Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Terveydensuojelulain 51 §:n mukainen päätös / Hirvihaaran kartanon palvelut Oy, Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara

TUUDno-2020-1694

Valmistelija

  • Ari Antila, terveystarkastaja, ari.antila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tulleiden yhteydenottojen perusteella oli syytä epäillä, että Hirvihaaran kartanossa soitettava musiikki kuuluu toistuvasti kartanoa lähimpänä sijaitsevien naapurien asuntojen sisätiloihin ja häiritsee asukkaiden nukkumista. Yhteydenottojen perusteella meluhaittaa ei voitu pitää tilapäisenä, eikä vähäisenä. Ilmoitusten johdosta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi Hirvihaaran kartanon palvelut Oy:tä tekemään terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukaisen ilmoituksen ravintola- ja juhlatoimintaan liittyvästä musiikin soittamisesta kiinteistöllä.

Hirvihaaran kartanon palvelut Oy toimitti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 6.7.2020 terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Hirvihaaran kartanon toiminnassa, osoitteessa Kartanonlenkki 56 04680 Hirvihaara, soitettavaa musiikkia. Ilmoituksen mukaan kiinteistöllä harjoitetaan hotelli ja majoitustoimintaa, sekä ravintola ja juhlatoimintaa: ”Häät ym. juhlat järjestetään yleensä kartanon pavilongissa ja sen yhteydessä olevalla lasiterassilla, joka on myös katettu ja seinät lasitettu. Tätä toimintaa on kartanolla järjestetty vajaa 30 vuotta. Joka vuosi kartanolla pidetään tiehoitokunnan kokous missä kaikki naapurit ovat yleensä paikalla tai heidän edustajansa eikä kukaan ole koskaan valittanut melusta.

Paviljongissa ja lasiterassilla soitetaan yleensä poispäin asutuksesta kohti moottoritietä. Jatkossa pyrimme opastamaan juhlien järjestäjiä äänenvoimakuuden tason pitämisessä maltillisena.”

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua. Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Meluhaitan arvioimiseen asunnossa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa (545/2015) määriteltyjä toimenpiderajoja. Terveyshaittaa arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon melulle altistumisen todennäköisyys, toistuvuus, kesto, ajankohta sekä mahdollisuudet välttyä kyseiselle melulle altistumiselta.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 9.7.2020 päivätyllä kirjeellä 600 metrin säteellä Hirvihaaran kartanosta sijaitsevien asuinkiinteistöiksi arvioitujen kiinteistöjen omistajille mahdollisuuden tulla kuulluksi vireillä olevassa ilmoitusasiassa.

15.7.2020 toimittamassaan vastineessa vastaajat A toteavat seuraavaa:

”Melua aiheutuu Hirvihaaran Kartanon toiminnasta. Kartanolla järjestetään juhlia ja toiminta on muuten erittäin asiallista, mutta kartanon viereen on rakennettu lasipaviljonki 2013-2014, poikkeamislupa haettu 11/2011 ja siellä soittaa erilaisten juhlien aikana bändit sekä musiikki niin kovaa, että se kuuluu kotiimme sisälle asti. Kuulemme makuuhuoneessamme laulujen sanat ja pieni poikamme 3v. ei saa nukuttua ja ihmettelee myös musiikkia.

Juhlinta ajoittuu kesäviikonloppuihin lähinnä lauantaisin ja joinakin perjantaina klo 22:00-04:00 ajalle. Muutimme 2014 naapurustoon ja juhlien järjestelypaikkana lasipaviljongin käyttö Kartanolla on laajentunut selvästi vuosien varrella. Toiminta siis on meidän käsityksen mukaan siirtynyt entistä enemmän Kartanon sisätiloista lasipaviljonkiin sekä kartanon sisäpihalle missä myös toisinaan on livemusiikkia.

Alueen asukkaat ovat olleet jo useamman vuoden yhteydessä kartanon henkilökuntaan puhelimitse/sähköpostilla ja poliisillekin on soitettu lukuisia kertoja. Kartanon omistaja on kyllä tästä tietoinen ja tiehoitokunnan kokouksessa vuonna 2019 asian otti esille vastaaja B sekä vastaaja C. Mitään muutosta ei toimintaan ole tullut.

Viimeisin yhteydenotto poliisille oli 11.6.2020 klo 23:00 aikoihin, he myös kävivät paikanpäällä ja myös kuuntelemassa meidän pihalla meluhaittaa. Poliisi totesi melun olevan haitallista ja kirjaavansa sen myös heidän raporttiin minkä te heiltä varmasti saatte.

