Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2018 alkaen

TUUDno-2018-456

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (20.12.1996/1128) määritellään, että yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lain mukaisia hoitorahan ja hoitolisän määriä voidaan korottaa kuntalisällä, jos tuen rahoituksesta vastaava kunta niin päättää. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128)

Nykytilanne

Yksityistä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden tuottamista tuetaan Kelan kautta maksettavan yksityisen hoidon tuen hoitorahan/hoitolisän ja kuntalisän että esiopetuspalveluiden ostamisen avulla. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on n. 480 lasta (Tp 2017), joista kahden tai useamman lapsen perheitä on arviolta 90.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kelan kautta maksettava yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 1.1.2017 alkaen joko 63,38 €/kk tai 172,25 €/kk sen mukaan, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus.

Perhe voi saada

  • suurempaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tai jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 viikkotuntia laajempi muista syistä, kuten vanhemman osa-aikatyöstä johtuen
  • pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa
  • esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevasta lapsesta yksityisen hoidon tukea vain, jos lapsella on esi- tai perusopetuksen lisäksi oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.

 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja esiopetuksen ostopalvelukorvauksen määrät

 

HOITOMUOTO

HOITORAHA (KELA) kk/lapsi

HOITOLISÄ (KELA) kk/lapsi

KUNTALISÄ kk/lapsi kokoaikainen

Yksityinen perhepäivähoito

172,25 €

0-144,85 €

217 €

Kun kotiin on palkattu hoitaja

172,25 €

0-144,85 €

308 €

Ryhmäperhe-päivähoito

172,25 €

0-144,85 €

378 €

Yksityinen päiväkotihoito

172,25 €

0-144,85 €

600€ /alle3v                 

360€ /yli 3 v

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

63,93 €

0-73,-06 €

400 € esiopetuskorvaus 

160 € kuntalisä

Esiopetuksen ostopalvelukorvaus (ei varhaiskasvatusta)

 

 

400 € esiopetuskorvaus

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämistä koskevat ehdot

Kuntalisän maksamisen perusedellytyksinä ovat voimassa oleva hoitosopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa ja Kelan päätös yksityisen hoidon tuen hoitorahasta ja kuntalisästä. Kuntalisää voidaan maksaa kunnan hyväksymille yksityisille palveluntuottajille (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128). Palveluntuottajalle voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja – asetuksen sallimasta lapsimäärästä.

Muut yksityisen hoidon tuen kuntalisää koskevat ehdot:

  • Enintään 20 tuntia/viikko varhaiskasvatuksessa olevista lapsista maksetaan 40% hoitomuodon mukaisesta kuntalisästä.
  • Esiopetuksen lisäksi täydentävässä päivähoidossa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 160€/kk/lapsi.
  • Sisaruslisää maksetaan 80% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen päivähoidon asiakasmaksusta perheen kolmannesta lapsesta alkaen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2018
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotusta esitetään 1.8.2018 alkaen maksettavaksi perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa. perhepäivähoidossa järjestettyyn varhaiskasvatukseen ja kotiin palkatun hoitajan palkkaamiseen.
 
Kuntalisän sisarkorotusta esitetään maksettavaksi, mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä vähintään kaksi lasta. Esityksen perusteena on se, että sisarkorotuksen kautta yksityinen varhaiskasvatus säilyttää asemansa varhaiskasvatuksen vaihtoehtona. Tämä tuki haetaan erillisellä hakemuksella Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimesta.
 
Vaihtoehto A
Perheen toisesta kokoaikaisessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta kuntalisän sisarkorotusta maksetaan 50% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
Perheen kolmannesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta alkaen sisarkorotusta maksetaan 80% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
 
Osa-aikaisessa ja subjektiivisessa enintään 20 t/vk varhaiskasvatuksessa olevien lasten sisarkorotus on 40% kokoaikaisen tuen määrästä.
 
Vaihtoehto B
Perheen toisesta kokoaikaisessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta kuntalisän sisarkorotusta maksetaan 40% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
Perheen kolmannesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta alkaen sisarkorotusta maksetaan 80% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
 
Osa-aikaisessa ja subjektiivisessa enintään 20 t/vk varhaiskasvatuksessa olevien lasten sisarkorotus on 40% kokoaikaisen tuen määrästä.
 
Vaihtoehto C
Perheen toisesta kokoaikaisessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta kuntalisän sisaruslisää maksetaan 100 euroa.
Perheen kolmannesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta alkaen sisaruslisää maksetaan 80% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
 
Osa-aikaisessa ja subjektiivisessa enintään 20 t/vk varhaiskasvatuksessa olevien lasten sisarkorotus on 40% kokoaikaisen tuen määrästä.
 
 

Palvelutarve

Tuki perheen lapsesta

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Vaihtoehto C

Kokoaikainen

varhais-

kasvatus

Perheen 2. lapsi

144,50 e/kk

115,60 e/kk

100 e/kk

Perheen 3. lapsi

231,20 e/kk

231,20 e/kk

231,20 e/kk

Osa-aikainen

ja

subjektiivinen

varhais-

kasvatus

Perheen 2. lapsi

57,80 e/kk

46,24 e/kk

40 e/kk

Perheen 3. lapsi

92,48 e/kk

92,48 e/kk

92,48 e/kk


 

Yhteenveto vaikutuksista
Kuntalaisen näkökulmasta yksityisen hoidon tukien sisaruskorotus mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen käytön. Positiivisena vaikutuksena on asiakasmaksujen alentuminen.
 
Yksityisille palveluntuottajille sisarkorotuksen arvioidaan mahdollistavan nykyisten asiakkaiden pysymisen ja uusien asiakkaiden hakeutumisen palveluihin.
 
Kuntalisän sisarkorotuksella arvioidaan olevan yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannuksiin. Vuoden 2018 osalta (5 kk) kustannusten arvioidaan olevan 45 000 – 66 000 euroa. Vuoden/toimintakauden kustannuksen arvioidaan olevan 91 lapsella (91x100ex12kk) 109 000 – 158 000 (91x145ex12kk) euroa. Yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin suoraan riippuvaisia yksityiseen päivähoitoon ja yksityisten päiväkotien esiopetukseen hakeutuvien lasten määrästä. Varhaiskasvatuspalveluiden kokonaiskustannuksiin yksityisen hoidon tuen sisarkorotuksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia, sillä tämä menettelyllä vähennetään lasten siirtymää yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Palvelusetelin käyttöönotto vaatii pidemmän valmisteluajan, joten toteuttamalla yksityisen hoidon tuen sisaruskorotus saadaan nopeammin vähennettyä lasten siirtymää yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää vaihtoehdon A, B tai C mukaisesti

– hyväksyä yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotuksen määrät 1.8.2018 alkaen

– hyväksyä sisarkorotuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät käytänteet 1.8.2018 alkaen

Päätös

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Weckman esitti hyväksyttäväksi vaihtoehto A:n mukaisesti. Jäsen Nordström kannatti esitystä.

Lautakunta päätti yksimielisesti vaihtoehdon A mukaisesti

- hyväksyä yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotuksen määrät 1.8.2018 alkaen

- hyväksyä sisarkorotuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät käytänteet 1.8.2018 alkaen.