Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 117 Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.12.2021 alkaen

TUUDno-2021-2485

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150) 25 §:n 10 kohdan mukaan lautakunnat päättävät palvelualueitaan koskevista toimintasäännöistä, joissa määrätään viranhaltijoiden toimi- ja ratkaisuvallasta asiakaspäätöksissä tai lautakunnan vastuulle kuuluvan muun toimivallan siirtämisestä. Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voi siirtää sille tässä säännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Toimintasääntöä on päivitetty kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta siten, että

Sivistysjohtaja

 • hyväksyy Tuusulan opiston opetussuunnitelman mukaiset opetustunnit
 • päättää perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä
   

Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö

 • päättää oppilaan ottamisesta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja oppilaan koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta
 • osoittaa oppivelvolliselle oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaisesti opiskelupaikan
 • päättää oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi ja silloin, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija

 

Lisäksi toimintasääntöön on päivitetty muuttuneet nimikkeet varhaiskasvatusyksikön johtaja -> päiväkodin johtaja, päivähoitosihteeri -> varhaiskasvatuksen sihteeri.

Liitteenä on voimassaoleva toimintasääntö sekä esitys uudeksi toimintasäännöksi. Muutokset on merkitty luonnokseen punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hyväksyä osaltaan liitteenä olevan sivistyksen toimialueen toimintasäännön
 • että toimintasääntö tulee voimaan 1.12.2021 lukien.