Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Elintarvikelain 55§ mukaisen määräyksen antaminen Restaurant Sala Pakjai Oy/Siam Bangkok ravintola Tuusula

TUUDno-2020-1786

Valmistelija

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Toimija Restaurant Sala Pakjai Oy on aloittanut toimintansa keväällä 1.12.2014 ja ravintola toimii nimellä Siam Bangkok Ravintola osoitteessa Sulankuja 4, 04300 Tuusula sijaitsevassa liikehuoneistossa. Toimijan Y-tunnus on 2621771-8. Ravintolassa valmistetaan ja myydään lounasta linjastosta sekä á la carte- ja take away -annoksia. Annoksia valmistetaan päivittäin noin 40. Asiakaspaikkoja on sisällä noin 34.

Terveystarkastaja teki tarkastuskäynnin kyseiseen ravintolaan 3.9.2020. Tarkastus oli jo neljäs kuluvan vuoden 2020 aikana. Ensimmäisen suunnitelmallisen tarkastuksen (19.3.) jäkeen on tehty kolme seurantatarkastusta (5.8., 10.8. ja 3.9.). Myös yksi määräys korjausvelvoitteineen on annettu 6.8. Jokaisella tarkastuksella näistä, samoin edellisten vuosien tarkastuksissa, on ravintolan toiminnassa sekä tilojen, laitteiden ja työvälineiden kunnossa havaittu elintarviketurvallisuutta vaarantavia puutteita tai epäkohtia. Tarkastusten perusteella kyseisen Restaurant Sala Pakjai Oy/ Siam Bangkok Ravintola elintarvikehuoneiston toiminta osoitteessa Sulankuja 4, 04300 Tuusula ei täytä elintarvikelain (23/2006) ja MMM asetuksen 1367/2011 vaatimuksia. Toimijalle toimitettiin kuulemiskirje tarkastuspöytäkirjan ohessa. Toimija on vastaanottanut kuulemiskirjeen henkilökohtaisesti 23.9.2020.   

Puutteita tai epäkohtia on ollut erityisesti omavalvonnan toteuttamisessa, elintarvikkeiden säilyttämisessä, hygieenisessä toiminnassa, tilojen siisteydessä sekä laitteiden puhtaudessa ja kunnossa. Toimija on korjannut vakavimpia terveysvaaraa aiheuttavia epäkohtia, esimerkiksi heittänyt pois pilaantuneita elintarvikkeita, poistanut käytöstä huonokuntoisen kylmälaitteen, uusinut siivousvälineitä, puhdistanut jäteastioita ja laitteita sekä järjestänyt ja siivonnut tiloja. Joitakin korjauksia on tehty vain hetkellisesti ja tilanne on palannut entiselleen, sillä seuraavilla tarkastuksilla on havaittu samoja epäkohtia uudestaan. Myös uusia epäkohtia on ilmaantunut lähes jokaisella tarkastuksella.

Elintarvikehuoneiston suurimmat epäkohdat:

  1. Elintarvikkeiden säilyttäminen ja tarjoilu lainsäädännön vastaisissa olosuhteissa
  2. Toistuvasti tukkeutuva vesipisteen viemäri
  3. Tilojen, pintojen, laitteiden ja siivousvälineiden likaisuus
  4. Omavalvonta ei toimi

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu on kuultu 23.9.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä ja toiminnan keskeyttämisestä. Toimija ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa seuraavan elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen Restaurant Sala Pakjai Oy/ Siam Bangkok Ravintolalle                        

Päävelvoite 1

Elintarvikkeet ja raaka-aineet tulee järjestää niille varattuihin asianmukaisiin säilytyspaikkoihin ja säilyttää lainsäädännön edellyttämissä lämpötiloissa ja olosuhteissa niin, että mikrobiologisen ristikontaminaation tai saastumisen vaaraa ei ole.

Päävelvoite 2

Pilaantuneet elintarvikkeet on poistettava välittömästi elintarvikehuoneistosta, samoin henkilökunnan omat elintarvikkeet ellei niitä pystytä selvästi erottamaan ravintolan elintarvikkeista.

Päävelvoite 3

Keittiön elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetun toistuvasti tukkeutuneen vesipisteen viemäri on korjattava toimintakuntoon.

Päävelvoite 4

Elintarvikehuoneiston kaikki tilat tulee siivota ja järjestää niin, että tiloissa vallitsee hyvä yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys.

