Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.1.2024

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Sivistysjohtajan päätös

05.01.2024 § 1 Tuusulanjärven kampuksen teknisen työn koneiden ja laitteiden hankinta


2. Opetuspäällikön päätökset

03.01.2024 § 1 Kouluvalmentajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 8.1.-​30.6.2024, xxxxxx

03.01.2023 § 2 Irtisanoutuminen Hyökkälän koulun luokanopettajan virasta 1.8.2024 lukien, Kirsti Tirkkonen 

08.01.2024 § 3 Perusopetuksen ja lukion lehtorin virkaan valinta 1.8.2024 alkaen toistaiseksi,​ Kellokosken koulu, xxxxx

12.01.2024 § 4 Irtisanoutuminen Hyökkälän koulun koulunkäynninohjaajan tehtävästä 11.2.2024 alkaen, xxxxx

12.01.2024 § 5 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2024 alkaen toistaiseksi, ​Pertun koulu, xxxxx

 

3. Varhaiskasvatuspäällikön päätös

17.01.2024 § 1 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä 1.1.2024 lukien, Mikkolan päiväkoti, xxxxx

 

4. Rehtorin päätökset

05.01.20424 § 1 Päätoiminen alakoulun tuntiopettaja 8.1.2024-​2.6.2024,​ Kellokosken koulu, xxxxx

09.01.2024 § 1 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta ajalle 15.1.2024-​31.5.2024, Pertun koulu, xxxxx

09.01.2024 § 2 Perusopetuksen ja lukion lehtorin määräaikaiseen virkaan valinta ajalle 8.1.2024-​2.6.2024,​ Kellokosken koulu, xxxxx

10.01.2024 § 1 Perusopetuksen ja lukion lehtorin viransijaisuus ajalle 8.1.2024-​1.6.2024,​ Jokelan yläaste,​ Tuusulan lukio Jokelan toimipiste, xxxxx

18.01.2024 § 2 Luokanopettajan määräaikaiseen virkaan valinta ajalle 21.8.2023-​2.6.2024, Klemetskogin koulu, xxxxx

18.01.2024 § 1 Määräaikainen koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 28.8.2023-​2.6.2024,​ Klemetskogin koulu, xxxxx

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.