Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 14.6.2022

§ 60 Läsnäolo- ja puheoikeus ympäristölautakunnan kokouksessa

Valmistelija

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön (Valtuusto 10.12.2018 § 150) 15 luvussa määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Mainitun luvun 113 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo-​ ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä pormestarilla,​ kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa,​ ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää hallintosäännön 113 §:n 2 mom. mukaan muiden henkilöiden läsnäolo-​ ja puheoikeudesta.

Ympäristökeskuksen toimintasäännön 6 §:n mukaan Keski‐Uudenmaan ympäristölautakunnan kokouksiin osallistuu pöytäkirjanpitäjänä toimiva ympäristökeskuksen hallintosihteeri.

Hallintosihteeriä sijaistavan toimistosihteerin on hyvä osata tarvittaessa toimia myös ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja sen vuoksi hänen on tarpeen osallistua lautakunnan kokouksissa pöytäkirjan laadintaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, leena.sjoblom@tuusula.fi

Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta myöntää läsnäolo-​ ja puheoikeuden loppuvuoden 2022 kokouksiin toimistosihteeri Tanja Koskiluoma-Heinolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Antti Vaittinen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.