Päävelvoite 5

Likaiset koneet ja laitteet tulee puhdistaa sellaisin puhdistusmenetelmin ja - ainein, että mikrobiologisen ristikontaminaation tai saastumisen vaaraa ei ole.

Päävelvoite 6

Huonokuntoiset kylmälaitteet tulee korjata tai uusia niin, että voidaan varmistua helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilyvyydestä.

Päävelvoite 7

Likaiset ja märät siivousvälineet tulee poistaa keittiöstä. Siivousvälineet tulee puhdistaa ja kuivata jokaisen käytön jälkeen ja säilyttää niille varatussa tilassa.

Päävelvoite 8

Omavalvonnan ohjeita on noudatettava ja toteutuksesta on tehtävä kirjanpitoa totuudenmukaisesti.

Päävelvoite 9

Viimeisin Oiva-raportti (alkuperäinen) on asetettava esille asiakassisäänkäynnin yhteyteen, niin että kuluttaja voi helposti lukea sen ennen ostopäätöstä.                                           

Määräaika

Päävelvoitteet 1-9 tulee tehdä välittömästi.

Toiminnan keskeyttäminen

Päävelvoitteiden 1-8 tehosteeksi asetetaan keskeyttämisuhka (Elintarvikelaki 68 §). Sen mukaan ravintolan toiminta voidaan keskeyttää, mikäli päävelvoitteita ei noudateta välittömästi. Keskeyttämisuhka on voimassa, jos yksikin päävelvotteista 1-8 on korjaamatta.

Perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksista huolimatta Restaurant Sala Pakjai Oy/Siam Bangkok Ravintola osoitteessa Sulankuja 4, 04300 Tuusula ei ole saattanut elintarvikehuoneiston toimintaa säädösten mukaisiksi. Koska Restaurant Sala Pakjai Oy ei ole itse ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, on epäkohtien poistamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys keskeyttämisuhalla.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muutoin elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

 Elintarvikelain (23/2006) 16 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike ja elintarvikehuoneisto sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät lain mukaiset vaatimukset. Elintarvikelain (23/2006) 11 §:n mukaan elintarvikkeita on käsiteltävä, säilytettävä ja kuljetettava niin, ettei elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu vaarannu. Siam Bangkok Ravintolassa elintarvikkeiden epäasianmukaiset olosuhteet, kuten tukkeutuva viemäri; tilojen, pintojen, laitteiden, työvälineiden kunto ja likaisuus, sekä epähygieeninen toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa ravintolan asiakkaille.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1367/2011) 3-11 §:n mukaan elintarvikehuoneiston tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan rakenteellisesti tai ajallisesti. Elintarvikkeet ja muut jätteet on säilytettävä riittävän erillään elintarvikehuoneiston muusta toiminnasta ja elintarvikkeista sekä poistettava huoneiston sisätiloista riittävän usein, vähintään kerran päivässä. Elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. Omavalvonnan kirjausten tulee sisältää tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Tallenteiden on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet on säilytettävä, tarjoiltava ja jäähdytettävä tämän asetuksen mukaisesti. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, lyhytaikainen lämpötilapoikkeama voi olla korkeintaan 3 °C luvussa 3 (§ 6-10) annetuista lämpötilavaatimuksista. Jos poikkeama on tätä suurempi, tulee toimijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin elintarvikkeen lämpötilan saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tuotteen poistamiseksi myynnistä. Ravintolassa on säilytetty elintarvikkeita lainsäädännön vastaisissa lämpötiloissa. Pilaantuneita elintarvikkeita ja jätteitä on säilytetty elintarvikehuoneistossa vaarantaen muiden elintarvikkeiden turvallisuuden. Siivousvälineiden kunnosta ja puhtaudesta ei ole huolehdittu riittävästi ja niitä on säilytetty epäasianmukaisesti. Omavalvonnan toteuttamisessa ja kirjauksissa on ollut toistuvasti puutteita.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Kuuleminen elintarvikelain mukaisesta määräyksestä 23.9.2020

2. Tarkastuspöytäkirja tarkastus 3.9.2020

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki 23/2006

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

MMM asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/ 2011

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:O 852/2004

Hallintolaki 434/2003 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa siitä kun päätös on saatu tiedoksi. Oikausuvaatimus toimitetaan osoitteeseen Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, PL  60, 04301 Tuusula.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

päätösote saantitodistuksella Siam Bangkok, Sulankuja 4,04300 Tuusula