vakituisen asutuksen alueita. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat noin 600 m päässä kohteesta lounaaseen ja lähin luonnonsuojelualue 500 m etäisyydellä ottoalueesta. Kohdekiinteistölle on tehty luonto-, melu- ja maisemaselvitykset. Alueelle rakennetaan meluvalleja meluntorjuntaa varten. Alueen pintavedet kulkeutuvat Löytlamminojan ja Vihtiojan kautta ottamisalueen länsipuolella 550 m päässä sijaitsevaan Vihtijärveen. Ottamisalueen eteläpuolella sijaitsee vedenhankinnalle tärkeä Kiljavan pohjavesialue (1E-luokka, tunnus 0154352). Hakija esittää seurattavaksi toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, ympäristöön, vesistöihin ja pohjavesille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, marjo.alho@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto 

Lausuntopyyntöä koskevan yhteislupahakemuksen suunnittelualue sijaitsee Hyvinkään kaupungin alueella Nurmijärven kunnan pohjoispuolella. Nurmijärven kunnan alueella lähin häiriintyvä kohde on Sääksjärven pohjoispuolella sijaitseva leirikeskus, noin 1,1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta lounaaseen. Suunnittelualueen ympäristössä on runsaasti loma-asutukselle tarkoitettuja kiinteistöjä sekä Hyvinkään kaupungin Vihtilammin alueella että Vihdin kunnan Vihtijärven alueella. 

Lupahakemuksessa esitetyssä meluselvityksessä (Promethor 18.4.2022) on mallinnettu toiminnan aiheuttama melu tilanteessa, jossa suunnittelualueella on porausta ja murskausta. Mallinnuksessa on otettu huomioon poravaunu, murskauslaitos, kaksi pyöräkuormaajaa tai muuta työkonetta sekä rikotin. Mallinnuksen toiminta-ajat ovat lupahakemuksen mukaiset. Melumallinnuksen mukaan lupahakemuksessa esitystä kiviaineksen otto- ja jalostustoiminnasta aiheutuva melutaso Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevassa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa on alle 45 dB(A) klo 7-22. Vaikka melumallinnuksen mukaan toiminnan aiheuttama keskiäänitaso alittuu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, voi toiminnasta aiheutuvista lyhytaikaisesta melutapahtumista (kolahdukset, iskuvasara) siitä huolimatta aiheutua naapuruussuhdelain tarkoittamaa häiriötä erityisesti suunnittelualueen ympäristössä olevalle vapaa-ajan asutukselle. Haitan arvioinnissa tulee ottaa huomioon lupahakemuksessa esitetyt vuorokautiset toiminta-ajat. Vapaa-ajan asunnoille aiheutuvan kohtuuttoman haitan osalta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että lupaviranomaisen tulee harkita päätöksessään, onko toiminnalle syytä määrätä koko kesäkuukausia koskeva toimintatauko 1.6.-31.8. 

Lähin 1 -luokan pohjavesialue (Kiljava 0154352) sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella siten, että suunnittelualueen eteläinen osa ulottuu pohjavesialueelle. Hakemuksessa esitetty 30 metrin suojainen puustovyöhyke huomioon ottaen varsinaiset kiviainesten otto- ja jalostustoimintaan liittyvät toiminnot sijoittuvat kuitenkin kokonaisuudessaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Geologian tutkimuskeskuksen 13.7.2007 tekemän Kiljavan pohjavesialueen rakenneselvityksen 2006-2007 mukaan pohjaveden virtaussuunta suunnittelualueen eteläpuolella on pohjavesialueelta kohti suunnittelualuetta. Pohjaveden virtaussuunnasta huolimatta toiminnanharjoittajalta tulee edellyttää pohjaveden laaduntarkkailua suunnittelualueen eteläpuolelta. Kiljavan pohjavesialue on nimetty riskialueeksi ja pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi.

Toiminnalle tulee antaa melu- ja pölypäästöjä ja niiden tarkkailua koskevia kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaisia lupamääräyksiä. Uudelle kiviainesten ottotoiminnalle ei tule myöntää aloituslupaa, koska täytäntöönpano voi tehdä muutoksenhaun hyödyttömäksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sähköisesti: kirjaamo[at]hyvinkaa.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.