Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Arviointikertomus 2020, kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvitys

TUUDno-2021-508

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, vt. kansliapäällikkö, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 31.5.2021 § 57 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.


Tarkastuslautakunnan suositukset: 

- Palveluverkon kehittämisessä ei ole kyse vain uusista rakennuksista. Iloisen oppimisen Tuusula tarkoittaa tulevaisuuden oppimisympäristöjä kaikille kuntalaisile, lapsille, nuorille ja aikuisväestölle. Yhteis- ja rinnakkaiskäyttö tehostaa tilojen käyttöä ja tarjoaa laajemmin materiaalisia ja digitaalisia voimavaroja kuntalaisille. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteetömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa. Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä työntekijöiden ja lasten kanssa.

- Hyvin alkaneelle työlle toivotaan jatkoa.

- Mikäli iltapäiväkerhojen lapsimäärien laskeva trendi jatkuu, voisi olla järkevää pohtia erilaisia vaihtoehtoja lasten sekä perheiden palveluiden ja oikeuksien toteutumiseksi lapsilähtöisellä tavalla. Lakisääteisen rajan alittaminen ei ole kiellettyä, jolloin säästöjä saataisiin esim. lasten kuljetuksista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että osa tuusulalaisista lapsista asetetaan eriarvoiseen asemaan, vaan kaikkien pitäisi voida osallistua iltapäiväkerhoon niin halutessaan ja jos perheellä on siihen tarvetta. 

- Tuusulassa tulisi kiinnittää yleisesti huomiota ryhmäkokovaatimuksiin ja siihen, onko niillä merkityksellistä kustannusvaikutusta. Lasten perusoikeuksien tulee toteutua myös Tuusulassa, minkä johdosta tarkastuslautakunta suosittaa esim. oman äidinkielen ryhmien koon uudelleen harkintaa ja tuusulalaisten monikielisten perheiden riittävää huomioimista kasvavan trendin mukaisesti.

- Etäopetus ja joustavat digitaaliset oppimismenetelmät sopivat osalle oppilaista, joille tulisi tarjota kyseisiä ratkaisuja myös koronapandemian jälkeen. Sisäilmaoireista kärsivät opettajat ja oppilaat voisi tässä asiassa jollakin tavalla yhdistää siten, että kenenkään terveyttä tai työkykyä ei tarvitsisi vaarantaa.

- Lautakunta suosittaa edelleen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja ne osaavan ja tuntevan henkilöstön arvostamista sekä pitämistä kunnassa.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvitys: 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä. Tarkennetut huomionne Sivistyksen toimialueelta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta liittyvät koronapandemian hoitamiseen hyvin poikkeuksellisena vuotena 2020 ja siitä johtuen palveluiden järjestämiseen poikkeusolojen aikana ja palveluverkon toteutumiseen.  

Toimialueen toimintakertomuksessa 2020 on varsin yksityiskohtaisesti kuvattu kaikki koronapandemian vaikutuksen palveluiden järjestämiseen ja henkilöstöön. Tämä on tärkeää myös vastaisuuden varalle. Olemme oppineet paljon poikkeusoloissa toimimisesta ja johtamisesta sekä pandemian hoitamisesta. Tärkeää on aloittaa korona exit-toimenpiteet oppimisvajeiden poistamiseen ja korvata koronavaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Tätä työtä on tehtävä, vaikka pandemia ei olekaan ohi.  

Suosituksissa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota oppimisympäristöjen kehittämiseen ja toteaa kokonaisvaltaisesti sen, mistä kaikesta on kysymys, kun kehitämme tuusulalaisten oppimisen tiloja. Tarkastuslautakunta toivoo työn jatkuvan suunnitelmien mukaisesti. Oppimisympäristöjen tulee olla lähtökohtaisesti terveellisiä ja turvallisia ja tukea oppimista. Niiden tulee parhaalla mahdollisella tavalla tukea oppimisprosessia ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten vuorovaikutusta. Oppimisen kaikkiallisuus tarkoittaa sitä, että kunnassa hyödynnetään sen kaikkia ympäristöjä oppimiseen. Lautakunta toteaa tarkastuslautakunnalle, että kunnassamme on tämän työn tueksi laadittu kulttuurikasvatussuunnitelmat ja edistetään luontopedagogiikkaa sekä kehitetään virtuaalisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Iltapäivätoimintaa on kehitetty ja kehitetään edelleen. Lukuvuoden 2020-2022 alusta lukien mahdollistimme kuljetukset toiselle koululle, jos ip-toiminnan ryhmiä ei toteutunut omalla koululla. Iltapäivätoiminnan tulee tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.