Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Tuusulanjärven ruoppaaminen, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Tuusula

TUUDno-2020-449

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, liisa.garcia@tuusula.fi
Jaana Hietala, ympäristösuunnittelija, jaana.hietala@tuusula.fi
Mia Honkanen, ympäristösuunnittelija, mia.honkanen@tuusula.fi
Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.2.2020 pyytänyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta lausuntoa Tuusulan kunnan hakemuksesta Tuusulanjärven ruoppaamisesta (Dnro ESAVI/22565/2019). Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus). Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Lausuntoa on pyydetty 23.3.2020 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 17.4.2020 asti.

Hakemus

Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 26.6.2019.

Tuusulan kunta hakee vesilain mukaista lupaa Tuusulanjärven ruoppaamiseen yhteisillä vesialueilla 858-876-1-0 ja 858-409-876-1. Ruopattavan alueen pinta-ala Tuusulanjärven itärannalla on noin 55 520 m2 ja ruoppausmassan suuruus arviolta 20 000 m3. Järven eteläosassa Natura-alueella ruopattavan massan määrä on noin 2 500 m3.

Ruoppaus tehdään Big Float -ruoppauskoneella vedestä kauharuoppauksena. Massat siirretään proomulle, jolla ne kuljetetaan rannalle välivarastointiin. Ruoppausmassa on välivarastoinnissa noin 1 - 2 viikkoa kunnan omistamalla Kaukjärvenrannan pellolla kiinteistöllä 858-405-3-628 tarpeeksi kaukana rannasta, jolloin massasta häviää vettä ja kuljetusten määrä vähenee (ekologisuus). Ruoppausmassa on liejua tai mutaa. Ruoppaus tehdään lintujen pesintäkauden ja virkistyskauden ulkopuolella.

Rantojen ruoppaaminen on osa Tuusulanjärven monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen. Tuusulanjärvi on vaarassa kasvaa umpeen. Kunnostuksella pyritään parantamaan rantojen käyttökelpoisuutta poistamalla runsasta vesi- ja rantakasvillisuutta. Tuusulanjärven rantoja on ruopattu aiemminkin. Järven eteläpään Natura-alueella on tarkoitus poistaa reunapalteita ja kaivaa väylästö lintujen pesimä- ja ruokailupaikaksi vuonna 2016 laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tuusulanjärven itärannalla ruoppauksen tarkoituksena on edistää ja parantaa virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Rannalle on suunnitteilla venevalkama, uimaranta ja kelluva rantareitti.

Tuusulan kunta omistaa Kaukjärvenrannan puistoalueen. Vesialueen osakaskunnilta on saatu suostumus ruoppaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Tuusulan kunnan hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Hakemuksessa on kaksi erillistä aluetta, joille haetaan lupaa ruoppaukseen. Tuusulanjärven eteläosan alue sijaitsee Natura-verkostoon kuuluvalla Tuusulanjärven lintuvesi -alueella (FI0100046). Tuusulanjärven itärannan alue ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueella.

Tuusulanjärven eteläosan alue sijaitsee Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava-alueella. Natura-alue on merkitty osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL-2). Suurimmassa osassa itärannan ruopattavaa aluetta on voimassa Kirkonseutu ja kunnantalonseutu -asemakaava. Pohjoisin osa itärannan ruopattavasta alueesta sijaitsee osittain Krapin asemakaava-alueella. Ruopattava alue sijaitsee kaavojen vesialueella. Ruoppausmassojen välivarastointialueella on voimassa Kirkonseutu rakennuskaavan muutos -asemakaava. Ruoppausmassojen välivarastointialue on kaavassa puistoaluetta.

Etelärannan alue

Tuusulanjärven etelärannalle suunniteltu ruoppaus perustuu Natura-alueelle vuonna 2016 yhteistyöryhmässä valmisteltuun hoitosuunnitelmaan. Ympäristölautakunta katsoo, että eteläosan ruoppaus voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti.

Itärannan alue

Itärannalle suunniteltu 700 metrin pituinen rantaruoppaus on erittäin laaja ja saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa ranta- ja vesiluonnolle. Tuusulanjärven tiiviisti rakennetulla itärannalla vesi- ja rantakasvillisuus on enimmäkseen melko vähäistä. 1920-luvulta peräisin olevasta kasvillisuuskartasta ja vanhoista valokuvista voi nähdä, että rantojen kasvillisuusalueet eivät ole laajentuneet, vaan vähentyneet asukkaiden tekemien rantaruoppausten takia. Vastoin hakemuksessa esitettyä, Tuusulanjärven itäranta ei ole vaarassa kasvaa umpeen.

Tuusulanjärven rantojen hoidosta tehtiin kokonaisvaltainen suunnitelma vuonna 2000, jonka suositusten perusteella venevalkaman ja kirkkorannan välille ruopattiin rannan suuntainen väylä veden vaihtuvuuden lisäämiseksi. Ruoppausalueen pinta-ala oli 7 500 m2. Vesiväylää on tämän jälkeen pidetty avoimena niittojen avulla.

Erityiset luontoarvot

Gustavelundin ja Tuuskodon välinen ranta-alue on säästynyt rakentamiselta ja alueen rantakasvillisuus linkittyy arvokkaaseen uhanalaisia luontotyyppejä sisältävään rantalehtoon. Ranta-alue edustaa hyvin alueelle tyypillistä rantaluontoa, kuuluu olennaisena osana maisemaan ja kasvillisuus suojaa rantaa eroosiolta. Laaja kasvillisuuden poisto vähentää kalanpoikasten kasvupaikkoja ja linnuston elinalueita. Alue on tärkeä ruovikkolintujen, kuten ryti- ja ruokokerttusen, pesimäalue. Siellä pesii myös runsaasti vesilintuja, sillä alue on rauhallinen ja suojaisa. Vesilinnustoon kuuluvat mm. sinisorsa, telkkä ja rantasipi.

Venevalkaman ympäristön on todettu olevan lepakoille tärkeää ruokailualuetta, lajeista on tavattu pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii), vesisiippaa (Myotis daubentonii) ja viiksi/isoviiksisiippaa (Myotis mystacinus / Myotis brandti). Ranta-alueiden on todettu olevan lepakoille merkityksellisiä koko kesäkauden aikana, ruovikkoisten rantojen etenkin pohjanlepakoille kesällä. Suojaisissa pohjukoissa, joissa rantakasvillisuutta esiintyy, esiintyy myös enemmän lepakoiden ravintona käyttämiä hyönteisiä. Rantojen vedenpintaa varjostavan puuston on todettu olevan tärkeä suoja mm. vesisiipan saalistukselle. Ruoppauksen yhteydessä monesti myös rantapuustoa/pensaita raivataan, mikä voi heikentää lepakoiden elinolosuhteita. Hakemuksesta ei käy ilmi, miten menetellään rantapuuston/pensaiden suhteen. Hakemuksesta ei myöskään selviä, mikä on ruoppauskoneen kulkureitti. Myös koneen kulun mahdollistaminen saattaa johtaa rantapuuston poistoon.

Viitasammakoita on havaittu venevalkaman molemmin puolin, lisäksi lajia on tavattu Piiliojan suulla, jonka edustalla on myös havaintoja jättisukeltajasta. Hakemuksen liitteenä olevasta vihersuunnitelman asemapiirustuksesta puuttuu kokonaan keväällä 2015 havaitut viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat. Hakemuksessa on tuotu esille, että viitasammakoille ja jättisukeltajille on lisätty suoja/puskurivyöhyke, hakemuksesta ei kuitenkaan käy ilmi tämän vyöhykkeen laajuutta. Viitasammakon soidinpaikat saattavat vaihdella vuosittain mm. rantojen sulamisajankohdasta ja vedenpinnan korkeudesta johtuen. Siksi ruoppauksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi varovaisuusperiaatteen mukaisesti pyrkiä huomioimaan kaikki lajin lisääntymis- ja levähdysalueiksi potentiaaliset habitaatit. Viitasammakolle soveliaat kutualueet on esitetty Faunatican raportissa (Luontoselvitykset Tuuskodon rannassa Tuusulassa 2018).

