Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.1.2024

§ 11 Muut asiat

Perustelut

- Roinilan päiväkodin sisäilmatyön eteneminen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.