Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Perusopetuksen lukuvuosiarviointi 2020-2021

TUUDno-2021-1850

Valmistelija

  • Katja Elo, oppimisen asiantuntija, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut


Opetuksen järjestäjän ja koulun ylläpitäjän velvollisuus on vuosittain seurata ja arvioida koulujen tavoitteiden toteutumista. Arviointia on Tuusulan kouluissa suoritettu lukuvuoden aikana ja sen päättyessä. Arvioinnin pohjana on käytetty sivistysjohtajan hyväksymiä opetussuunnitelmaan perustuvia lukuvuosisuunnitelmia, joihin asetettuihin tavoitteisiin toteutunutta opetusta arvioinnissa verrataan. Arviointi on järjestetty siten, että kouluilta kerätään tiedot samanmuotoisella lomakkeella.

Yhteenveto lukuvuoden seurantaraporteista on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä perusopetuksen seurantaraportin lv. 2020-2021 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.