Viitasammakko (Rana arvalis), jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) ja kaikki lepakot ovat luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja tiukasti suojeltuja lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49.1 §:n nojalla kielletty. Ympäristölautakunta katsoo, että kokonaisuudessaan hakemus on tältä osin puutteellinen, eikä siinä ole riittävällä tarkkuudella kuvattu luontoarvojen huomioimista ja niiden turvaamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä, jotta voitaisiin varmistaa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja säilyminen alueella.

Hakemuksessa esitetty ruoppaus on laaja-alainen toimenpide ja se tapahtuu viitasammakon ja jättisukeltajan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tai niiden läheisyydessä. Koska lähes koko esitetty toimenpidealue on viitasammakon esiintymisaluetta/lajille potentiaalista habitaattia, tulisi arvioida voitaisiinko vastaavat rannan virkistyskäyttöä tukevat vaikutukset saavuttaa ruoppausta kevyemmin keinoin esim. niitoilla ruoppauksen sijaan. Myös tässä tapauksessa direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee turvata. Ympäristölautakunta katsoo, että etenkin Piiliojan luona, jossa esiintyy viitasammakon lisäksi myös jättisukeltajaa, ruoppauksesta tulisi luopua kokonaan.

Mikäli lupa ruoppauksen suorittamiselle myönnetään, tulisi luontoarvojen suojaamiseksi antaa määräyksiä:

a) Toimenpiteet tulee tehdä kasvukauden ulkopuolella aikaisintaan loppusyksystä, jolloin ruoppauksen aiheuttamat rehevöitymishaitat jäävät mahdollisimman pieniksi ja mahdolliset haitat pesivälle linnustolle ja direktiivilajeille saadaan minimoitua.

b) Tiukasti suojeltujen viitasammakon ja jättisukeltajan esiintymispaikat suojavyöhykkeineen tulee rajata selkeästi näkyville ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

c) Viitasammakkojen ja jättisukeltajien elinkiertoon kuuluu myös maavaiheita vedessä elämisen ohella. Lajien kulku rantaan tulee turvata.

Kasvillisuuden merkitys Tuusulanjärven tilaan

Tuusulanjärven ravinnekuormitus on kaksinkertainen sietokykyyn nähden ja rantakasvillisuuden merkitys ravinteiden sitojana on merkittävä. Ravinteiden pidättyminen on erityisen tärkeää Piiliojan suulla, jonka noin 6 km2:n kokoisella valuma-alueella on asutusta, maatalousalueita ja golf-kenttä. Rannan kasvillisuus suojaa järveä Piiliojan varressa sijaitsevan Rantatien jätevesipumppaamon ylivuodoilta ja muulta ojan valuma-alueelta tulevalta ravinne- ja kiintoainekuormitukselta.

Matalissa rehevissä järvissä vesikasvit ovat merkittäviä leväkukintojen vähentäjiä, sillä kasvit ja niiden pinnalla elävät lajit kilpailevat ravinteista vedessä irrallaan elävien levien kanssa. Rantojen vesikasvillisuus tarjoaa myös lisääntymis- ja ruokailuympäristöjä kaloille sekä pesimäpaikkoja linnuille. Vesikasvillisuus vähentää lisäksi aallokon aiheuttamaa rantojen eroosiota.

Suunnitellun uimarannan kohdalla Tuuskodon edustalla kasvillisuus on melko niukkaa eikä sen vähentäminen ruoppauksella ole tarpeen vesiensuojelun kannalta.

