Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 NCC Industry Oy, ympäristö- ja maa-ainesluvan muuttaminen, Ohkolan kiviainesalue, Mäntsälä

TUUDno-2017-1174

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta ja ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta muutoshakemuksesta. 

Luvan hakija:

NCC Industry oy, PL 13, 00281 HELSINKI       

Toiminta ja sen sijainti:

Lupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Mäntsälän kunnan Nummisten kylään. Lupapäätöstä koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristö- ja maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää muuttaa NCC Industry oy:n ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksen (yhteislupa) 8.10.2019 § 89 lupamääräyksiä 1, 2, 4 ja 28 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätöskuulutus / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivut ja Mäntsälän kunnan verkkosivut 19.10.-25.11.2020.