Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 NCC Industry oy, maa-ainesluvan muuttaminen, Ohkolan kiviainesalue, Mäntsälä

TUUDno-2017-1174

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta. 

Luvan hakija:

NCC Industry oy, PL 13, 00281 HELSINKI       

Toiminta ja sen sijainti:

Lupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylään. Lupapäätöstä koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää muuttaa NCC Industry oy:n maa-ainesten ottoluvan 11.6.2013 § 73 lupamääräyksiä 1, 3 ja 4 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätöskuulutus / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivut ja Mäntsälän kunnan verkkosivut 19.10.-25.11.2020.