Ruoppausmassan sijoittaminen

Lupahakemuksesta ei käy ilmi ruoppausmassan lopullinen sijoituspaikka. Ruopattavan alueen pinta-ala ja syntyvän ruoppausmassan määrä ovat arvioita. Lupahakemuksessa on esitetty eteläosan alueelta kertyvän noin 2 500 m3 ja itäosasta arviolta 20 000 m3 ruoppausmassaa eli yhteensä noin 22 500 m3. Hakemuksen täydennyksessä on esitetty piirroskuva ruoppausmassojen välivarastointipaikasta, jonka tilavuus on noin 1 000 m3. Syntyvä ruoppausmassa ei mitenkään mahdu esitettyyn välivarastointipaikkaan.

Alkuperäisessä hakemuksessa esitetty ruoppausmassojen välivarastointipaikka eroaa täydennyksessä esitetystä. Epäselväksi jää, onko massoja tarkoitus läjittää molemmille alueille vai vain täydennyksessä esitetylle alueelle. Alkuperäisessä hakemuksessa esitetty ruoppausmassojen välivarastointipaikka on sama kuin Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaarekkeen ruoppausmassojen välivarastointipaikka (Dnro ESAVI/3036/2019). Toisen ruoppaushankkeen syntyvien ruoppausmassojen määräksi on arvioitu 2 000 m3.

Ympäristölautakunta katsoo, että ruoppausmassan väli- ja loppusijoituspaikat tulee suunnitella tarkemmin. Suunnitelmasta tulee myös käydä ilmi, mihin ruopattava kasviaines tullaan sijoittamaan. Ruopattavan aineksen käsittelystä ei saa aiheutua haittaa sijoituspaikoille eikä Tuusulanjärvelle. Kuivatusvesien laatua ei ole arvioitu hakemuksessa. Massojen ja kuivatusvesien valuminen esim. sadeveden mukana käsittelemättöminä takaisin vesistöön tulee ehdottomasti estää lisäkuormituksen ehkäisemiseksi.

Ruoppausmenetelmä

Hakemuksessa on esitetty ruoppauksen tekotavaksi vedestä tehtävää kauharuoppausta. Massat siirretään proomulle, jolla ne kuljetetaan rannalle välivarastointiin. Epäselväksi jää, miten massat siirretään proomusta välivarastointipaikkaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla. Proomu itsessään voi sekoittaa matalilla vesialueilla potkurivirtauksilla pohjasedimenttiä.

Vaikutusten seuraaminen

Ruoppaus aiheuttaa työnaikaista veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Samentunut vesi kulkeutuu virtausten mukana eri suuntiin ruoppauspaikalta. Tuore, löyhä sedimentti, jonka vesi- ja orgaanisen aineksen pitoisuus on suuri, on altis leviämään ruoppaustilanteessa. Ruoppaustoimenpiteiden vaikutuksesta sedimentin sisältämät ravinteet vapautuvat vesistöön ja saattavat aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Mikäli ruopattavassa vesistössä on runsaasti ravinteikasta pohjaliejua ja orgaanista ainesta, saattavat pohjan ja alusveden happiolosuhteet heiketä ja rehevöityminen lisääntyä. Kiintoaineen leviämistä työn aikana ja sen jälkeen voidaan mitata mm. sameus-, ravinne- ja happimittauksin. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään vaikutustarkkailua eikä erityisiä toimenpiteitä kiintoaineen leviämisen estämiseksi ruoppauspaikalta. Ympäristölautakunta katsoo, että vaikutusten tarkkailun ja kiintoaineen leviämisen estämistoimenpiteiden tarpeellisuutta tulee vielä harkita.

Ympäristölautakunnan näkemys hankkeen toteuttamisedellytyksistä

Hakemuksen mukaisella Tuusulanjärven itärannan laaja-alaisella ruoppauksella voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen luontoon ja Tuusulanjärven tilaan. Ympäristölautakunta katsoo, etteivät hakemusasiakirjat sisällä riittäviä selvityksiä hankkeen vaikutuksista.

