Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Paikallinen opetussuunnitelman muutos lukuvuodelle 2021-2022 työelämään tutustumisen toteuttamisesta

TUUDno-2021-1846

Valmistelija

  • Katja Elo, oppimisen asiantuntija, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Opetushallituksen ohjeistus TET-harjoittelusta on hyvin yleisluontoinen, koska työelämään tutustuminen on laajuudeltaan ja toteuttamistavoiltaan paikallisesti päätettävä asia. Oppilaan opintojen tulee sisältää työelämään tutustumista. Valtakunnallisessa normissa ja paikallisesti Tuusulan opetussuunnitelmassa määritellään työelämään tutustumisen velvoitteet seuraavaksi kuvatulla tavalla.

Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet:

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.
 

Tuusulan paikallinen määrittely työelämään tutustumisen toteuttamistavoista:

7. luokka Tutustutaan koulun sisäisiin töihin.

8. luokka Oppilas suorittaa viikon mittaisen tet-harjoittelun.

9. luokka Oppilas suorittaa kahden viikon mittaisen tet-harjoittelun.

 

Opetushallituksen ohjeet sekä kevään 2020 poikkeusoloihin että syyslukukautta 2020 koskevissa opetusjärjestelyissä ovat seuraavat:

Työelämään tutustumisjakso (TET)

Paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.  

Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla.

 

Kysyttäessä Opetushallitus on ohjeistanut koronan vuoksi eteen tulleista haasteista TET-harjoitteluiden toteuttamisessa seuraavasti:

Mikäli paikallisesti katsotaan, että velvoitteet TET-harjoittelusta on täytetty perusopetuksen aikana, ei ole välttämätöntä luoda suuria korvaavia järjestelyitä TET-harjoittelulle, jos harjoittelut eivät järjesty esimerkiksi yrityksissä.

 

Esitys lukuvuoden 2020-21 opetussuunnitelman kirjaukseksi työelämään tutustumisen järjestämiseksi, mikäli koronan vuoksi harjoittelujaksot työpaikoilla eivät onnistu:

  • Esitämme, että opetussuunnitelmatekstiä väljennetään TET-harjoittelun kestojen osalta lukuvuodeksi 2020-21. Esitämme, että 8. ja 9. vuosiluokalla oppilas tutustuu työelämään joko TET-harjoittelussa tai etä-TET-mallilla oppimistehtävien avulla.
  • TET-jaksojen kestosta esitämme, että TET-jakson toteutuessa muuten kuin tutustumisjaksona työpaikalla kesto on 8. luokalla 2-3 päivää ja 9. luokalla viikon.
  • Lukuvuonna 2019-2020 toteuttamatta jääneet TET-jaksot korvataan oppimistehtävien avulla keväällä 2021. Tällöin TET-jakson pituus on 2-3 päivää. Mikäli korvaava TET-jakso järjestyy työpaikoilla, sen pituus voi olla myös viikon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää paikallisesta opetussuunnitelman muutoksesta lukuvuodelle 2021-2022 työelämään tutustumisen toteuttamisesta esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.