Ihmettelen sitä miksi musiikkia ja bändit soittavat lasipaviljongissa mikä ei rakenteiltaan vastaa mitenkään edes asuinrakennuksen vaatimuksia, rakennushan on pelkkää lasia eikä siinä ole minkäänlaista äänieristystä. Lisäksi sisäpihalla soitettaessa musiikki tietysti kuuluu ympäristöön.

Mikäli musiikin ja bändien soittaminen tapahtuisi Kartanon sisätiloissa, ongelmaa ei olisi.”

3.8.2020 toimittamassaan vastineessa vastaaja B toteaa seuraavaa:

”Olen asunut Hirvihaarassa 17-vuotta ja viime vuosina kartanon melutaso on noussut todella paljon. Koronan takia kevät oli hiljainen mutta nyt kartano on alkanut aktivoitua jälleen.

Arto Hakala kirjoittaa selvityksessään, ettei kukaan ole koskaan valittanut melusta. Tämä ei ole totta. Viime kesänä, tiekokouksen jälkeen jäimme vastaaja C:n kanssa keskustelemaan Hakalan kanssa ja kerroimme miten kovalla musiikkia soitetaan aamuyöhön asti ja miten häiritsevää se jumputus on. Hakala lupasi puhua henkilökuntansa kanssa. Tämän jälkeen meteli kartanolla kuitenkin jatkui kuten ennenkin.

Olen useita kertoja soittanut ja lähettänyt viestejä kartanolle yöllä ja pyytänyt heitä hiljentämään meteliä. Vastaus on aina samanlainen, ylimielinen "joo mutku meillä on täällä häät!". Hän myös kertoo soittavansa musiikkia "moottoritielle päin". Tämä kuulostaa lähinnä huvittavalta selitykseltä. Kunpa tuollainen olisikin mahdollista.

Kovan musiikin pakko kuuntelu öisin on äärimmäisen kova stressitekijä varsinkin, kun meteli ei ole ainoastaan viikonloppuisin.  Hyvänä esimerkkinä tästä on viime torstai yö, jolloin musiikkia soitettiin aamuyöhön asti. On rankkaa lähteä aamulla aikaisin töihin, kun on joutunut valvomaan koko yön jumputusta kuunnellen.

Hakalan välinpitämättömyys Hirvihaaran asukkaita kohtaan on erittäin ikävää. Tällainen meteli on melkoinen terveyshaitta kartanon lähistöllä asuville.

Toivoisinkin että Kartanoon saataisiin säännöt jossa musiikin voisi säätää siedettävälle tasolle sekä soittaminen loppuisi viimeistään kymmeneltä tai siirtyisi kartanon sisätiloihin.”

5.8.2020 toimittamassaan vastineessa vastaajat C toteavat mm. seuraavaa:

”Kiinteistömme sijaitsee 150 metrin etäisyydellä Hirvihaaran Kartanohotellista likimain etelän suuntaan. Kiinteistöjen välillä on tiheää sekametsää. Vuosien ajan on hotellissa järjestetty jatkuvasti erilaisia juhlia, joissa on usein soitettu kovaäänistä musiikkia aamuyölle asti. Ajoittain melu myös meidän kiinteistömme suuntaan on ollut erittäin voimakasta. Tiedossamme on, että useat naapurit ovat toistuvasti valittaneet melusta. Vuosi sitten, kesäkuussa Tiekunta Kartanonlenkin kokouksen jälkeen vastaaja B ja vastaaja C keskustelivat toimitusjohtaja Arto Hakalan kanssa meluhaitasta ja kehottivat vakavasti Kartanoa välttämään kovaäänistä musiikkia varsinkin aamuöiseen aikaan. Hakala lupasi ottaa asian huomioon sekä antaa tarvittavat ohjeet henkilökunnalle.

Haitta ei meidän kiinteistömme osalta ole jäänyt siihen.”

6.8.2020 toimittamassaan vastineessa vastaaja D toteaa seuraavaa:

”Musiikki ei aiheuta meluhaittaa meidän kiinteistölle, mutta keskellä yötä tulevat ilotulitukset aiheuttavat kaaoksen. Ikkunat helisevät ja kotieläimet menevät pitkin seiniä, tästä on tultava loppu.”

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 20.8.2020 päivätyllä kirjeellä Hirvihaaran kartanon palvelut Oy:lle mahdollisuuden tulla kuulluksi vireillä olevan päätösesityksen ja naapurikiinteistöjen esittämien vastineiden johdosta.