Tuusulanjärvessä on viime vuosina ollut useita ruoppaushankkeita ja nyt käsiteltävä hakemus sisältää myös toisen alueen ruoppauksen. Harkittaessa luvan myöntämisen edellytyksiä, tulisi ottaa huomioon myös tämän hankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset alueella muuten vireillä olevien ja jo suoritettujen ruoppaushankkeiden osalta. Kokonaisuudessaan tulisi varmistua, ettei yksittäisen toimenpiteen seurauksena tai niiden yhteisvaikutuksena aiheudu Tuusulanjärven tilan heikkenemistä.

Hakemuksen mukainen hanke on osa kunnan Tuusulanjärven ja -joen virkistyskäytön edistämishanketta, eikä se ole osa Tuusulanjärven kunnostushanketta, joka on useiden vuosien aikana tehnyt tavoitteellista vesiensuojelun edistämistä järvellä. Ympäristölautakunta katsoo, että virkistyskäyttöedellytysten parantaminen on sinänsä yleisen edun kannalta merkittävää. Jos kuitenkin samalla aiheutetaan vesistön tilan heikkenemistä, ei myöskään tavoitteita virkistyskäytön edistämiseksi voida saavuttaa.  Tuusulanjärven rantojen hoidosta vuonna 2000 tehdyn kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisesti itärannalla on jo ruopattu venevalkaman ja kirkkorannan välille rannan suuntainen väylä veden vaihtuvuuden lisäämiseksi. Vesiväylää on tämän jälkeen pidetty avoimena niittojen avulla. Suunnitellun uimarannan kohdalla Tuuskodon edustalla kasvillisuus on melko niukkaa eikä sen vähentäminen ruoppauksella ole tarpeen vesiensuojelun kannalta. Ympäristölautakunta katsoo, että maltillinen vesikasvien poisto uimarannan leveydeltä on kuitenkin mahdollista, mikäli uimarannan rakentaminen sen vaatii.

Ympäristölautakunta katsoo, edellä esitetty huomioiden, että virkistyskäytön edistämiseksi tulisi selvittää, voitaisiinko vastaavat edut tai jopa virkistyskäytön kannalta parempi lopputulos saavuttaa haettua kevyemmin toimenpitein, jolloin myös vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot tulisivat paremmin huomioiduiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, liisa.garcia@tuusula.fi
  • Jaana Hietala, ympäristösuunnittelija, jaana.hietala@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.9.2020 pyytänyt Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Tuusulan kunnan Tuusulanjärven ruoppaamishakemuksen täydennyksistä (Dnro ESAVI/22565/2019). Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus). Täydennysasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Lausuntoa on pyydetty 30.9.2020 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 19.10.2020 asti.

Hakemuksen täydennys

Tuusulanjärven itärannan ruoppausaluetta on supistettu aiemmin esitetystä. Tuuskodon edustan ruoppausalueen pinta-ala on nyt noin 8 000 m2 (massamäärä 4 000 m3) ja Gustavelundin edustan pinta-ala on noin 3 500 m2 (massamäärä 1 750 m3). Ruoppausta ei toteuteta viitasammakon eikä jättisukeltajan esiintymisalueilla eikä Piiliojan edustalla. Viitasammakon ja jättisukeltajan esiintymisalueille ei esitetä suoja-alueita, vaan sen sijaan työmaa-alue rajataan mahdollisuuksien mukaan silttiverholla kiintoaineen kulkeutumisen estämiseksi. Silttiverho toteutetaan, jos se ei työteknisesti aiheuta kohtuuttomia vaikeuksia työhön. Rantojen puustoa ja pensaita ei hankkeen yhteydessä kaadeta tai poisteta, joten lepakoiden elinolosuhteet eivät tule heikentymään ruoppauksen myötä.

