Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Opetuspäällikön päätökset:

06.08.2021 § 88 Irtisanoutuminen koulusihteerin tehtävästä, Susanna Ranta

06.08.2021 § 89 Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä,​ Jokelan ylä-​aste, Antti Korhonen


2. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

03.08.2021 § 53 Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä, Mirkka Rilla

10.08.2021 § 54 Varhaiskasvatuksen määräaikaisen opettajan valinta ajalle 23.8.2021 -​ 3.6.2022,​ Lahelan tertun päiväkoti, kasvatustieteen maisteri Virpi Manninen

10.08.2021 § 55 Varhaiskasvatuksen määräaikaisen opettajan valinta ajalle 10.8.2021 -​ 3.6.2022,​ Mikkolan päiväkoti, kasvatustieteen maisteri Kristiina Paukkeri

18.08.2021 § 56 Varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja valinta,​ Torpparin päiväkoti,​ täyttämättä jättäminen

 

3. Rehtoreiden päätökset:

09.08.2021 § 14 Perusopetuksen oppilaanohjaaja ajalle 10.8.2021-20.3.2022 Hyökkälän koulu, metsätieteen ja filosofian yo Jouni Snicker

04.08.2021 § 5 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan valinta,​ Vaunukankaan koulu, lastenohjaaja Sari Jumpponen ajalle 10.8.-​22.12.2021

04.08.2021 § 4 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan valinta,​ Vaunukankaan koulu, ajalle 10.8.2021-​ 4.6.2022 koulunkäynninohjaaja Nico Sirviö

04.08.2021 § 3 Määräaikaisen luokanopettajan valinta,​ Vaunukankaan koulu, KM Ulla Sirviö-​Hyttinen ajalle 10.8.2021-​4.6.2022

12.08.2021 § 2 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 10.8.2021-​31.7.2022,​ Kirkonkylän koulu, lähihoitaja Maiju Helmi

04.08.2021 § 10 Liikunnan päätoimisen tuntiopettajan virkavapaansijaisuus ajalla 2.8.2021-​31.12.2021,​ Hyrylän yläaste ja Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste, liikunanaohjaa/ammattivalmentaja Jarkko Lanu

16.08.2021 § 14 Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka ajalle 23.8.21-​31.7.22,​ Kellokosken koulu, FM Päivi Koski

17.08.2021 § 8 Koulunkäynninohjaaja Riihikallion koulu 9.8.-31.10.2021, lastenohjaaja Katlena Vuorisalo

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.