18.9.2020 toimittamassaan vastineessa Hirvihaaran kartanon palvelut Oy / Arto Hakala esittää seuraavaa:

”Hotelli Hirvihaaran Kartanon puolesta pahoittelemme, että hotellin liiketoiminnasta on aiheutunut haittaa hotellin maiden naapureille. Olemmekin pyrkineet vähentämään juhlista koituvaa ääntä useilla eri tekijöillä.
 
2020 kevät on ollut todella hiljainen Hotelli Hirvihaaran Kartanon jouduttua sulkemaan ovensa koronaepidemiaa estääkseen ja joutunut lomauttamaan koko henkilökuntansa sekä perumaan kaikki tilaisuudet. Suomen viranomaisten mukaan koronan tarttuvuusluku pieneni toukokuun jälkeen tarpeeksi, jolloin tilaisuuksia on kaikkien onneksi ollut mahdollista järjestää, ja niin hotellissa on pystytty kesäkuusta eteenpäin järjestämään yksityisjuhlia. Täten olemme voineet pyytää osan lomautetuista työntekijöistä takaisin ja aloittamaan kutakuinkin normaalin liiketoiminnan, joka tukee Hirvihaaran kylää, työntekijöitä ja heidän perheitään ja mahdollistaa hotellin pitämisen yli satavuotiaassa rakennuksessa, joka oli purkukunnossa 1990-luvulla. Rakennus peruskorjattiin Hakalan toimesta ja siitä lähtien on toiminut jo lähes 30 vuotta kokous- ja juhlahotellina.

Ilotulitukset ovat harvinaisia hotellilla ja viimeisin oli uutena vuotena, jolloin kartanon pihalta laukaistiin muutamia raketteja. Näistä on aina ilmoitettu etukäteen Hirvihaaran asukkaille.

Pahoittelemme syvästi, jos vastauksemme on kuulostanut ylimieliseltä teille, mutta vakuutamme, että tämä ei ole ollut tarkoituksemme.

Häiden musiikkia soitetaan aina Lasipaviljongissa ja mielestämme musiikin soittamisen lopettaminen kello kymmeneltä illalla on mielestämme kohtuuton vaatimus, joka vaikuttaisi suoraan usean työntekijän elantoon, hotellin liiketoimintaan ja lähialueen kehitykseen. Bändin sijoitus Lasipaviljonkiin johtuu logistisista syistä ja hääpari on varannut tilan juhlatilakseen eikä heidän käytössään ole muita tiloja juhlatilaksi kuin Lasipaviljonki. Lasipaviljongissa on kaksinkertaiset lämpölasi-ikkunat toisin kuin kartanon päärakennuksen ikkunoissa. Täten bändin ja tanssialueen siirtäminen Lasipaviljongista yli 100 vuotta vanhan kartanon päärakennuksen saleihin ei vaikuttaisi musiikin voimakkuuteen, mutta aiheuttaisi huomattavaa vaikeutta hotellin liiketoiminnalle ja todella ikävän kokemuksen häävieraille.

Lähimmät asuinrakennukset ovat 220-240 metrin päässä Lasipaviljongista, jossa musiikkia on soitettu. Lähin rakennus on 200 metrin päässä hotellin nurkasta, joka on lähimpänä kartanoa. Kartanon päärakennuksen huoneisiin tai hotellin vastaanottoon, joka sijaitsee 20 metrin päässä Lasipaviljongista, musiikki ei kuulu. 98 metrin päässä sijaitsevaan keittiöpuutarhaan musiikki ei kuulu lainkaan. 11.6.2020 käydyssä keskustelussa poliisien ja kartanon henkilökunnan välillä kävi ilmi myös, että musiikki ei ole häiritsevällä melutasolla kartanon portilla, mutta lupasimme pyytää artisteja tiputtamaan äänentasoa. Tämä lupaus toteutettiin. 

Musiikkia ei ole soitettu kello 02.30 jälkeen ellei todella harvinaista poikkeuksia ole otettu lukuun. Musiikkia on soitettu pihalla vain päiväkonserttien aikana ja nämäkin ovat todella harvinaisia, kuten kartanon 100-vuotispäivillä. 
 
Toimenpiteet 11.6.2020 jälkeen
Ymmärrämme kuitenkin, että naapurimme haluavat nukkua rauhassa, joten olemme ottaneet seuraavia toimenpiteitä käyttöön 11.6.2020 jälkeen:

Jatkuvan desibelimittauksen ja ohjeistuksen artisteille juhlatilassa.