Ruopattavassa sedimentissä esiintyy hyvin pieniä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteistä ei arvioida aiheutuvan ekotoksista riskiä sedimentin ruoppauksen yhteydessä. PFAS-yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajan ja arseenin sekä koboltin pitoisuudet ylittivät kynnysarvon hyvin lievästi. Arseeni- ja kobolttipitoisuudet ylittivät kynnysarvon lisäksi alueellisen taustapitoisuuden. Ruoppausmassat tulee sen vuoksi sijoittaa maankaatopaikalle tai muulle vastaavalle alueelle, jolla on lupa vastaanottaa kynnysarvomaita.

Hakemuksessa esitettyä sedimenttien välivarastointialuetta laajennetaan tarpeen mukaan siten, että riittävä massamäärä saadaan kuivatettua. Massan kuivuminen tapahtuu pääasiassa johtamalla massasta erottuva vesi suotopenkereen läpi hallitusti takaisin Tuusulanjärveen. Koska ruoppausmäärä on kohtalaisen pieni, ei varsinaisen laskeutusaltaan toteutusta suotopatona toimivan penkereen lisäksi esitetä. Sen sijaan lasku-uoma toteutetaan riittävän leveänä, jotta siihen voidaan tarvittaessa asentaa toinen suotopato ennen kuin vesi johdetaan Tuusulanjärveen laskevaan ojaan. Suotovedet voivat sisältää kiintoainesta, ravinteita ja haitta-aineita. Ruoppausmassa sisältää vähäisessä määrin kasviainesta, joka toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Ruoppaustyön arvioitu kesto on noin 2 kuukautta. Välivarastoinnin kestoaika riippuu massan kuivumisnopeudesta ja sääolosuhteista työn aikana. Välivarastointialue on käytössä korkeintaan 6 kuukauden ajan.

Ruoppauksen yhteydessä vesifaasiin muodostuu kiintoainesta massojen liikuttelun seurauksena. Kiintoaines aiheuttaa veden samentumista paikallisesti, lähellä ruoppausaluetta. Ruoppaukset toteutetaan lintujen pesimäajan ulkopuolella, joten ne eivät myöskään tapahdu viitasammakon tai järven pääasiallisten petokalojen kudun aikana. Samoin jättisukeltajien muninta ajoittuu keväälle lintujen pesimäaikaan.

Ruoppauksen aikaisia vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan kahden viikon välein otettavin vesinäyttein. Näytteet otetaan työn keston ajan ruoppausalueen välittömästä läheisyydestä (noin 20 m etäisyydeltä) ja taustapisteestä noin 100 m etäisyydeltä. Näytteet otetaan noin 1 m syvyydeltä. Vesinäytteistä analysoidaan sameus ja happipitoisuus. Jos näytteiden sameus eroaa 200 NTU, tehdään työmaalla sameuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä teknisesti toteutettavissa olevin keinoin. Sedimenttien välivarastointialueelta tulevasta suotovedestä otetaan näytteet kahden viikon välein. Näytteistä analysoidaan ravinteet (kokonaistyppi ja -fosfori) sekä kiintoaineksen pitoisuus. Jos suotovesinäytteen sameus on suurempi kuin 20 m etäisyydeltä ruoppaustyömaasta otetun näytteen sameus, toteutetaan välivarastointialueella veden laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Tuusulan kunnan hakemuksen täydennyksistä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan lausunto

Erityiset luontoarvot

Tuusulanjärven itärannan ruoppausalue on rajattu pois viitasammakon (Rana arvalis) ja jättisukeltajan (Dytiscus latissimus) esiintymisalueilta. Viitasammakon ja jättisukeltajan esiintymisalueille ei kuitenkaan esitetä suoja-alueita ja esiintymisalueita suojataan silttiverholla, jos se ei aiheuta kohtuuttomia vaikeuksia työhön. Viitasammakko ja jättisukeltaja ovat luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja tiukasti suojeltuja lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49.1 §:n nojalla kielletty. Ympäristölautakunta katsoo, että suoja-alueiden puuttuminen ja silttiverhon mahdollinen toteuttamatta jättäminen saattavat heikentää viitasammakon ja jättisukeltajan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Luvassa tulee antaa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojaamiseksi tarpeelliset määräykset riittävästä suojaetäisyydestä ja veden samentumisen estämiseksi tarpeellisista toimista.

