Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.1.2024

§ 7 Peltokaaren päiväkotikalusteiden hankinta

TUUDno-2023-1793

Valmistelija

 • Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi
 • Inkeri Kontiola, hankintapäällikkö, inkeri.kontiola@tuusula.fi

Perustelut

Tarjouskilpailun osa-alue 5 ” Peltokaaren päiväkoti - Päiväkoti”

Tarjouskilpailun perustiedot

Tuusulan kunta toteutti Päiväkoti- ja koulukalusteet 2021-2025 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin kalusteiden hankintaa. Hankinta oli jaettu seitsemään (7) osa-alueeseen:

 • Osa-alue 1 Tuusulanjärven kampus - Päiväkoti
 • Osa-alue 2 Tuusulanjärven kampus - Koulu
 • Osa-alue 3 Tuusulanjärven kampus - Toimitila ja ruokala
 • Osa-alue 4 Tuusulanjärven kampus - Muut kalusteet
 • Osa-alue 5 Peltokaaren päiväkoti - Päiväkoti
 • Osa-alue 6 Peltokaaren päiväkoti - Toimitila
 • Osa-alue 7 Peltokaaren päiväkoti - Muut kalusteet
   

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksyttyinä oleville toimittajille 17.10.2023.

Tarjouksia saatiin osa-alueelle 5 ”Peltokaaren päiväkoti – Päiväkoti” tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 14.11.2023 klo 12.00 mennessä kahdelta (2) tarjoajalta.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Kilpailutus on toteutettu käyttäen sähköistä kilpailutusratkaisua.

 

DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ilmoitettu tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjouksista valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous noudattaen seuraavia vertailuperusteita:

 • Hinta: painoarvo 70 pistettä.
 • Laatu: painoarvo 30 pistettä.
  • Laadullinen vertailuperuste 1:
   • Tuotteiden ominaisuudet vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin painoarvo 30 pistettä.

 

Tarjousten vertailu

Hintojen vertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti tuotteista oli sallittua jättää hintalomakkeelle valkoisella merkityt tuoterivit tarjoamatta. Mitään muita tuoterivejä ei saanut jättää tarjoamatta. Tuotteet, jotka eivät täyttäneet asetettuja vähimmäisvaatimuksia kyseisillä tuoteriveillä, tulkittiin tyhjiksi tuoteriveiksi.

Tarjoajien tyhjien tuoterivien osalta hintavertailussa käytettiin kyseisen tuotteen osalta kalleinta tarjouspyynnön mukaisessa tarjouksessa tarjottua kyseisen tuotteen nettohintaa.

Hinnat vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti hintalomakkeen (tarjouspyynnön liite 4) kokonaisvertailuhinnan perusteella.

Kokonaisvertailuhinta muodostui seuraavasti:

Tarjoajan hintalomakkeella antamat arvonlisäverottomat yksikköhinnat kerrottiin hintalomakkeessa tuotteittain ilmoitetuilla painoarvoilla ja painotetut hinnat laskettiin yhteen. Näistä muodostui tarjouksen kokonaisvertailuhinta.

Kokonaisvertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla:

(halvimman tarjoajan kokonaisvertailuhinta / tarjoajan kokonaisvertailuhinta) * 70 (painoarvo).

Tarjousten kokonaisvertailuhinnat ja hintapisteet on esitetty alla vertailutaulukossa.

Tarjousten vertailussa käytettiin tarjouspyynnön liitteessä Hintalomake ilmoitettuja hintatekijöitä, joiden painoarvot oli ilmoitettu tarjouspyynnön hintalomakkeessa.

 

Tarjoaja

Kuopion Woodi Oy

Lekolar-Printel Oy

Kokonaisvertailuhinta, €

57 902,95

58 245,30

Hintapisteet

70,00

69,59

 

 Laatuvertailu

Laadullinen vertailuperuste 1: Tuotteiden ominaisuudet vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin, enimmäispisteet 30 pistettä.

Tuotteiden ominaisuuksien arviointi ja pisteytys vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin on esitetty hankintapäätöksen liitteessä 2 ”Laatuvertailutaulukko”.

Laatuvertailun tulos

Laadun raakapisteet laskettiin yhteen ja parhaat laatupisteet saanut tarjoaja saa painoarvon mukaiset täydet pisteet. Muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin parhaat laatupisteet saaneen tarjoajan pisteisiin seuraavalla kaavalla:

(tarjoajan laatupisteet / parhaan tarjouksen laatupisteet) * 30 (painoarvo).

 

Tarjoaja

Kuopion Woodi Oy

Lekolar-Printel Oy

Tarjoajan laatupisteet

31

29

Painotetut laatupisteet

30

28,06

 

Hankintapäätösehdotus

Lopuksi kunkin tarjoajan saamat hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saanut tarjoaja Kuopion Woodi Oy valitaan sopimustoimittajaksi.

Tarjoaja

Kuopion Woodi Oy

Lekolar-Printel Oy

Hintapisteet

70

69,59

Painotetut laatupisteet

30

28,06

YHTEISPISTEET

100

97,65

 

SIJOITUS

1.

2.

 

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen perustuva sopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi. Hankintayksikkö ottaa valittuun toimittajaan yhteyttä hankintasopimuksen viimeistelemiseksi.

Lisätiedot: Katja Elo, sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää valita Kuopion Woodi Oy:n Peltokaaren päiväkotikalusteiden sopimustoimittajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

 • 60.000 €  tavarat– ja palvelut
 • 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi