Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ilmoitus yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain mukaisesti Ab Chipsters Food Oy:llä havaituista epäillyistä rikkomuksista

TUUDno-2020-2053

Valmistelija

  • Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Ab Chipsters Food Oy:lle tehtiin elintarvikevalvonnan tarkastus 2.6.2020. Tarkastuksella keskityttiin tarkastamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityislainsäädännön edellyttämiä tietoja ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säätämää kalastustuotteiden jäljitettävyyttä. Tarkastuksella oli läsnä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmän asiantuntija Ruokavirastosta.

Kalastustuotteiden jäljitettävyyttä säädellään EU-lainsäädännössä Neuvoston asetuksella (1224/2009) unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (kalastuspolitiikan valvonta-asetus). Kansallinen laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta täydentää EU-lainsäädäntöä kansallisella tasolla. EU-asetuksessa (1224720099 edellytetään kansallista sanktiojärjestelmää, jota on käytettävä, mikäli toiminnassa havaitaan tarkastuksella puutteita tai viranomainen saa muuten tietoonsa epäkohtia kalastustuotteiden jäljitettävyydessä.

Kalastustuotteiden jäljitettävyystietoja tarkastettiin 2.6.2020 tehdyllä tarkastuksella EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun lainsäädännön perusteella. Nämä vaatimukset koskevat EU-maissa merestä pyydettyä ja viljeltyä kalastus- ja vesiviljelytuotteita, ei sisävesikaloja eikä EU-alueen ulkopuolelta tuotua kalaa, kuten norjalaista lohta.

Yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti nostetun tai pyydetyn kalastus- tai vesiviljelytuotteen erän nk. ensieräntiedot on toimitettava ja toimijakohtaisesti hallittava erän mukana kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheessavähittäismyyntiin saakka. Eli erän mukana on oltava tieto siitä ensierästä, josta erä on peräisin. Jos ensierä on jaettu osiin tai eriä on yhdistetty, on tietojen edelleen seurattava uusia muodostettuja tuotanto- ja toimituseriä. Ensierän tiedot, jotka on toimitettava erän mukana:

  • tunnistenumero
  • kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi tai vesiviljelytuotantoyksikön nimi •
  •  kunkin lajin kolmikirjaiminen FAO:n koodi
  • saaliiden pyyntipäivät tai tuotantopäivä
  • kunkin lajin määrät nettopainoina ilmaistuna kilogrammoina tai tapauksen mukaan kappalemäärä
  • toimittajan nimi ja osoite tai rekisteröintinumero

Laitoksella oli jäljitettävyysjärjestelmä, jossa on riittävät yleiseen jäljitettävyyteen vaadittavat tiedot, ja jossa oli myös joitakin kohtia ensierän tiedoille. Järjestelmässä oli kohta ensierän tunnistenumerolle ja kalastusaluksentiedoille, mutta esimerkiksi ensierän kokonaismäärälle (kg tai kpl) ei ollut kohtaa. Ensierän tietoja ei toimiteta laitokseen niiltäkään osin, kun niille olisi kohdat järjestelmässä. Ensierien tiedot on mahdollista saada pyydettäessä, mutta niitä ei toimiteta laitokseen oston yhteydessä, joten niitä ei myöskään pystytä toimittamaan laitoksesta lähtevän erän mukana.

Tarkastuksella sovittiin, että toimija antaa selvityksen, millä aikataululla ja miten ensierien tiedot voidaan liittää saapuneeseen ja lähtevään toimitustai tuotantoerään. Selvitys sovittiin toimitettavan valvontaviranomaiselle 30.6.2020 mennessä.

Elintarvikelain nojalla toimijalle annettiin kehotus korjata epäkohta ensierien tietojen toimittamisen puutteista mahdollisimman pian, kutenkin viimeistään 31.12.2020 ellei toimijan antama selvitys anna perusteita muulle aikataululle.

Toimija on 18.6.2020 antaman lyhyen selvityksen mukaan ryhtynyt päivittämään sähköistä tietojenkäsittelyjärjestelmäänsä järjestelmän toimittajan kanssa ja toimijan antaman arvion mukaan kalastustuotteiden ensierätiedot saadaan järjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kansallisen lain mukaisesti valvontaviranomaisen on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Ruokavirastolle havaitsemistaan epäillyistä rikkomuksista. Ilmoitus valvontaviranomaiselle tehdään sähköisessä Seuraamus-järjestelmässä. Viranomaisen ilmoitusta koskevasta päätöksestä ei saa valittaa.

Tarkastuskäynnin jälkeen on toimijan kanssa käyty 3.6.2020 palaveri etäyhteydellä ja palaverissa on kerrottu toimijalle, että valvontaviranomainen tekee päätöksen havaitsemiensa epäiltyjen rikkomusten ilmoittamisesta Ruokavirastoon yhteisestä kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain mukaisesti. Ilmoituksen tekemisestä on erikseen säädetty valtioneuvoston asetuksella 1442/2014.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut 28.8.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti toimijalle mahdollisuuden vastineen jättämiseen vireillä olevasta päätöksestä.

Toimija on lähettänyt vastineen kuulemiseen 14.9.2020. Vastineessaan toimija toteaa, että sähköisen asiakastietojärjestelmän päivitys on edennyt aiemmin annetun suunnitelman mukaisesti. Toimija on lähettämässä tavarantoimittajille tiedotteen, jossa he kertovat yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten jäljitettävyystietojen toimittamisesta ja kuinka toimija tulee jatkossa vaatimaan jäljitettävyystietojen toimittamista tuotteiden oston tai viimeistään vastaanottamisen yhteydessä. Jäljitettävyystietojen puutteista tullaan jatkossa reklamoimaan tavarantoimittajaa. Edelleen toimija katsoo, viranomaistoiminnassa yleisesti noudatettava suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, että viranomaisen (Ruokavirasto) tulee jättää antamatta mahdollinen rikkomussakko toimijalle, koska toimija katsoo rikkomussakon olevan tässä asiassa kohtuuton ja aiheeton.

Yhteenveto

Koska tarkastuksella 2.6.2020 havaittiin puutteita kalastustuotteiden jäljitettävyysvaatimuksissa, on lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) 11 §:n mukaisesti kunnan valvontaviranomaisen tehtävä ilmoitus Maaseutuvirastolle (Ruokavirasto) havaitsemistaan epäillyistä rikkomuksista. Toimijan antama vastine ei anna aihetta muuttaa valmisteltua päätöstä, sillä seuraamuksen perusteena on tehdyt havainnot eikä se ota kantaa havaintojen jälkeen tehtyihin korjaaviin toimenpiteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää tehdä  Ruokavirastolle yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) annetun lain 11 §:n mukaisen ilmoituksen valvontaviranomaisen Ab Chiptsers Food Oy:n Keravan laitoksella tekemistä havaituista epäillyistä rikkomuksista Maaseutuvirastoon (Ruokavirasto). Ilmoitus tehdään sähköisessä Seuraamus-järjestelmässä.

Perustelut

Tarkastuskäynnillä 2.6.2020 Ab Chipsters Food Oy:lla havaittiin puutteita kalastustuotteiden jäljitettävyysvaatimuksissa. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) annetun lain 11 §:n mukaisesti kunnan valvontaviranomaisen tehtävä ilmoitus Maaseutuvirastolle (Ruokavirasto) havaitsemistaan epäillyistä rikkomuksista. Toimijan antama vastine ei anna aihetta muuttaa valmisteltua päätöstä, sillä seuraamuksen perusteena on tehdyt havainnot eikä se ota kantaa havaintojen jälkeen tehtyihin korjaaviin toimenpiteisiin.

Sovellettu lainsäädäntö

Elintarvikelaki 23/2006

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen

Laki (1188/2014) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta

Valtioneuvoston asetus (1442/2014) Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Ab Chipsters Food Oy, Ruokavirasto