Desibeli mittauksen kartanon pihamaalla, joista olemme ottaneet videoita ylös.

Liitetiedosta käy ilmi, että desibelimäärä ei ole ylittänyt päivän normaalia äänenvoimakkuutta.

Lasipaviljongin ovet ja ikkunat on suljettu kello 23:00 jälkeen ja lasiterassin ovet on pidetty kiinni kello 23:00 jälkeen.

Mittauksiemme perusteella yöllä soitettavasta musiikista Lasipaviljongissa ei aiheudu meluhaittaa, jos naapurimme nukkuvat ikkunat kiinni. Myös mittauksiemme mukaan suurin äänentuottaja on moottoritien äänet.

Olemme painottaneet Dj:lle ja bändille sekä heidän tekniikoilleen, että heidän pitää seurata desibelimäärää sekä pitää matalammat äänet alhaisena. (matalat äänet kantavat pitemmälle, mutta bändin on vaikeaa soittaa ilman rumpalia tai basistia). Pyrimme kuitenkin parantamaan jatkossa ohjeistuksia artisteille.

Huomioitavaa on, että tyynellä säällä yöllä moottoritiellä ohi ajava auto peittää musiikinmelun täysin.

Hotellin näkemyksen mukaan olemme ottaneet riittävät toimenpiteet käyttöön väitetyn meluhaitan estämiseksi ja toivomme, että voimme jatkaa elintärkeää liiketoimintaa uusien toimenpiteiden avulla ja todella haastavan korona-ajan jälkeenkin. Toivomme syvästi, että pääsemme yhteisymmärrykseen, mutta jos naapurimme ilmoittavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen meluhaitasta, joka määrää ulkopuolisen asiantuntijakonsultin tekemään äänimittauksen, vaadimme, mikäli musiikki ei aiheuta häiritsevää meluhaittaa nukkumistiloissa ikkunoiden, ulko-ovien ja tuuletusluukkujen ollessa kiinni asetuksen mukaisesti, niin asuintalon asukas, jossa mittaus pidetään, on korvausvelvollinen asiantuntijakonsultille.

Toivomme, että pääsemme yhteisymmärrykseen ja naapurimme ymmärtävät juhlien elintärkeän olemassaolon hotellin liiketoiminnalle, Hirvihaaran kylälle, historiallisen arvokkaan rakennuksen ylläpitämiseksi sekä koko lähiseudun kehitykselle.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa seuraavan terveydensuojelulain 51 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet

1. Toiminta Hirvihaaran Kartanossa, osoitteessa Kartanonlenkki 56  04680 Hirvihaara, on järjestettävä siten, että se ei häiritse naapuruston asukkaiden nukahtamista ja unta. Hirvihaaran Kartanon kiinteistöllä järjestettävissä tilaisuuksissa soitettava musiikki ei saa aiheuttaa lähialueella sijaitseviin asuntoihin sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajat ylittävää meluhaittaa (liite).

2. Mikäli Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tulee jatkossa ilmoituksia naapuruston asukkaiden nukahtamista ja unta häiritsevästä musiikkimeluhaitasta, toimija velvoitetaan maksamaan meluhaitan selvittämiseksi tehdyt tutkimukset.

Perustelut

Hirvihaaran kartonon tilaisuuksissa yöaikaan soitettavasta kovaäänisestä häiritsevästä musiikista on ilmoittanut kolmen eri lähiasunnon asukkaat. Terveysvalvonnan arvion mukaan lähimpien asuinrakennusten etäisyys Hirvihaaran kartanon lasipaviljongista on sellainen, että koneellisesti vahvistetun musiikin kantautuminen asuntoihin on mahdollista sopivien olosuhteiden vallitessa. Kevyet rakenteet läpäisevät erityisesti matalia taajuuksia. Soitettava musiikki on saatujen tietojen mukaan pitkäkestoista, toistuvaa ja se ajoittuu ilta- ja yöaikaan, joka tunnetusti lisää meluksi koetun äänen häiritsevyyttä. Nukahtamista ja unta häiritsevä melu voi olla terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Terveyshaitan arvioiminen meluhaittavalituksissa edellyttää toiminnasta aiheutuvien äänitasojen mittaamista. Terveydensuojeluviranomaisella on oikeus teettää tarvittavia tutkimuksia mahdollisen terveyshaitan selvittämiseksi melua aiheuttavan toimijan kustannuksella.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Hallintolaki 434/2006 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.