Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.1.2024

§ 3 Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

TUUDno-2024-111

Valmistelija

  • Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.vanni@tuusula.fi

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta ja määräykset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on Opetushallituksen varhaiskasvatuslain (580/2015) 9 §:n mukaan antama määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut palvelujen tuottajat ovat velvollisia noudattamaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia laatiessaan ja varhaiskasvatusta toteuttaessaan. Kunta, kuntayhtymä tai muu palveluntuottaja ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. Paikallinen suunnitelma voi tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ei voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Varhaiskasvatuslain viides luku käsittelee varhaiskasvatuksen suunnittelua ja arviointia. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja toimintamuotoja koskee itsearviointivelvoite, jolla tarkoitetaan järjestäjän tekemää suunnitelmallista ja säännöllistä arviointia omasta toiminnastaan, sen vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata varhaiskasvatuslain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee sekä arvioida antamaansa varhaiskasvatusta, että osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §)

Perustelut

Laadun, johtamisen ja arvioinnin kehittämishankkeen toimenpiteiden ja Valssi järjestelmän käyttöönoton johdosta Tuusulan varhaiskasvatuksen arviointityö on jäsentynyt, selkeytynyt sekä muuttunut ja vastaa nyt entistä paremmin ohjaavia velvoitteita. Näiden muutosten ja tarkennuksien pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma pitää päivittää.

Vanha teksti

7.2 Tuusulan varhaiskasvatuksen tarkennukset ​

Toimintaa arvioidaan itsearvioinnin lisäksi yhteistyössä huoltajien ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Observointeja käytetään toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Tuusulan varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet valitaan observointitulosten yhteenvedon pohjalta. Henkilöstön osaamiskartoituksia hyödynnetään koulutussuunnittelussa. ​

Lapsiryhmien kasvattajat arvioivat ja päivittävät koko toimintakauden ajan lapsiryhmän Ryhmävasua. Lapsen vasua arvioidaan ja tarkennetaan yhdessä huoltajien kanssa vähintään puolivuosittain.
uusi teksti.

Lasten huoltajien näkemykset ja arvioinnit lapsiryhmän toiminnasta kartoitetaan joka toinen vuosi tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. ​

Tuusulassa teemme kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä Toiminnan arviointi- ja kehittämissuunnitelman (TAK-suunnitelma). TAK-suunnitelma laaditaan syksyllä toimintakautta varten päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan johdolla. TAK-suunnitelmassa huomioidaan sekä Tuusulan varhaiskasvatuksen yhteiset kehittämiskohteet, että kunkin yksikön omat kehittämiskohteet. TAK-suunnitelma käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja sitä arvioidaan ja päivitetään koko toimintakauden ajan.

Uusi teksti

7.2. Tuusulan varhaiskasvatuksen tarkennukset​

Tuusulan varhaiskasvatuksen arvioinnin kokonaisuus on kuvattu arvioinnin vuosikellossa. Vuosikello ohjaa arviointien toteuttamista ja aikataulua. Arvioinnin ja laadun käsikirja tukee henkilöstä ja johtajia arviointityössä sekä arvioinnin tulosten hyödyntämisessä ja arviointia seuraavassa kehittämistyössä. Arviointia toteutetaan monella tasolla ja monipuolisin menetelmin. Arvioinnin tehtävänä on tarkastella, vastaako toimintamme sille asetettuja tavoitteita. Arvioinnin avulla voidaan seurata sekä seurata tavoitteiden toteutumista, löytää toiminnan vahvuudet, puuttua epäkohtiin, että kehittää toimintaa. Kehittämistavat ja -kohteet määräytyvät kunkin arvioinnin tavoitteen mukaan. ​

Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan kuntatasoisesti Kehittävän palautteen menetelmällä, joka perustuu observointiin ja jonka kautta saamme tietoa toimintamme nykytilasta. Nykytilan analyysin pohjalta luodaan Tuusulan varhaiskasvatuksen painopistealueet, joita kehitetään aktiivisesti kahden toimintavuoden ajan. Valssi laadunhallintajärjestelmän tarjoamilla itsearviointityökaluilla arvioimme vuosittain pedagogisen toiminnan eri aihealueita. Valssi järjestelmää käytetään myös laadun rakennetekijöiden arvioinnissa. ​

Tuusulassa teemme kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä Toiminnan arviointi- ja kehittämissuunnitelman (TAK-suunnitelma). Yksikön johtotiimi laatii TAK-suunnitelman syksyllä toimintavuotta varten. TAK-suunnitelmassa huomioidaan sekä Tuusulan varhaiskasvatuksen yhteiset kehittämiskohteet, että kunkin yksikön omat kehittämiskohteet. TAK-suunnitelma käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja sen toteutumista arvioidaan tammikuussa ja kesäkuussa.  ​

Henkilöstön kehittävä itsearviointi on tärkeä osa arviointia. Jokaisessa ryhmässä tehdään lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään ja arvioidaan koko toimintavuoden ajan. Päivittäiset keskustelut ja tiimin yhteinen aika sisältävät pedagogisen toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen jatkuvaa arviointia. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunniteilma ja lapsen vasua arvioidaan ja tarkennetaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa vähintään puolivuosittain. Lapsen tuen toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen sisältyvät lapsen vasuun. ​

Lasten huoltajien näkemykset ja arvioinnit lapsiryhmän toiminnasta kartoitetaan joka toinen vuosi tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Varhaiskasvatuksessa aloittaneille perheille on omat erilliset asiakastyytyväisyyskyselyt. Lasten osallisuus arviointiin mahdollistetaan osana lapsiryhmien pedagogista toimintaa. ​

Arviointien tulokset julkaistaan laajuudesta ja tavoitteista riippuen huoltajille, henkilöstölle ja/tai kuntapäättäjille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.