Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 68 Muut asiat

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

  • Hyvinkään kaupungin kanssa käydään keskusteluja yhteistyöstä ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa vuoden 2024 alusta alkaen.

 

Palojoen bitumihajuhaitta

  • Esa Lahtelan käsiteltäväksi tuoma asia: Toivon saavani vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Toiminnan harjoittaja järjesti yleisötilaisuuden itse tehtaalla, jossa kerrottiin, mitä on tehty hajuhaitan korjaamiseksi. Toiminnanharjoittaja uskoi haitan merkittävästi vähentyneen tai jopa poistuneen, miltä näyttää. 1. Ympäristövalvonnan näkemys aseman nykytilasta: Onko laitoksen toiminta nyt tarkoituksen mukaisella tasolla? Onko ongelmista raportoitu tähän mennessä ja miten paljon? Kuinka monesti on hajuongelmien johdosta jalkauduttu maastoon? Onko määrä oikein suhteessa tehtyihin havaintoihin/ilmoituksiin? 2. Asfalttiaseman rekisteröinti: Onko rekisteröinnissä annettavissa tiedoissa ollut puutteita siinä vaiheessa, kun rekisteröinti kirjattu? 3. Onko toiminnanharjoittajalle tällä hetkellä vireillä hallintopakkokeinoja / uhkasakkoja? Jos on, niin mistä asioista? 4. Vuosi-ilmoituksen 2021 käsittely: Onko toiminnanharjoittajan laatima vuosi-ilmoitus ollut asetuksen mukainen? Jos ei ole ollut, onko toiminnanharjoittajaa vaadittu täydentämään puutteet? 5. Päästömittaukset ja hajumallinnus 2022: Hajumittauksen mukaan syksyllä 2021 näytteessä ollut 2400 hajuyksikköä / m3, nyt toukokuun mittauksessa vastaava lukema 19 000 hajuyksikköä/m3. Luvut eivät anna ymmärtää, että hajuhaitta olisi poistunut. 6. Mikä aine tai mitkä aineet ovat hajun aiheuttajia? Jos tätä ei tiedetä, niin on myöskin tosi vaikeaa korjata alkusyytä. 
  • Ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alhon johdolla keskusteltiin GRK:n valvontatilanteesta. Ympäristövalvontapäällikkö kertoi, että toiminnan hajupäästöjen selvittämisessä noudatetaan lautakunnan päätöstä 19.4.2022 § 43. Ympäristövalvonta tekee laitoksella tarvittavia valvontatoimia.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.