Ruoppausmassan sijoittaminen

Tuusulanjärven itärannan ruoppausaluetta on pienennetty yhdestä isosta 55 520 m2 alueesta (massamäärä noin 20 000 m3) kahteen pienempään, yhteensä noin 11 500 m2 kokoiseen alueeseen (massamäärä noin 5 750 m3). Itärannan ruoppausalueen lisäksi Tuusulanjärven ruoppaaminen käsittää etelärannan alueen, jossa ruopattavan massan määrä on noin 2 500 m3. Ruoppausmassaa muodostuu yhteensä siis noin 8 250 m3. Tämän lisäksi Kaukjärvenrannan pellolle kiinteistölle 858-405-3-628 on tarkoitus välivarastoida myös Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaarekkeen ruoppausmassat (Dnro ESAVI/3036/2019) (massamäärä noin 2 000 m3). Kiinteistölle tullaan siis välivarastoimaan kaiken kaikkiaan noin 10 250 m3 ruoppausmassaa. Hakemuksessa on esitetty piirroskuva ruoppausmassojen välivarastointipaikasta, jonka tilavuus on noin 1 000 m3. Täydennyksen mukaan välivarastointialuetta laajennetaan tarpeen mukaan. Ympäristölautakunta katsoo, että ruoppausmassan välivarastointipaikasta ja sen laajentamisesta ei ole esitetty tarpeeksi yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotta voitaisiin arvioida, saadaanko ruoppausmassat sijoitettua sinne asianmukaisesti.

Hakemuksen täydennyksessä on esitetty, että välivarastointialue on käytössä korkeintaan 6 kuukauden ajan. Alkuperäisen hakemuksen mukaan ruoppausmassan oli tarkoitus olla välivarastoinnissa noin 1 - 2 viikkoa. Ympäristölautakunta katsoo, että 6 kuukauden mittainen välivarastointiaika tulee ottaa lupapäätöksessä huomioon. Välivarastoinnin vaikutukset saattavat siten kohdistua myös järven virkistyskäytön ja luontoarvojen kannalta erityisen herkkään ajankohtaan. Lupamääräyksin pitää siksi varmistaa, ettei välivarastoinnista ja sedimentin kuivatusvesistä aiheudu haittaa järven virkistyskäytölle tai luontoarvoille.

Vaikutusten seuraaminen

Hakemuksen täydennyksessä esitetään, että ruoppauksen vesistövaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pisteestä kahden viikon välein. Vesinäytteistä on tarkoitus analysoida sameus ja happipitoisuus. Ympäristölautakunta katsoo, että vesinäytteistä tulisi analysoida myös ravinteet (kokonaisfosfori ja -typpi), haitta-aineet sekä kiintoaine. Näytteidenottotiheyttä tulisi vielä pohtia tarkemmin, sillä jos seuranta on liian harvaa, ei kuormituksen nousuun ehditä reagoida riittävän nopeasti.

Ruoppauksen tarpeellisuus

Ympäristölautakunta katsoo edelleen, että virkistyskäytön edistämiseksi tulisi selvittää, voitaisiinko vastaavat edut tai jopa virkistyskäytön kannalta parempi lopputulos saavuttaa haettua kevyemmin toimenpitein, jolloin myös vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot tulisivat paremmin huomioiduiksi. Tuusulan kunnan uimarantaselvitys vaihe 2:n (Aikari Oy 17.12.2016) mukaan vesisyvyys Tuuskodon edustalla on yli 1,1 m, joten varsinaista ruoppausta ei alueella välttämättä tarvita, vaan uimarannan perustamiseen riittää kapean ruovikkokaistaleen poistaminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote/Etelä-Suomen aluehallintovirasto